Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Životní prostředí

Téma prezentace: Životní prostředí
Typ souboru: prezentace PPTX
Přidal(a): JanuLe.ee
 


 
Popis materiálu:
Prezentace o znečišťování životního prostředí. Znečištění vzduchu, vody, půdy, kontaminace potravin, radioaktivní znečištění; hlukové, světelné a tepelné znečištění
 
Osnova:
žSložky životního prostředí
žNeživé (anorganické) složky
›Voda (hydrosféra)
›Půda (pedosféra)
›Ovzduší (atmosféra)
ž
žŽivé (organické) složky
›Organismy (biosféra, biocenóza)
žStudiem vztahu organismů a životního prostředí  se zabývá ekologie, případně environmentalistika.
 
žKontaminace životního prostředí
žZnečištění ovzduší
žZnečištění vod
žKontaminace půd
žKontaminace potravin
žRadioaktivní znečištění
žHlukové znečištění
žSvětelné znečištění
žTepelné znečištění
žZnečištění ovzduší
žJe chemický, fyzikální nebo biologický činitel, jenž mění přírodní vlastnosti zemské atmosféry
žAtmosféra je přírodní plynný systém, který je nezbytný pro výskyt života na Zemi
žZmenšování vrstvy stratosférického ozónu z důvodu znečištění vzduchu je dlouhodobě vnímáno jako hrozba pro lidské zdraví, stejně jako pro zemské ekosystémy
žZnečištění vzduchu je dnes celosvětovou příčinou řady úmrtí a výskytů nemocí dýchacích cest
ž
žZdroje znečišťování
žPodle typu vzniku je rozdělujeme na :
›Zdroje primární
›Zdroje sekundární
ž
žPodle původu je rozdělujeme na :
›Antropogenní zdroje (tedy lidského původu)
›Přírodní zdroje
ž
žZdroje primární
›Spočívají v prostém uvolňování škodlivin přímo z určitého zdroje (např. oxid uhelnatý, oxid siřičitý, vedlejší produkty spalování)
žZdroje sekundární
›Naopak, produkty sekundárních zdrojů znečištění jsou vytvářeny reakcemi primárních škodlivin mezi sebou nebo s jinými látkami.
ž
žAntropogenní zdroje
›Antropogenní zdroje jsou způsobovány člověkem
›Velké rozpětí znečišťujících látek je spojené se spalováním různých typů paliv, jako je benzín, uhlí, dřevo, rafinace ropy a podobně.
žPřírodní zdroje
›Existují i přírodní zdroje kdy dochází k přirozenému uvolňování škodlivin, a to zejména několika cestami např. kouřem a oxidem uhelnatým, sopečnou aktivitou, pískem z pouští
ž
žOvzduší v ČR
žJednotlivé parametry znečištění
›Oxid uhličitý
›Oxid uhelnatý
›Oxid siřičitý
›Přízemní ozón
›Benzen
›Benzo[a]pyren
ž
VODA
žVoda je ZÁKLADEM veškerého života na Zemi.
žVěda zabývající se vodními zásobami Země se nazývá hydrologie. Zkoumá mimo jiné oběh vody ve vodním cyklu, rozšíření vody a její využití člověkem.
žVoda, jako chemická látka se vyskytuje v přírodě ve všech skupenstvích:  plynném  kapalném  pevném
žJe voda SLADKÁ (potoky,řeky) a SLANÁ (moře,oceány). Pak ji také můžeme rozdělit na ZEMNÍ a PODZEMNÍ vodu.
ž
žZemní a vzdušná voda
žAsi 97 % vody na světě se nachází v oceánech. Slaná oceánská voda se však nehodí ani k pití, ani k hospodářským účelům. Většina světa získává sladkou vodu přírodním vodním cyklem, procesem, který ovlivňují sluneční teplo a gravitace. V některých pouštních územích s nedostatkem sladké vody je mořská voda odsolována.
žV oceánech, jež pokrývají asi 71 % zemského povrchu, dochází působením slunečního tepla k vypařování. Část vodní páry, která stoupá vzdušnými proudy, se sráží a jako déšť se vrací zpět do oceánů. Velké množství vodní páry se díky cirkulaci vzduchu přenáší nad pevninu, kde se sráží v podobě deště a sněhu.
žZ celkového množství vody na pevnině je více než 75 % obsaženo v ledovcích (např. v Grónsku a Antarktidě). Ze zbývající vody je asi 22 % voda podzemní. Poměrně malé množství vody obsahují jezera, řeky a půda. Voda v půdě vyživující rostliny se nazývá kapilární.
žPodzemní voda
žPodzemní voda proniká propustnými horninami tvořícími zónu intermitentní saturace (střídavého nasycení). Tato vrstva může zadržovat podzemní vodu po souvislém dešti, ale brzy vysychá. Povrch této zóny nazýváme hladinou podzemní vody. Začíná v hloubce do 30 m pod povrchem a pokračuje až pod horniny, jimiž voda neprosákne.
žNa některých místech protíná hladina podzemní vody zemský povrch a vytváří například oázy v pouštních prohlubeninách, jinde bažiny, jezera a prameny. Prameny můžeme nalézt při úpatí svahu nebo v horském údolí tam, kde hladina podzemní vody vychází na povrch. Pramenná voda bývá obvykle čistá a pitná, protože prochází jemnými póry hornin, např. pískovců, jež filtrují nečistoty.
