Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Členské státy EU

Téma prezentace: Členské státy EU
Typ souboru: prezentace PPTX
Přidal(a): Alena
 


 
Popis materiálu:
Tato prezentace je středního rozsahu a na téma „Členské státy EU“. V materiálu najdete vložené i související mapky.
 
Osnova:
ČLENSKÉ STÁTY EU
Mapa Evropské Unie
Členské státy
Belgie
Bulharsko
Česká republika
Dánsko
Estonsko
Finsko
Francie
Irsko
Itálie
Kypr
Litva
Lotyšsko
Lucembursko
Maďarsko
Malta
Německo
Nizozemsko
Polsko
Portugalsko
Rakousko
Rumunsko
Řecko
Slovensko
Slovinsko
Spojené království
Španělko
Švédsko
Řecko
rok vstupu do EU: 1981
Stát schengenského prostoru: Ano
Politický systém: republika
Hlavní město: Athény
Rozloha: 131 957 km²
Počet obyvatel: 11,2 milionů
Měna: euro
Úřední jazyk: řečtina
Mapa Řecka:
Geografie Řecka
Řecko se nachází poblíž hranic Evropy a Asie. Jeho území zahrnuje více než 2 000 ostrovů.
Řecko je jednou z kolébek evropské civilizace. Řecké městské státy byly průkopníky v rozvoji demokratických forem vlády.
Moderní Řecko je republikou založenou na ústavě z roku 1975. Jednokomorový parlament čítající 300 členů se volí na období čtyř let. Země je rozdělena na 13 správních regionů.
Více než 50 % řeckého průmyslu je soustředěno v oblasti athénské aglomerace. Hlavními hospodářskými odvětvími jsou zemědělství, cestovní ruch, stavebnictví a námořní doprava.
Česká republika
Rok vstupu do EU: 2004
Stát schengenského prostoru: Ano
Politický systém: republika
Hlavní město: Praha
Rozloha: 78 866 km²
Počet obyvatel: 10,5 milionů
Měna: česká koruna
Úřední jazyk:  čeština
Mapa České republiky:
Geografie ČR
Česká republika se v lednu 1993, po rozdělení Československa na dvě části, stala nezávislým státem.
Před 2. světovou válkou bylo Československo jednou z deseti průmyslově nejvyspělejších zemí světa a jedinou středoevropskou zemí, která si udržela demokracii až do roku 1938.
Praha, hlavní město České republiky, je starší než 1 000 let a pyšní se bohatou historickou architekturou různých slohů.
Nejvýznamnějším hospodářským odvětvím je průmyslová výroba, zejména výroba automobilů, obráběcích nástrojů a strojírenských výrobků. Na Moravě má významný podíl železářství a ocelářství.
K hlavním pěstovaným plodinám patří kukuřice, cukrová řepa, brambory, pšenice, ječmen a žito.
Francie
Rok vstupu do EU: zakládající člen (1952)
Stát schengenského prostoru: Ano
Politický systém: republika
Hlavní město: Paříž
Rozloha: 550 000 km²
Počet obyvatel: 64,3 milionů
Měna: euro
Úřední jazyk: francouzština
Mapa Francie:
Geografie Francie
Francie je největší zemí EU a rozprostírá se od Severního až po Středozemní moře. Její krajina je různorodá.
Prezident předsedá schůzím Rady ministrů (kabinetu) a má celkovou odpovědnost v hlavních oblastech zahraničních věcí a obrany. Každodenní fungování země má na starosti premiér.
Francie má vyspělé průmyslové hospodářství a silné zemědělství. Nejdůležitějšími odvětvími jsou výroba automobilů, letecký průmysl, informační technologie, elektronika, odvětví chemických a farmaceutických látek a módní průmysl.
Nizozemsko
Rok vstupu do EU: zakládající člen (1952)
Stát schengenského prostoru: Ano
Politický systém: konstituční monarchie
Hlavní město: Amsterdam
Rozloha: 41 526 km²
Počet obyvatel: 16,4 milionů
Měna: euro
Úřední jazyk:  nizozemština
Mapa Nizozemska:
Geografie Nizozemska
Nizozemsko, jak již samotný název naznačuje, je nížinatá země. Čtvrtina jejího území se nachází pod úrovní hladiny moře. Mnoho oblastí chrání před povodněmi hráze a vlnolamy. Značná část území byla získána z moře.
Nizozemský parlament tvoří dvě komory. První komora s 75 členy je volena nepřímo a má omezené pravomoci. Druhá neboli dolní komora je volena přímo. Členové obou komor jsou voleni na čtyřleté období.
K nejvýznamnějším odvětvím průmyslové výroby patří převážně potravinářství, chemický průmysl, rafinace ropy a výroba elektronických strojů. Přístav v Rotterdamu je nejfrekventovanější v Evropě.
Belgie
Rok vstupu do EU: zakládající člen (1952)
Stát schengenského prostoru: Ano
Politický systém: konstituční monarchie
Hlavní město: Brusel
Rozloha: 30 528 km²
Počet obyvatel: 10,7 milionů
Měna: euro
Úřední jazyk:  francouzština, nizozemština, němčina
Mapa Belgie:
Geografie Belgie
Belgie je federální stát, který tvoří tři regiony: Flandry, Valonsko a Brusel.
Belgická krajina je rozmanitá: 67 kilometrů mořského pobřeží a pobřežních rovin u Severního moře, rovina ve středu země a lesnatá vrchovina v Ardenách na jihozápadě.
V Bruselu sídlí několik mezinárodních organizací: nachází se zde většina evropských institucí a také ústředí NATO.
Belgie je konstituční monarchií, která získala nezávislost v roce 1830. Parlament má dvě komory: poslaneckou sněmovnu, jejíž členové jsou voleni na období čtyř let, a horní komoru neboli senát, jehož členové jsou voleni nebo kooptováni.
Funkce současné EU (tři pilíře)
Proces evropské integrace je někdy přirovnáván k budování evropského domu, v němž by národy a národnosti Evropy mohly žít pod jednou střechou v míru a prosperitě.
Za takový dům je často pokládána i Evropská unie. Jako každá stavba, i EU má prvky, které ji mají podpírat a zajistit stabilitu a funkčnost. Tyto prvky se označují jako pilíře.

