Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Post Type Selectors
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Dopravní výchova – dopravní značky

Téma prezentace: Dopravní výchova – dopravní značky
Typ souboru: prezentace PPTX
Přidal(a): Tomáš Kruliš
 


 
Popis materiálu:
Tématický celek dopravní výchova byl zařazen jako povinná výuková část pro ZŠ. Tato prezentace se blíže věnuje dopravním značkám.
 
Osnova:
—Dopravní značky
—Stejně jako řidiči, tak i cyklisté a chodci musí sledovat dopravní značky a řídit se jejich pokyny.
—Dopravní značky mají předepsané tvary a barvy.
—Rozlišují se dopravní značky svislé a vodorovné.
—
—Svislé dopravní značky
—Výstražné značky, které upozorňují na místa, kde účastníku provozu na pozemních komunikacích hrozí nebezpečí a kde musí dbát zvýšené opatrnosti.
—
—Značky upravující přednost, které stanoví přednost v jízdě v provozu na pozemních komunikacích.
—
—Zákazové značky, které ukládají účastníku provozu na pozemních komunikacích zákazy nebo omezení.
—
—Příkazové značky, které ukládají účastníku provozu na pozemních komunikacích příkazy.
—
—Informativní značky, které poskytují účastníku provozu na pozemních komunikacích nutné informace, slouží k jeho orientaci, nebo mu ukládají povinnosti stanovené tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem.
—
—Dodatkové tabulky, které zpřesňují, doplňují nebo omezují význam dopravní značky, pod kterou jsou umístěny.
—Vodorovné dopravní značky
—Užívají se samostatně nebo ve spojení se svislými dopravními značkami, popřípadě s dopravními zařízeními, jejichž význam zdůrazňují nebo zpřesňují.  Vodorovné dopravní značky jsou vyznačeny barvou nebo jiným srozumitelným způsobem; přechodná změna místní úpravy provozu na pozemních komunikacích je vyznačena žlutou nebo oranžovou barvou.
—
—Železniční přejezdy
—Železniční přejezd je místo, kde se úrovňově kříží pozemní komunikace se železnicí, popřípadě s jinou dráhou ležící na samostatném tělese, a označené příslušnou dopravní značkou.
—
—Řidič nesmí vjíždět na železniční přejezd
—a) je-li dávána výstraha dvěma červenými střídavě přerušovanými světly signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení
—b) je-li dávána výstraha přerušovaným zvukem houkačky nebo zvonku přejezdového zabezpečovacího zařízení
—c) sklápějí-li se, jsou-li sklopeny nebo zdvihají-li se závory
—d) je-li již vidět nebo slyšet přijíždějící vlak nebo jiné drážní vozidlo nebo je-li slyšet jeho houkání, nebo pískání; toto neplatí, svítí-li přerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení
—e) dává-li znamení k zastavení vozidla zaměstnanec dráhy kroužením červeným nebo žlutým praporkem a za snížené viditelnosti kroužením červeným světlem
—f) nedovoluje-li situace za železničním přejezdem jeho bezpečné přejetí a pokračování v jízdě
—
—Dopravní značky označující železniční přejezd
—Světelné signály, které zabezpečují
železniční přejezdy
—Ve vzdálenosti 50 m před železničním přejezdem a při jeho přejíždění smí řidič jet rychlostí nejvýše 30 km.h-1. Svítí-li přerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení, smí 50 m před železničním přejezdem a při jeho přejíždění jet rychlostí nejvýše 50 km.h-1. Při přejíždění železničního přejezdu nesmí řidič zbytečně prodlužovat dobu jeho přejíždění.
—
—Je-li dávána výstraha dvěma červenými střídavě přerušovanými světly signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení.
—
—V případech uvedených v odstavci 1 písmeno a), b) a c) smí řidič vjíždět na železniční přejezd pouze tehdy, jestliže před železničním přejezdem dostal od pověřeného zaměstnance provozovatele dráhy k jízdě přes železniční přejezd ústní souhlas. V tomto případě je řidič povinen řídit se při jízdě přes železniční přejezd pokyny pověřeného zaměstnance provozovatele dráhy. Pověřený zaměstnanec provozovatele dráhy je povinen se na požádání řidiče prokázat platným pověřením provozovatele dráhy.
—
—Před železničním přejezdem si musí chodec počínat zvlášť opatrně, zejména se musí přesvědčit, zda může železniční přejezd bezpečně přejít.
—V případech uvedených v § 29 odst. 1 písm. a), b) a c) smí chodec přejít přes železniční přejezd pouze tehdy, jestliže před železničním přejezdem dostal od pověřeného zaměstnance provozovatele dráhy ústní souhlas. V tomto případě je chodec povinen řídit se při přecházení železničního přejezdu pokyny pověřeného zaměstnance provozovatele dráhy. Pověřený zaměstnanec provozovatele dráhy je povinen se na požádání chodce prokázat platným pověřením provozovatele dráhy.
—
—Zdroje
—http://www.dopravni-znaceni.cz/vodorovne-dopravni-znacky/
—http://www.ibesip.cz/cz/legislativa/pravidla-silnicniho-provozu
—http://etesty.mdcr.cz/Vestnik.aspx
—361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)