Kovy, polokovy a jejich vlastnosti

Předmět:
chemie
Autor:
Bára Malinová
Typ souboru:
Prezentace PPTXObsah prezentace:

Prezentace vypracovaná v 1. ročníku SŠ na chemii. Obsahuje rozdělení kovů na kovy, polokovy a nekovy, dále rozdělení podle umístění v PT. Nechybí podrobnější rozbor hliníku, zlata, železa a mědi.

rtuť

Předmět:
chemie
Autor:
Z
Typ souboru:
Prezentace PPTXObsah prezentace:

Dobrý den, tato prezentace byla utvořena žačkami základní školy a je možné že některé informace jsou vadné (snažili jsme se tak na to prosím berte ohled). Proto doporučuji tuto prezentaci upravit podle vašich potřeb a naučit se něco navíc. Taktéž to doporučuju udělat protože jeden kluk který měl prezentaci na měď staženou z této stránky byl načapán. Děkuji a mějte hezký den :).

 

 

 

 

A s tím že jsem tuto prezentaci ještě 2023 22.2 3 kdy toto nahrávám zatím neprezentovala chci vás ujistit paní profesorko že toto je moje práce. Děkuji.

Křemík

Předmět:
Chemie
Autor:
Karolina Hloušková
Typ souboru:
Prezentace PPTXObsah prezentace:

Prezentace o křemíku. Základní informace, využití, složení, výskyt.

Shrnutí o křemíku.

Výroba cukru z cukrové řepy

Předmět:
Chemie
Autor:
Beáta 1117
Typ souboru:
Prezentace PPTXObsah prezentace:

Prezentace v sedmi částích vysvětluje postup výroby cukru z cukrové řepy od jejího zasazení až po výslednou krystalizaci a vznik cukru.  Všechny postupy jsou jednoduše vysvětleny a krátce je i zmíněno o zbylých produktech výroby.

Úprava pitné vody

Předmět:
Chemie
Autor:
Lenka Hejkalová
Typ souboru:
Prezentace PPTXObsah prezentace:

Úpravny vody, Proces úpravy (1.-4. stupeň, ke každému popis procesu dané fáze), Pitná voda – popis a definice, co je pitná voda?, distribuce vodovody, zajímavosti

Orientované pohyby rostlin

Předmět:
biologie
Autor:
Kateřina Voplakalová
Typ souboru:
Prezentace PPTXObsah prezentace:

Prezentace pojednává o konkrétním případu pohybu rostlin – tropismu. Tropismy  jsou indukované (vyvolané určitým podnětem) a orientované (podle typu podnětu se odklání buď od podnětu nebo k němu – podle toho dělíme tropismy pozitivní nebo negativní). Blíže je rozebrán fototropismus, hydrotropismus, thigmotropismus, geotropismus a chemotropismus.

Polykarbonáty

Předmět:
Chemie
Autor:
Vítek Novák
Typ souboru:
Prezentace PPTXObsah prezentace:

Prezentace na polykarbonáty. Kratší, základní informace, potřebné minimum k maturitní zkoušce z chemie. Použity obrázky z internetu, ozdrojovány. Prezentace hodnocena vyučujícím kladně, splňující požadavky na maturitní zkoušku.

Povodně

Předmět:
chemie
Autor:
Vavříková,Slánská,Becková
Typ souboru:
Prezentace PPTXObsah prezentace:

1/Povodeň je přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku.

