Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Rodinné právo

Téma prezentace: Rodinné právo
Typ souboru: prezentace PPTX
Přidal(a): niki
 


 
Popis materiálu:
Tato prezentace popisuje rodinné právo. Obsahuje manželství a jeho formy, vznik či zánik. Nechybí samozřejmě ani povinnosti při náhradní péči o dítě.
 
Osnova:
Rodinné právo

 • -upravuje vznik a zánik manželství,vztahy mezi manželi, rodiči, a dalšími příbuznými a právní vztahy při náhradní výchově dětí

 
MANŽELSTVÍ

 • je právní a společenská instituce, která tvoří legislativní základ pro rodiny
 • tradice manželského obřadu, práva a povinnosti v manželství, způsob výběru partnera, počet a pohlaví partnerů i právo vstoupit do manželství se mohou lišit v závislosti na kultuře

 
Formy manželství

 • monogamické– soužití 2 partnerů, obvykle 1 muže a 1 ženy.
 • polygamické– soužití s více než jedním partnerem, bigamie. Soužití je buď paralelní (účastí jednoho člena v několika rodinách či domácnostech) nebo skupinové (jedna vícečlenná rodina či domácnost).
 • polygynické– soužití 1 muže a více žen, tj. jeden muž může mít zároveň účast ve více manželstvích.
 • polyandrické– soužití 1 ženy a více mužů.
 • pokud spolu žije větší počet mužů a žen, lze to nazvat například polygamní skupinové manželství.
 • nově se můžeme setkat též s pojmem stejnopohlavní manželství

 
Vznik manželství

 • občanský sňatek-prohlášením před statním orgánem (starostou či primátorem nebo pověřeným členem zastupitelstva obce/města
 • církevní sňatek-před orgánem státem registrované církve
 • Zánik manželství

 
Manželství končí:

 • smrtí jednoho z manželů,
 • pokud soud manžela prohlásí za mrtvého nebo
 • rozvodem.
 • Dalším způsobem je anulace manželství, jíž se domnělé manželství prohlásí za

neplatné od počátku. Pokud se v

případě prohlášení jednoho z manželů

 za mrtvého později ukáže, že žije a mezitím

 druhý manžel uzavřel manželství nové, to

 původní se již neobnoví

 
Vztahy mezi rodiči a dětmi

 • Rodičovská zodpovědnost
 • Rodičovská zodpovědnost je souhrn práv a povinností při péči o dítě, která zahrnuje péči o jeho zdraví, tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj, zastupování dítěte a správa jeho majetku
 • Náleží oběma rodičům bez výjimky, nekončí tedy rozvodem.
 • Ve výjimečných případech může být rozhodnutím soudu rodičovská zodpovědnost odebrána.

 
Vyživovací povinnost

 • Jedná se o povinnost rodiče vůči dítěti, ten je povinen přispívat na výživu a životní úroveň dítěte
 • Vyživovací povinnost platí také mezi manžely navzájem : děti mají vyživovací povinnost vůči rodičům, pokud to oni potřebují.
 • Pokud není vyřešen rozsah vyživovací povinnosti obou manželu, nelze manželství rozvést.

 
Práva a povinnosti dětí

 • Práva a povinnosti dětí vychází ze zákona o rodině a mezinárodních smluv.
 • Dítě má právo na život a jméno, nebýt odděleni od rodičů, právo na vlastní názor a svobodu projevu.
 • Dítě má právo být živeno (dokud se není schopno samo uživit), soukromí a také na ochranu cti a pověsti.
 • Naopak má povinnost ctít a respektovat rodiče, pomáhat dle svých schopností, přispívat na úhrady rodiny (pokud je výdělečně činné) a přispívat rodičům na jejich životní úroveň ve stáří.

 
Náhradní péče o děti

 • Osvojení– Osvojitel přijme dítě za své a tím zanikají vztahy a povinnosti k původní rodině dítěte. Osvojitel je způsobilý k právním úkonům. Osvojit si lze jen nezletilé dítě, kterému je však více jak 1 rok.
 • Pěstounská péče– Stát zajišťuje hmotné zabezpečení dítěte a přiměřenou odměnu pro pěstouny. Vzniká rozhodnutím soudu a zaniká zletilostí nebo také rozhodnutím soudu. Dítě může být v kontaktu se svou původní rodinou.
 • Poručnictví– Ustanovuje soud pokud rodiče dítěte zemřou nebo jsou zbavení rodičovské zodpovědnosti.
 • zpravidla se jedná o příbuzné nebo osobu blízkou.
 • Poručník je zákonným zástupcem dítěte spravujícím jeho majetek, ale při závažných rozhodnutích je povinen se poradit se soudem.
 • Poručník nemá k dítěti vyživovací povinnost a pokud je správa majetku dítěte spojeny se značnou námahou má právo na odměnu. Zaniká dosažením plnoletosti dítěte nebo rozhodnutím soudu.

 

 • Náhradní péče o děti
 • Opatrovnictví– Opět určuje soud, který vydá ustanovení co smí a co nesmí opatrovník dělat. Zabývá se například správou majetku během řízení o osvojení.

 

 • Zdroj : www.wikipedia.cz
 • Učebnice
 • obrázky: google