  1. pilíř: Evropská společenství

Od roku 1957
Úkolem Společenství je vytvořením trhu, hospodářské a měnové unie a dalších politik podporovat harmonický a vyvážený vývoj hospodářských činností ve Společenství, trvalý a neinflační hospodářský růst respektující životní prostředí, vysoký stupeň konvergence ekonomické výkonnosti, vysokou úroveň zaměstnanosti a sociální ochrany, zvyšování životní úrovně a kvality života, hospodářskou a sociální soudržnost a solidaritu mezi členskými státy.
Má tzv. supranacionální charaktek
Jakými způsoby se ES snaží dosáhnout svých cílů?
Především vytvořením vnitřního trhu, charakterizovaného tzv. čtyřmi svobodami: volným pohybem osob, zboží, služeb a kapitálu.
S vnitřním trhem úzce souvisí hospodářská a měnová unie, jejímž dosavadním vrcholem bylo zavedení společné měny euro.
Schengenskými dohodami rozumíme mezivládní dohodu, podepsanou 14. června 1985 v lucemburském Schengenu, a její doplnění z roku 1990, jimiž se 5 členů ES (Belgie, Nizozemí, Lucembursko, Francie a Německo) rozhodlo postupně odstranit společné hraniční kontroly a plně uplatnit volný pohyb všech osob, které jsou státními občany signatářských členských států, ostatních členských států i třetích zemí po celém území tzv. Schengenské oblasti.

  1. pilíř: Společná zahraniční a bezpečnostní politika

Zahrnuje všechny oblasti společné zahraniční a bezpečnostní politiky
Jeho cíle jsou především: zabezpečení společných hodnot, základních zájmů a nezávislosti Unie;  posilování bezpečnosti Unie a jejích členských států;  zachování míru a posilování mezinárodní bezpečnosti v souladu se zásadami Charty OSN, helsinského Závěrečného aktu a Pařížské charty;  podpora mezinárodní spolupráce; rozvoj a upevňování demokracie a právního státu a respektování lidských práv a základních svobod.
Mezi členskými zeměmi panuje shoda v tom, že rozvoj spolupráce v této oblasti nelze uspěchat.
Základními nástroji v rámci tohoto pilíře jsou “společné strategie”, jež jsou realizovány prostřednictvím “společných akcí” a “společných postojů“.
Jejím předobrazem byla Západoevropská unie, uskupení, které vzniklo v roce 1948 za účelem spolupráce v otázkách bezpečnosti a obrany, a v současnosti sdružuje 28 evropských států (členů i nečlenů EU).
O otázkách spojených s evropskou obrannou a bezpečnostní identitou rozhoduje Evropská rada.

  1. pilíř: Spolupráce v oblastech vnitra a justice

Zahrnuje zejména policejní a justiční spolupráci v trestních věcech.
Cílem je poskytovat občanům EU v prostoru svobody, bezpečnosti a práva vysokou úroveň ochrany.
Vlastní spolupráce spočívá v předcházení a potírání rasismu a xenofobie a organizované i neorganizované kriminality, především terorismu, obchodu s lidmi, trestných činů proti dětem, obchodu s drogami, obchodu se zbraněmi, korupce a podvodu, a to prostřednictvím užší spolupráce policejních, celních a obdobných orgánů, užší spolupráce soudních a obdobných orgánů v trestních věcech a v případě potřeby také harmonizací trestněprávních předpisů.
Evropský policejní úřad EUROPOL byl zřízen na základě mezivládních dohod v roce 1998. Zabývá se především vyhledáváním, tříděním a analýzou informací týkajících se trestné činnosti a kriminální prevencí.
Děkuji za pozornost
Alena Kozelková, 2. B