Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Trestní právo (3)

Téma prezentace: Trestní právo
Typ souboru: prezentace PPT
Přidal(a): V.Pangerl
 


 
Popis materiálu:
Tato prezentace popisuje trestní právo hmotné a nehmotné. Nechybí v ní samozřejmě zmíněná ani presumpce neviny.
 
Osnova:
Trestní právo

 • Trestní právo (TP) je právní odvětví, upravující právní vztahy, které se týkají nejzávažnějších provinění proti zájmům společnosti a jednotlivců.
 • TP určuje, která protiprávní jednání jsou považována za takto závažná provinění, a nazývá je trestnými činy (TČ).
 • Název právního odvětví je odvozen od názvů sankcí: trestů.

 
TP dělíme na :

 • TP hmotné (materiální) – určuje, jaké jednání je za jakých podmínek trestné, a stanovuje za něj sankci – vymezuje, co jsou to TČ a jaké tresty se za ně ukládají,
 • hlavním pramenem je trestní zákon

 
TP procesní – reguluje postup při zjišťování TČ a jejich pachatelů, a to při soudním řízení,v kterém se za TČ ukládají sankce a následný výkon uložených sankcí,
hlavním pramenem je trestní řád

 • Pachatelem TČ může být pouze FO nebo skupina FO (spolupachatelé),
 • za účast na TČ je kromě pachatele trestán ještě návodce, pomocník nebo organizátor trestné činnosti.
 • Za trestný je považován nedokončený TČ (pokus) a také přípravu TČ (činnost, kterou si pachatel usnadňuje provedení trestné činnosti).

 
Podmínky trestní odpovědnosti

 • Trestně odpovědný je pachatel, který v době spáchání TČ splňuje podmínky trestní odpovědnosti.
 • Hlavními podmínkami jsou:

1.naplnění skutkové podstaty

2.zavinění

3.věk

4.příčetnost

5.společenská nebezpečnost jednání

Věk

 • Trestní odpovědnost vzniká nejdřív v den, který následuje po dni 15. narozenin (TČ spáchaný mladistvým se nazývá provinění).
 • Osoba mladší 15 let není trestně odpovědná pro nedostatek věku.
 • Plná trestní odpovědnost vzniká v den po dni 18. narozenin.

 
Presumpce neviny

 • je na účastníka nahlíženo jako na nevinného, dokud není  rozsudkem soudu rozhodnuto o opaku.
 • Odpovědnost za dokazování viny leží na státních zástupcích
 • obžalovaný svou nevinu dokazovat nemusí.

 
Zavinění

 • = vnitřní duševní vztah pachatele k jeho jednání, které odpovídá skutkové podstatě TČ.
 • Má dvě formy : úmysl a nedbalost.
 • Úmyslné jednání pachatelevěděl, chtěl a porušil zákonem chráněný zájem.
 • Nedbalostní zaviněnívěděl, ale spoléhal, že k porušení nedojde (nedbalost vědomá), nevěděl, přestože to vědět měl a mohl (nedbalost nevědomá).
 • Z hlediska zavinění zákon jako podmínku trestní odpovědnosti převážně požaduje úmysl, jen u malého počtu TČ je pachatel brán k odpovědnosti za nedbalost.