žNěkteré prameny obsahují tolik nerostných látek, že se jejich voda uplatnila i v lékařství. Mnohé z těchto léčivých pramenů, kolem nichž vyrostla celá lázeňská města, bývají termální.
žKoloběh vody v přírodě
žH2O
žPitná voda se neskládá pouze z molekul H2O (2 vodíky a 1 kyslík), ale můžou v ní být různé chemické příměsi. Jejich povolené množství je dáno zákonem.
žJeden z největších problémů jsou dusičnany. V roce 1958 bylo v ČR povoleno maximálně 35 mg/l dusičnanů. A dnes? Vlivem lidské činnosti (převážně zemědělstvím) musela být norma posunuta na 50 mg/l. Přitom na rakovinu se doporučuje maximálně 5mg/l.
žPřevařováním pitné vody ji zbavíte pouze bakterií, nikoli ostatních látek (těžké kovy, dusičnany, dusitany,…). Pro vaření je tedy nezbytné používat stejně kvalitní vodu jako na pití.
žZnečišťování vod
žJe to jeden z největších problémů současného světa
žVýrazně omezuje přístup určité části lidské populace k pitné vodě
žZnečištěním vodních toků a nádrží se zhoršuje kvalita vodních ekosystémů i ekosystémů v jejich okolí
žDo oceánu je vypuštěno ročně okolo
›2,6 mil.kg arzenu…
›2,5 mil.kg zinku…
›81 tisíc kg rtuti…
›3,7 tisíc kg olova…
ž
žZnečištění vody – kategorizace
žRozdělení podle lokalizace
›Místní úniky znečišťujících látek
›Rozptýlené znečištění
›Znečištění podzemních vod
›Znečištění zemědělstvím
›Rozdělení podle povahy znečištění
›Rozdělení podle specifického zdroje
›Průmyslová výroba a skladování
›Těžba
›Přirozené zdroje znečištění
ž
Místní úniky znečišťujících látek
žVztahuje se na kontaminující látky, které do vody proniknou při jejich přepravě ze zdrojů jako je potrubí nebo nádrž
žPříkladem zdroje v této kategorii patří vypouštění odpadních vod z čistíren nebo továren
ž
Rozptýlené znečištění
žVztahuje se na rozptýlenou kontaminaci, která nepochází z jednoho konkrétního zdroje
žČasto jde o souhrný účinek malé množství kontaminujících látek na velké ploše
ž
Znečištění podzemních vod
žÚniky chemikálií kontaminující látky v půdě, nemusí nutně vytvářet místní znečištění nebo rozptýlené znečištění, přesto mohou kontaminovat podzemní vody
ž
Zemědělství
žNejzávažnější je kontaminace vody sloučeninami dusíku a fosforu
žVody jsou znečišťovány také při používání, skladování, přepravě a likvidaci nepoužitých pesticidů
ž
Rozdělení podle povahy znečištění
žToxickými látkami
žPrůmyslovými tuky a oleji
žMikrobiálním znečištěním (patogenními zárodky)
ž
Rozdělení podle specifického zdroje
žZemědělství
žDoprava
žTěžba
žPrůmyslová výroba a skladování
ž
Průmyslová výroba a skladování
žVe 20.století způsobilo poplach vysoké znečištění vod Severního a Baltského moře, kam tečou mimo jiné i řeky z České republiky
žZnečištění moří se projevovalo vysokým procentem nemocí živočichů (např. rakovina u ryb)
ž
Těžba
žTěžba nerostných surovin může znečišťovat vodní toky významnou měrou (např. známá havárie při těžbě zlata v Rumunsku, kdy se do řeky dostali kyanidy a těžké kovy)
ž
Přirozené zdroje znečištění
žZnečištění vod způsobuje sopečná činnost nebo sesuvy půdy
žVýznamným zdrojem znečištění může být také větší množství současně uhynulých organismů
ž
žPříčiny znečištění vody
žOrganické, vodu znečišťující látky
›Čistící prostředky, dezinfekční přípravky, odpady ze zpracování potravin
žAnorganické, vodu znečišťující látky
›Amoniak z rozkládájícího se odpadu z potravin, kyseliny používané při těžbě, hnojiva s obsahem živin – dusičnany a fosforečnany
žMakrostrukturní znečištění
›Odpadky (např. papír, plasty, nebo potravinářské odpady), Vraky velkých opuštěných lodí
žTepelné znečištění
›Tepelné znečištění, je nárůst nebo pokles teploty vody způsobené lidským vlivem
›Může být také způsobeno vypouštěním velmi studené vodou na dně nádrží do teplejších řek
žZnečištění vody v ČR
ž
Znečištění vody je CELOSVĚTOVÝ problém!
žIndonésie
žAfrika
žČína
žIndie
ž
žPětina lidstva nemá přístup k nezávadné vodě.
ž2,6 miliardy lidí postrádá hygienické zázemí.
žVe 20. století zmizelo 50% světových mokřadů.
ž3 miliony lidí ročně umírají na choroby způsobené kontaminovanou vodou a špatnou hygienou (např. průjmová onemocnění a malárie), 90% z nich jsou děti do pěti let.
žZásoby vody v Evropě klesly o třetinu, v Asii o tři čtvrtiny a v Africe o dvě třetiny.
 
