Životní prostředí

Téma prezentace: Životní prostředí

Typ souboru: prezentace PPTX

Přidal(a): JanuLe.ee

 

 

Popis materiálu:

Prezentace o znečišťování životního prostředí. Znečištění vzduchu, vody, půdy, kontaminace potravin, radioaktivní znečištění; hlukové, světelné a tepelné znečištění

 

Osnova:

žSložky životního prostředí

žNeživé (anorganické) složky

›Voda (hydrosféra)

›Půda (pedosféra)

›Ovzduší (atmosféra)

ž

žŽivé (organické) složky

›Organismy (biosféra, biocenóza)

žStudiem vztahu organismů a životního prostředí  se zabývá ekologie, případně environmentalistika.

 

žKontaminace životního prostředí

žZnečištění ovzduší

žZnečištění vod

žKontaminace půd

žKontaminace potravin

žRadioaktivní znečištění

žHlukové znečištění

žSvětelné znečištění

žTepelné znečištění

žZnečištění ovzduší

žJe chemický, fyzikální nebo biologický činitel, jenž mění přírodní vlastnosti zemské atmosféry

žAtmosféra je přírodní plynný systém, který je nezbytný pro výskyt života na Zemi

žZmenšování vrstvy stratosférického ozónu z důvodu znečištění vzduchu je dlouhodobě vnímáno jako hrozba pro lidské zdraví, stejně jako pro zemské ekosystémy

žZnečištění vzduchu je dnes celosvětovou příčinou řady úmrtí a výskytů nemocí dýchacích cest

ž

žZdroje znečišťování

žPodle typu vzniku je rozdělujeme na :

›Zdroje primární

›Zdroje sekundární

ž

žPodle původu je rozdělujeme na :

›Antropogenní zdroje (tedy lidského původu)

›Přírodní zdroje

ž

žZdroje primární

›Spočívají v prostém uvolňování škodlivin přímo z určitého zdroje (např. oxid uhelnatý, oxid siřičitý, vedlejší produkty spalování)

žZdroje sekundární

›Naopak, produkty sekundárních zdrojů znečištění jsou vytvářeny reakcemi primárních škodlivin mezi sebou nebo s jinými látkami.

ž

žAntropogenní zdroje

›Antropogenní zdroje jsou způsobovány člověkem

›Velké rozpětí znečišťujících látek je spojené se spalováním různých typů paliv, jako je benzín, uhlí, dřevo, rafinace ropy a podobně.

žPřírodní zdroje

›Existují i přírodní zdroje kdy dochází k přirozenému uvolňování škodlivin, a to zejména několika cestami např. kouřem a oxidem uhelnatým, sopečnou aktivitou, pískem z pouští

ž

žOvzduší v ČR

žJednotlivé parametry znečištění

›Oxid uhličitý

›Oxid uhelnatý

›Oxid siřičitý

›Přízemní ozón

›Benzen

›Benzo[a]pyren

ž
VODA

žVoda je ZÁKLADEM veškerého života na Zemi.

žVěda zabývající se vodními zásobami Země se nazývá hydrologie. Zkoumá mimo jiné oběh vody ve vodním cyklu, rozšíření vody a její využití člověkem.

žVoda, jako chemická látka se vyskytuje v přírodě ve všech skupenstvích:  plynném  kapalném  pevném

žJe voda SLADKÁ (potoky,řeky) a SLANÁ (moře,oceány). Pak ji také můžeme rozdělit na ZEMNÍ a PODZEMNÍ vodu.

ž

žZemní a vzdušná voda

žAsi 97 % vody na světě se nachází v oceánech. Slaná oceánská voda se však nehodí ani k pití, ani k hospodářským účelům. Většina světa získává sladkou vodu přírodním vodním cyklem, procesem, který ovlivňují sluneční teplo a gravitace. V některých pouštních územích s nedostatkem sladké vody je mořská voda odsolována.

žV oceánech, jež pokrývají asi 71 % zemského povrchu, dochází působením slunečního tepla k vypařování. Část vodní páry, která stoupá vzdušnými proudy, se sráží a jako déšť se vrací zpět do oceánů. Velké množství vodní páry se díky cirkulaci vzduchu přenáší nad pevninu, kde se sráží v podobě deště a sněhu.

žZ celkového množství vody na pevnině je více než 75 % obsaženo v ledovcích (např. v Grónsku a Antarktidě). Ze zbývající vody je asi 22 % voda podzemní. Poměrně malé množství vody obsahují jezera, řeky a půda. Voda v půdě vyživující rostliny se nazývá kapilární.

