Instituce Evropské unie

Téma prezentace: Instituce Evropské unie

Typ souboru: prezentace PPT

Přidal(a): zixix99

 

 

Popis materiálu:

Tato prezentace popisuje jednotlivé instituce Evropské unie:

  • Evropská rada
  • Rada Evropské unie
  • Evropská parlament
  • Evropská komise
  • Soudní dvůr EU
  • Evropská centrální banka
  • Evropský účetní dvůr
  • + další poradní instituce

 

Osnova:

Instituce

Evropská rada

Rada Evropské unie

Evropský parlament

Soudní dvůr Evropské unie

Nejvyšší soud EU, má poslední slovo ve věcech právního řádu EU

Zřízen v roce 1952 na základě Pařížských smluv

Každý členský stát navrhuje svého soudce

Sídlí v Lucemburgu

Řeší stížnosti na

nZanedbání poviností

nNečinnost

nNáhradu škody

nApod.

Soudní dvory první instance

Dnes nazvané „Tribunál“

Založeny 1989

Např. Soud pro veřejnou službu

Zabývají se žalobami podanými jednotlivci

Evropský inspektor ochrany údajů

Funkce vytvořena v roce 2001

Úkolem je zajistit ochranu práva občanů na soukromí při zpracování jejich osobních údajů

Sídlí v Bruselu

Evropská komise

Hlavní orgán EU

Připravuje návrhy nových evropských právních předpisů

27 komisařů, volených na 5-ti letá období

Předsedu jmenuje Evropská rada

Další úkoly:

n1. předkládá návrhy právních předpisů Parlamentu a Radě

n2. spravuje rozpočet EU a přerozdělování finančních prostředků

n3. dohlíží na dodržování evropského práva (spolu s Evropským soudním dvorem)

n4. reprezentuje Evropskou unii na mezinárodní scéně (např. při uzavírání dohod mezi EU a ostatními zeměmi)

Evropský účetní dvůr

Provádí kontrolu účetnictví EU

Jedním z nejdůležitějších úkolů Účetního dvora je předložit každoročně Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplynulém finančním roce

Účetní dvůr se skládá z jednoho člena z každé země EU

Úřad pro publikace EU

Jeho cílem je za co nejlepších podmínek zajišťovat vydávání publikací orgánů Evropských společenství.

Distribuuje veškeré úřední tisky Evropské unie v papírové i v elektronické podobě.

Každodenně vydává Úřední věstník Evropské unie ve 22 jazycích.

Evropská centrální banka – ECB

Měnová politika zemí eurozóny

Cílem je nízká inflace

Úkoly: Fin. politika, obchod s devizami, statistika

V provozu od roku 1999

Řízeno radou tvořenou guvernéry centrálních bank eurozóny

Evropská investiční banka

Poskutuje půjčky pro vyrovnaný rozvoj členských zemí a podporu rozvojových zemí

Podporuje malé a střední podniky

Lucembursko

Vedeno radou guvernérů, složenou z ministrů financí

Roční půjčky: cca 50mld €

Evropský ombudsman

Zabývá se stížnostmi na evropské instituce

Současný ombudsman: Nikiforos Diamanduros

Volen Evropským parlamentem

Strazburg

Řeší stížnosti na:

nDiskriminaci

nNečestnost

nČasové průtahy správních řízení

nNedokonalá výběrová řízení apod.

Hospodářský a sociální výbor – EHSV

Poradní výbor

Cílem je sblížení názorů na společný trh

Vznik: 1957 na základě Římských smluv

344 členů, za ČR 12

Výbor regionů

Poradní orgán

Skládá se ze zástupců regionů

Brusel, vznik 1994

Cílem je větší účast občanů v rozhodovacích procesech EU

Evropská správní škola

Založena 10. února 2005

Úkolem je zajištění vzdělání zaměstnacům EU

Otevřena pro všechny zaměstatnce všech orgánů

Přispívá k šíření společenských hodnot a porozumění

Evropský úřad pro výběr personálu

Vytvořen v roce 2003

Centrální místo pro zájemce o vstup do institucí EU

Úkolem je připravovat výběrová řízení pro výběr vysoce kvalifikovaných pracovníků pro všechny instituce EU

Sídlí v Bruselu, prezidentem je David Bearfields

Zdroje

http://europa.eu/contact/contact-points/school-of-administration/index_cs.htm

http://www.mvcr.cz/clanek/nasim-cilem-je-vybrat-a-zamestnat-nejtalentovanejsi-lidi-z-cele-evropy.aspx

http://www.eu.euweb.cz/eu.php?id=instituce/urad_pro_vyber_personalu_evropskych_spolecenstvi

www.wikipedia.cz

http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/edps/index_cs.htm

Konec

Děkujeme za pozornost ☺