 • 2/Povodně mohou být způsobeny přírodními jevy, táním, dešťovými srážkami, nebo jinými vlivy, zejména poruchou vodního díla, která může vést až k jeho havárii (protržení) nebo nouzovým řešením kritické situace na vodním díle .
 • 3/Přirozené povodně – Povodně vzniklé především shodou přírodních podmínek v povodí vodního toku v daném místě . 
 • 4/Zvláštní povodně – Povodně, jež nevznikly z přírodních příčin, ale v důsledku technické závady či havárie na nějakém vodním díle v povodí příslušného vodního toku.
 • 5/1. stupeň se nevyhlašuje; nastává při nebezpečí přirozené povodně a jsou-li splněny podmínky v povodňovém plánu pro určitou nemovitost.
 • 2. stupeň nebezpečí přirozené povodně přerůstá v povodeň. Provádějí se opatření ke zmírnění průběhu povodně podle povodňového plánu.
 • 3. stupeň (stav ohrožení); nebezpečí škod většího rozsahu, ohrožení životů a majetku v záplavovém území. Provádějí se zabezpečovací a záchranné práce nebo evakuace.
 • 6/Připravit si evakuační zavazadlo pro celou rodinu a vozidlo, budete-li ho využívat při evakuaci .
 • – Připravit si pytle s pískem a další těsnící materiál na utěsnění nízko položených dveří, oken, odpadních potrubí atd. 
 • Přestěhujte potraviny, oblečení, nábytek, stroje a zařízení, suroviny a další materiály  ze záplavových do výše položených míst, nebo do vyšších pater budovy.
 • Při zaplavování budovy nebo i po přerušení dodávky vypněte přívod elektrického proudu, uzavřete hlavní přívod plynu a vody . 
 • 7/Pokud bude tvůj dům zaplaven a budeš pomáhat rodičům při odklízení škod, musíš být velmi opatrný. Vše, co bylo zaplavené, je kontaminované. Buď vždy obezřetný, vezmi si na sebe pracovní oděv, holínky a rukavice. Při povodni nikdy nejez zaplavené potraviny a nepij vodu ze studny. Při povodních a po nich hrozí epidemie žloutenky a jiné infekce, proto je důležité si často a důkladně mýt ruce.
 • 8/Protipovodňová ochrana nebo též protipovodňová opatření slouží k úplné eliminaci povodní nebo alespoň k minimalizaci povodňových škod.
 • Hlavní ůčel je aby voda se voda nedostala do blízkosti lidSkých obydlí  
 • naopak tam kde jsou lidská sídla aby voda byla co nejrychleji odvedena
 • 9/Protipovodňová hráz
  uměle vytvořená překážkakterá ma za úkol odklonit či usměrnit rozvodněnou řeku nebo jiný vodní tok nebo vodní plochu.
 • Valy a zdi – základ tvořen zeminouštěrkem nebo velkými kamenyve městech se budují betonové a zděné hráze
 • Improvizované mobilní hráze – pytle plněné pískem
 • Mobilní kovové zábrany-Bariéry na Temži,Hráze v Nizozemí
 • 10/  2002srpen: Vltava a Labe, dosud největší změřené povodně v Čechách 
 •  (17 mrtvých)

  • 2006březen a dubenrůzné řeky

   (7 obětí)

  • 2009červen a červenecMoravskoslezský, Olomoucký, Zlínský a Jihočeský kraj 

  (13 mrtvých)

  • 2010květenMoravskoslezský, Olomoucký, Zlínský a Jihočeský kraj 

  (1 mrtvý)

  • 2010srpenLiberecký kraj 

  (5 mrtvých)

  • 2013červenzasažena celá povodí toků Labe a Vltavy – (7 mrtvých k 3. 6. 2013)
 • ZÁPIS-
  • Povodeň je přírodní katastrofazpůsobená rozlitím nadměrného množství vody v krajině mimo koryta řekJejími následky mohou být různě velké škody na majetkuekologické škody či oběti na lidských životech.
  • Hlavní příčiny povodní
   Monzunové deště
   Hurikány
   Velké množství dešťových srážek
   Rychle tající horský sníh
  • Dělení povodní

  Přirozené povodně – povodně vzniklé především shodou přírodních podmínek v povodí vodního toku v daném místě
  Zvláštní povodně – povodnějež nevznikly z přírodních příčin, ale v důsledku technické závady či havárie na nějakém vodním díle v povodí příslušného vodního toku
  SPA

  První stupeň – stav bdělosti
  Druhý stupeň – stav pohotovosti
  Třetí stupeň – stav ohrožení

  Protipovodňová ochrana
  Stavba vodních nádrží
  Protipovodňové hráze
  Suché a polosuché poldery/místa určená na odvádění vody 


chrom, molybden, wolfram

Předmět:
Chemie
Autor:
Karolína Nováková
Typ souboru:
Prezentace PPTObsah prezentace:

Prezentace o jednotlivých prvkách z chemie. Chrom, molybden a wolfram jsou velice důležité prvky pro lidský život a existenci. Prezentace byla tvořena pro gymnázium.

Zpracování uhlí

Předmět:
Chemie
Autor:
Filip Matejovic
Typ souboru:
Prezentace PPTXObsah prezentace:

Prezentace se zaobírá jedním z fosilních paliv- uhlím. Obsahuje chemické postupy, jak se uhlí zpracovává, k čemu se používá, z čeho se skládá a také reakcemi.