žPodzemní voda

žPodzemní voda proniká propustnými horninami tvořícími zónu intermitentní saturace (střídavého nasycení). Tato vrstva může zadržovat podzemní vodu po souvislém dešti, ale brzy vysychá. Povrch této zóny nazýváme hladinou podzemní vody. Začíná v hloubce do 30 m pod povrchem a pokračuje až pod horniny, jimiž voda neprosákne.

žNa některých místech protíná hladina podzemní vody zemský povrch a vytváří například oázy v pouštních prohlubeninách, jinde bažiny, jezera a prameny. Prameny můžeme nalézt při úpatí svahu nebo v horském údolí tam, kde hladina podzemní vody vychází na povrch. Pramenná voda bývá obvykle čistá a pitná, protože prochází jemnými póry hornin, např. pískovců, jež filtrují nečistoty.

žNěkteré prameny obsahují tolik nerostných látek, že se jejich voda uplatnila i v lékařství. Mnohé z těchto léčivých pramenů, kolem nichž vyrostla celá lázeňská města, bývají termální.

žKoloběh vody v přírodě

žH2O

žPitná voda se neskládá pouze z molekul H2O (2 vodíky a 1 kyslík), ale můžou v ní být různé chemické příměsi. Jejich povolené množství je dáno zákonem.

žJeden z největších problémů jsou dusičnany. V roce 1958 bylo v ČR povoleno maximálně 35 mg/l dusičnanů. A dnes? Vlivem lidské činnosti (převážně zemědělstvím) musela být norma posunuta na 50 mg/l. Přitom na rakovinu se doporučuje maximálně 5mg/l.

žPřevařováním pitné vody ji zbavíte pouze bakterií, nikoli ostatních látek (těžké kovy, dusičnany, dusitany,…). Pro vaření je tedy nezbytné používat stejně kvalitní vodu jako na pití.

žZnečišťování vod

žJe to jeden z největších problémů současného světa

žVýrazně omezuje přístup určité části lidské populace k pitné vodě

žZnečištěním vodních toků a nádrží se zhoršuje kvalita vodních ekosystémů i ekosystémů v jejich okolí

žDo oceánu je vypuštěno ročně okolo

›2,6 mil.kg arzenu…

›2,5 mil.kg zinku…

›81 tisíc kg rtuti…

›3,7 tisíc kg olova…

ž

žZnečištění vody – kategorizace

žRozdělení podle lokalizace

›Místní úniky znečišťujících látek

›Rozptýlené znečištění

›Znečištění podzemních vod

›Znečištění zemědělstvím

›Rozdělení podle povahy znečištění

›Rozdělení podle specifického zdroje

›Průmyslová výroba a skladování

›Těžba

›Přirozené zdroje znečištění

ž

Místní úniky znečišťujících látek

žVztahuje se na kontaminující látky, které do vody proniknou při jejich přepravě ze zdrojů jako je potrubí nebo nádrž

žPříkladem zdroje v této kategorii patří vypouštění odpadních vod z čistíren nebo továren

ž

Rozptýlené znečištění

žVztahuje se na rozptýlenou kontaminaci, která nepochází z jednoho konkrétního zdroje

žČasto jde o souhrný účinek malé množství kontaminujících látek na velké ploše

ž

Znečištění podzemních vod

žÚniky chemikálií kontaminující látky v půdě, nemusí nutně vytvářet místní znečištění nebo rozptýlené znečištění, přesto mohou kontaminovat podzemní vody

ž

Zemědělství

žNejzávažnější je kontaminace vody sloučeninami dusíku a fosforu

žVody jsou znečišťovány také při používání, skladování, přepravě a likvidaci nepoužitých pesticidů

ž

Rozdělení podle povahy znečištění

žToxickými látkami

žPrůmyslovými tuky a oleji

žMikrobiálním znečištěním (patogenními zárodky)

ž

Rozdělení podle specifického zdroje

žZemědělství

žDoprava

žTěžba

žPrůmyslová výroba a skladování

ž

Průmyslová výroba a skladování

žVe 20.století způsobilo poplach vysoké znečištění vod Severního a Baltského moře, kam tečou mimo jiné i řeky z České republiky

žZnečištění moří se projevovalo vysokým procentem nemocí živočichů (např. rakovina u ryb)

