Zásady prezentace ročníkové práce – prezentace

Téma prezentace: Zásady prezentace ročníkové práce

Typ souboru: prezentace PPTX

Přidal(a): verynka

 

 

Popis materiálu:

Tato prezentace popisuje následující body:

  • Zásady  úspěšné  prezentace
  • Bariéry v komunikaci
  • Příprava a průběh prezentace
  • Technické zázemí
  • Rady pro úspěšnou prezentaci
  • Nejčastější chyby
  • Autorský zákon

 

Osnova:

PREZENTACE ROČNIKOVÝCH PRACÍ

Podklady pro vytvoření prezentace  v Power Pointu a  vlastní prezentace pro žáky 3. ročníků oboru  Agropodnikání, Veterinářství a Zdravotnický asistent Vyšší odborné školy a Střední školy veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč

Zásady  úspěšné  prezentace

Srozumitelnost

Přesvědčivost

Pozitivní formulace

Uvádění příkladů, přirovnání

Argumentace

Dynamika projevu

Oční kontakt, mimika, gesta

Postoj, držení těla

Vtip

Technika

Bariéry v komunikaci

Fyzická nepohoda

Obava ze selhání

Nepřipravenost

Neznalost problematiky

Nevyhovující prostředí

Nefunkční technika

Hluk

Složení posluchačů

Nepozornost posluchačů

Vyrušování…

Příprava prezentace

Cíl prezentace

Cílová skupina posluchačů

Obsah prezentace

Způsob komunikace

Pomůcky, potřeby

Průběh prezentace

Ukotvení, oční kontakt

Pozdrav, oslovení, představení

Časové rozvržení

Obsah – cíl prezentace, struktura

Vlastní prezentace

Shrnutí

Závěr

Technické zázemí

Vyzkoušet funkčnost zařízení – dataprojektor…

Zkontrolovat pomůcky – pracovní listy, fixy…

Prezentace v PowerPointu

Vytvořit „dobré snímky“ – max. počet 8

Velikost a druh písma – Times New Roman, min vel .24

Pozadí snímku

TECHNICKÉ ZÁZEMÍ

Rozložení textu

Množství textu ( neužívat složitá souvětí, větší množství bodů…)

Pořadí snímků – úvodní( název školy,název práce, jméno a příjmení žáka, třída,obor),obsah, ….shrnutí, závěr

Důležité rady pro efektivní prezentaci

Navozujme pocit vlastní pohody

Rozšiřujme a kultivujme slovní zásobu

Používejme zajímavé slovní obraty – synonyma…

Slaďme verbální a neverbální projev

Buďme empatičtí

Vyhněme se ironii a sarkasmu (posluchači, kolegové…)

Zachovejme klid, i když se nám něco nepovede

Vyhněme se slovním parazitům

Vystupujme pozitivně

Nejčastější prohřešky při prezentaci

Neexistuje oční kontakt

Těkající nebo zahleděný pohled

Nervózní přecházení sem a tam

Škrobené, strnulé postávání na jednom místě

Příliš rychlý nebo monotónní výklad

Předčítání z připravených poznámek

Cinkání klíči nebo drobnými v kapse

Pohrávání s ukazovátkem nebo fixem

Popotahování za oděv nebo za šperky

Dojem nezájmu ze strany přednášejícího

Hierhold, 2005

Autorský zákon

  • 31 Citace

(1) Do práva autorského nezasahuje ten, kdo

a) užije v odůvodněné míře výňatky ze zveřejněných děl jiných autorů ve svém díle,

b) užije výňatky z díla nebo drobná celá díla pro …

c) užije dílo při vyučování pro ilustrační účel nebo při vědeckém výzkumu, jejichž účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, …;

vždy je však nutno uvést, je-li to možné, jméno autora, nejde-li o dílo anonymní, nebo jméno osoby, pod jejímž jménem se dílo uvádí na veřejnost, a dále název díla a pramen.

Příklad citace