žČeská Republika
žZhruba 50 % celkového organického znečištění vody je odstraněno v povrchových čistírnách odpadových vod
žVíc než polovina veřejných zdrojů pitné vody, které jsou monitorovány  je 15-16% v kategorie čistoty 3. a 4. třídy (nevyhovující)
žOd počátku devadesátých let dvacátého století došlo v České republice k zásadnímu zlepšení povrchových vod, hlavně v důsledku snížení znečištění do nich vypouštěného.
vDíky českému výboru UNICEF a české vládě teď mají lidé z rwandské vesničky Myange v místní škole pitné vody, kolik chtějí.
ž
žI. třída-neznečištěná voda : ukazatele nepřesahují hodnoty odpovídající běžnému přirozenému pozadí v toku
ž
žII. třída-mírně znečištěná voda : umožněna existence bohatého, vyváženého a udržitelného ekosystému
ž
žIII. třída-znečištěná voda : podmínky pro existenci bohatého a vyváženého ekosystému nemusí být vytvořeny
ž
žIV. třída-silně znečištěná voda : podmínky umožňují existenci pouze nevyváženého ekosystému
ž
žV. třída-velmi silně znečištěná voda : podmínky umožňují existenci pouze silně nevyváženého ekosystému
ž
žMěkká / tvrdá voda
žProč ! ?
žHlavní důvody znečištění :
žSplašky- Kdysi se všechen odpad vypouštěl do řek a moří. Bylo to příčinou zdravotního rizika a vedlo to k nemocem jako je cholera. Rozkládající se látky jsou příčinou mutace vody a jejího zápachu. Za účelem odstranění tohoto znečistění je odpad zpracovaný, ještě něž jsou splašky vrácené do řek a moří.
ž
žKyselé deštěV oblastech, ve kterých je soustředěný průmysl je přirozené složení vzduchu nepříznivě ovlivněné prachem a plyny. S kyselými děšti souvisí i poškozování lesů, když se nepodaří zabránit příčinám úhynu, budou v blízké době zvláštností velké plochy odumřelých lesů. Možno předpokládat, že chybící lesní plochy způsobí pokles hladiny podzemních vod.
ž
žZemědělství– způsobuje znečištění oblastí s obrovskými zásobami podzemních vod dusičnany a pesticidy.
ž
žChemický průmyslznečišťuje vody množstvím různých chemikálií. Továrny na výrobu PVC, celulózky a papírny, které používají bílení chlórem, vážně znečišťují životní prostředí i směsí dlouhodobě přetrvávající jedovaté látky. Z nezabezpečených skládek proniká do podzemních vod celé spektrum látek: kyseliny, organické látky, těžké kovy atd.
ž
žZajímavosti
ž99,7 % zdrojů vody = slaná voda a ledovce
ž0,3 % zdrojů vody = použitelných pro lidskou potřebu
žLidské embryo = 94 %    Krev = 83 %
Kojenec = 75 %    Kosti = 22 %
Dítě = 65 %    Svaly= 76 %
Dospělý = 60 %    Mozek = 75 %
Starý člověk = 55 %
žČlověk denně vyloučí 1,5 litrů vody
žVoda je nejkontrolovanějším potravním produktem
žÚniky vody dojde ke ztrátě tisíců litrů vody;
kapající kohoutek až 50 000 l vody ročně,  protékající záchod až 220 000 l vody ročně
 