ž

Těžba

žTěžba nerostných surovin může znečišťovat vodní toky významnou měrou (např. známá havárie při těžbě zlata v Rumunsku, kdy se do řeky dostali kyanidy a těžké kovy)

ž

Přirozené zdroje znečištění

žZnečištění vod způsobuje sopečná činnost nebo sesuvy půdy

žVýznamným zdrojem znečištění může být také větší množství současně uhynulých organismů

ž

žPříčiny znečištění vody

žOrganické, vodu znečišťující látky

›Čistící prostředky, dezinfekční přípravky, odpady ze zpracování potravin

žAnorganické, vodu znečišťující látky

›Amoniak z rozkládájícího se odpadu z potravin, kyseliny používané při těžbě, hnojiva s obsahem živin – dusičnany a fosforečnany

žMakrostrukturní znečištění

›Odpadky (např. papír, plasty, nebo potravinářské odpady), Vraky velkých opuštěných lodí

žTepelné znečištění

›Tepelné znečištění, je nárůst nebo pokles teploty vody způsobené lidským vlivem

›Může být také způsobeno vypouštěním velmi studené vodou na dně nádrží do teplejších řek

žZnečištění vody v ČR

ž

Znečištění vody je CELOSVĚTOVÝ problém!

žIndonésie

žAfrika

žČína

žIndie

ž

žPětina lidstva nemá přístup k nezávadné vodě.

ž2,6 miliardy lidí postrádá hygienické zázemí.

žVe 20. století zmizelo 50% světových mokřadů.

ž3 miliony lidí ročně umírají na choroby způsobené kontaminovanou vodou a špatnou hygienou (např. průjmová onemocnění a malárie), 90% z nich jsou děti do pěti let.

žZásoby vody v Evropě klesly o třetinu, v Asii o tři čtvrtiny a v Africe o dvě třetiny.

 

žČeská Republika

žZhruba 50 % celkového organického znečištění vody je odstraněno v povrchových čistírnách odpadových vod

žVíc než polovina veřejných zdrojů pitné vody, které jsou monitorovány  je 15-16% v kategorie čistoty 3. a 4. třídy (nevyhovující)

žOd počátku devadesátých let dvacátého století došlo v České republice k zásadnímu zlepšení povrchových vod, hlavně v důsledku snížení znečištění do nich vypouštěného.

vDíky českému výboru UNICEF a české vládě teď mají lidé z rwandské vesničky Myange v místní škole pitné vody, kolik chtějí.

ž

žI. třída-neznečištěná voda : ukazatele nepřesahují hodnoty odpovídající běžnému přirozenému pozadí v toku

ž

žII. třída-mírně znečištěná voda : umožněna existence bohatého, vyváženého a udržitelného ekosystému

ž

žIII. třída-znečištěná voda : podmínky pro existenci bohatého a vyváženého ekosystému nemusí být vytvořeny

ž

žIV. třída-silně znečištěná voda : podmínky umožňují existenci pouze nevyváženého ekosystému

ž

žV. třída-velmi silně znečištěná voda : podmínky umožňují existenci pouze silně nevyváženého ekosystému

ž

žMěkká / tvrdá voda

žProč ! ?

žHlavní důvody znečištění :

žSplašky- Kdysi se všechen odpad vypouštěl do řek a moří. Bylo to příčinou zdravotního rizika a vedlo to k nemocem jako je cholera. Rozkládající se látky jsou příčinou mutace vody a jejího zápachu. Za účelem odstranění tohoto znečistění je odpad zpracovaný, ještě něž jsou splašky vrácené do řek a moří.

ž

žKyselé deštěV oblastech, ve kterých je soustředěný průmysl je přirozené složení vzduchu nepříznivě ovlivněné prachem a plyny. S kyselými děšti souvisí i poškozování lesů, když se nepodaří zabránit příčinám úhynu, budou v blízké době zvláštností velké plochy odumřelých lesů. Možno předpokládat, že chybící lesní plochy způsobí pokles hladiny podzemních vod.

ž

žZemědělství– způsobuje znečištění oblastí s obrovskými zásobami podzemních vod dusičnany a pesticidy.

ž

žChemický průmyslznečišťuje vody množstvím různých chemikálií. Továrny na výrobu PVC, celulózky a papírny, které používají bílení chlórem, vážně znečišťují životní prostředí i směsí dlouhodobě přetrvávající jedovaté látky. Z nezabezpečených skládek proniká do podzemních vod celé spektrum látek: kyseliny, organické látky, těžké kovy atd.

