Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Post Type Selectors
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Instituce Evropské unie

Téma prezentace: Instituce Evropské unie
Typ souboru: prezentace PPT
Přidal(a): zixix99
 


 
Popis materiálu:
Tato prezentace popisuje jednotlivé instituce Evropské unie:

  • Evropská rada
  • Rada Evropské unie
  • Evropská parlament
  • Evropská komise
  • Soudní dvůr EU
  • Evropská centrální banka
  • Evropský účetní dvůr
  • + další poradní instituce

 
Osnova:
Instituce
Evropská rada
Rada Evropské unie
Evropský parlament
Soudní dvůr Evropské unie
Nejvyšší soud EU, má poslední slovo ve věcech právního řádu EU
Zřízen v roce 1952 na základě Pařížských smluv
Každý členský stát navrhuje svého soudce
Sídlí v Lucemburgu
Řeší stížnosti na
nZanedbání poviností
nNečinnost
nNáhradu škody
nApod.
Soudní dvory první instance
Dnes nazvané „Tribunál“
Založeny 1989
Např. Soud pro veřejnou službu
Zabývají se žalobami podanými jednotlivci
Evropský inspektor ochrany údajů
Funkce vytvořena v roce 2001
Úkolem je zajistit ochranu práva občanů na soukromí při zpracování jejich osobních údajů
Sídlí v Bruselu
Evropská komise
Hlavní orgán EU
Připravuje návrhy nových evropských právních předpisů
27 komisařů, volených na 5-ti letá období
Předsedu jmenuje Evropská rada
Další úkoly:
n1. předkládá návrhy právních předpisů Parlamentu a Radě
n2. spravuje rozpočet EU a přerozdělování finančních prostředků
n3. dohlíží na dodržování evropského práva (spolu s Evropským soudním dvorem)
n4. reprezentuje Evropskou unii na mezinárodní scéně (např. při uzavírání dohod mezi EU a ostatními zeměmi)
Evropský účetní dvůr
Provádí kontrolu účetnictví EU
Jedním z nejdůležitějších úkolů Účetního dvora je předložit každoročně Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplynulém finančním roce
Účetní dvůr se skládá z jednoho člena z každé země EU
Úřad pro publikace EU
Jeho cílem je za co nejlepších podmínek zajišťovat vydávání publikací orgánů Evropských společenství.
Distribuuje veškeré úřední tisky Evropské unie v papírové i v elektronické podobě.
Každodenně vydává Úřední věstník Evropské unie ve 22 jazycích.
Evropská centrální banka – ECB
Měnová politika zemí eurozóny
Cílem je nízká inflace
Úkoly: Fin. politika, obchod s devizami, statistika
V provozu od roku 1999
Řízeno radou tvořenou guvernéry centrálních bank eurozóny
Evropská investiční banka
Poskutuje půjčky pro vyrovnaný rozvoj členských zemí a podporu rozvojových zemí
Podporuje malé a střední podniky
Lucembursko
Vedeno radou guvernérů, složenou z ministrů financí
Roční půjčky: cca 50mld €
Evropský ombudsman
Zabývá se stížnostmi na evropské instituce
Současný ombudsman: Nikiforos Diamanduros
Volen Evropským parlamentem
Strazburg
Řeší stížnosti na:
nDiskriminaci
nNečestnost
nČasové průtahy správních řízení
nNedokonalá výběrová řízení apod.
Hospodářský a sociální výbor – EHSV
Poradní výbor
Cílem je sblížení názorů na společný trh
Vznik: 1957 na základě Římských smluv
344 členů, za ČR 12
Výbor regionů
Poradní orgán
Skládá se ze zástupců regionů
Brusel, vznik 1994
Cílem je větší účast občanů v rozhodovacích procesech EU
Evropská správní škola
Založena 10. února 2005
Úkolem je zajištění vzdělání zaměstnacům EU
Otevřena pro všechny zaměstatnce všech orgánů
Přispívá k šíření společenských hodnot a porozumění
Evropský úřad pro výběr personálu
Vytvořen v roce 2003
Centrální místo pro zájemce o vstup do institucí EU
Úkolem je připravovat výběrová řízení pro výběr vysoce kvalifikovaných pracovníků pro všechny instituce EU
Sídlí v Bruselu, prezidentem je David Bearfields
Zdroje
http://europa.eu/contact/contact-points/school-of-administration/index_cs.htm
http://www.mvcr.cz/clanek/nasim-cilem-je-vybrat-a-zamestnat-nejtalentovanejsi-lidi-z-cele-evropy.aspx
http://www.eu.euweb.cz/eu.php?id=instituce/urad_pro_vyber_personalu_evropskych_spolecenstvi
www.wikipedia.cz
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/edps/index_cs.htm
Konec
Děkujeme za pozornost ☺