žKontaminace půd
žJe způsobena výskytem vyrobených chemikálií v půdě nebo jiným pozměněním přírodního prostředí půd
žTento typ kontaminace obvykle vzniká protržením podzemních zásobníků, používáním pesticidů, prosakováním kontaminovaných povrchových vod do podzemních vrstev, vyluhováním odpadů ze skládek nebo přímým vypuštěním průmyslových odpadů do půdy
ž
žNejdůležitější zdroje znečištění půd
žMezi nejčastější zdroje znečištění půdy patří:
›Uhlovodíky
›Rozpouštědla
›Polyaromatické uhlovodíky
›Pesticidy
›Olovo
›Kadmium
›Rtuť
›Ostatní těžké kovy
›Velmi často se do půdy dostávají ropné uhlovodíky z protržených podzemních nádrží ( např. benzen, ethylbenzen, toluen, xylen, alkany a alkeny)
ž
žKontaminace potravin
žJe určitý způsob znečištění, kdy se mění zdravotní nezávadnost, což může u organismů (zejména u člověka) způsobit alimentární onemocnění.
ž
žDruhy kontaminace potravin
žRozlišujeme tyto druhy znečištění:
›Mechanické
›Chemické
›Fyzikální
›Biologické
›Genetické
 
žBiologická kontaminace
žOsliznutí
›Osliznutí je povrchový způsob znečištění potravin
›Z toho vyplývá že potravina se začíná kazit
›Takto znečištěná se stává nepoživatelnou, příčinou je přítomnost bakterií
ž
žHniloba
›a) Povrchová
–Je pokračující stádium osliznutí v povrchových vrstvách
›b) Hluboká
–K tomuto druhu hniloby dochází za intravitálního působení hnilobných zárodků
ž
žPlesnivění
›Příčinou je uložení potraviny do prostředí již kontaminovaného mykotoxiny
 
žZapaření
›Toto znehodnocení se týká masa, kde nejsou přítomny žádné patogeny. Příčinou je:
–Při procesu zrání masa se neumožní vyzáření tělesného tepla
–Když dojde k zahřátí po neúplném vykrvení
žChemická kontaminace
žAgrochemikálie
›Jde o chemické látky záměrně užívané v zemědělství (např. pesticidy herbicidy), regulátory růstu, veterinární léčiva atd. jejichž rezidua mohou zůstat v potravinách
ž
žPotravinářská aditiva
›Jde o látky, které se záměrně přidávají do potravin s cílem zachovat nebo zlepšit jejich vlastnosti, (např. barviva, konzervanty, ochucovadla)
ž
žEnvironmentální kontaminenty
›Jde o látky znečišťující životní prostředí, které kontaminují potraviny v důsledku znečištění ovzduší, vody či půdy
žLetecká aplikace pesticidů může být zdrojem chemické kontaminace potravin
žRadioaktivní znečištění
žRadioaktivní znečištění je nekontrolovaná distribuce radioaktivní látky v daných prostředích
žRadioaktivní znečištění může být nevyhnutelný výsledek jistých procesů.
žRizika pro osoby a životní prostředí od radioaktivního znečištění závisí na :
povaze radioaktivní nečistoty
úrovně znečištění
rozsahu šíření znečištění
ž
žHlukové znečištění
žKteré zahrnuje hluk z pozemních komunikací, hluk letadel a hluk průmyslu
ž
žSvětelné znečištění
žZahrnující nadužívání světelných zdrojů a přesvětlování interiérů
ž
žTepelné znečištění
žJež zahrnuje veškeré změny teploty vodních těles, způsobené lidským vlivem, např. výpusti chladící vody jaderných elektráren
 
žPrezentaci vytvořily :
Jana Achillesová
Hana Kuželová