ž

žZajímavosti

ž99,7 % zdrojů vody = slaná voda a ledovce

ž0,3 % zdrojů vody = použitelných pro lidskou potřebu

žLidské embryo = 94 %    Krev = 83 %
Kojenec = 75 %    Kosti = 22 %
Dítě = 65 %    Svaly= 76 %
Dospělý = 60 %    Mozek = 75 %
Starý člověk = 55 %

žČlověk denně vyloučí 1,5 litrů vody

žVoda je nejkontrolovanějším potravním produktem

žÚniky vody dojde ke ztrátě tisíců litrů vody;

kapající kohoutek až 50 000 l vody ročně,  protékající záchod až 220 000 l vody ročně

 

žKontaminace půd

žJe způsobena výskytem vyrobených chemikálií v půdě nebo jiným pozměněním přírodního prostředí půd

žTento typ kontaminace obvykle vzniká protržením podzemních zásobníků, používáním pesticidů, prosakováním kontaminovaných povrchových vod do podzemních vrstev, vyluhováním odpadů ze skládek nebo přímým vypuštěním průmyslových odpadů do půdy

ž

žNejdůležitější zdroje znečištění půd

žMezi nejčastější zdroje znečištění půdy patří:

›Uhlovodíky

›Rozpouštědla

›Polyaromatické uhlovodíky

›Pesticidy

›Olovo

›Kadmium

›Rtuť

›Ostatní těžké kovy

›Velmi často se do půdy dostávají ropné uhlovodíky z protržených podzemních nádrží ( např. benzen, ethylbenzen, toluen, xylen, alkany a alkeny)

ž

žKontaminace potravin

žJe určitý způsob znečištění, kdy se mění zdravotní nezávadnost, což může u organismů (zejména u člověka) způsobit alimentární onemocnění.

ž

žDruhy kontaminace potravin

žRozlišujeme tyto druhy znečištění:

›Mechanické

›Chemické

›Fyzikální

›Biologické

›Genetické

 

žBiologická kontaminace

žOsliznutí

›Osliznutí je povrchový způsob znečištění potravin

›Z toho vyplývá že potravina se začíná kazit

›Takto znečištěná se stává nepoživatelnou, příčinou je přítomnost bakterií

ž

žHniloba

›a) Povrchová

–Je pokračující stádium osliznutí v povrchových vrstvách

›b) Hluboká

–K tomuto druhu hniloby dochází za intravitálního působení hnilobných zárodků

ž

žPlesnivění

›Příčinou je uložení potraviny do prostředí již kontaminovaného mykotoxiny

 

žZapaření

›Toto znehodnocení se týká masa, kde nejsou přítomny žádné patogeny. Příčinou je:

–Při procesu zrání masa se neumožní vyzáření tělesného tepla

–Když dojde k zahřátí po neúplném vykrvení

žChemická kontaminace

žAgrochemikálie

›Jde o chemické látky záměrně užívané v zemědělství (např. pesticidy herbicidy), regulátory růstu, veterinární léčiva atd. jejichž rezidua mohou zůstat v potravinách

ž

žPotravinářská aditiva

›Jde o látky, které se záměrně přidávají do potravin s cílem zachovat nebo zlepšit jejich vlastnosti, (např. barviva, konzervanty, ochucovadla)

ž

žEnvironmentální kontaminenty

›Jde o látky znečišťující životní prostředí, které kontaminují potraviny v důsledku znečištění ovzduší, vody či půdy

žLetecká aplikace pesticidů může být zdrojem chemické kontaminace potravin

žRadioaktivní znečištění

žRadioaktivní znečištění je nekontrolovaná distribuce radioaktivní látky v daných prostředích

žRadioaktivní znečištění může být nevyhnutelný výsledek jistých procesů.

žRizika pro osoby a životní prostředí od radioaktivního znečištění závisí na :

povaze radioaktivní nečistoty

úrovně znečištění

rozsahu šíření znečištění

ž

žHlukové znečištění

žKteré zahrnuje hluk z pozemních komunikací, hluk letadel a hluk průmyslu

ž

žSvětelné znečištění

žZahrnující nadužívání světelných zdrojů a přesvětlování interiérů

ž

žTepelné znečištění

žJež zahrnuje veškeré změny teploty vodních těles, způsobené lidským vlivem, např. výpusti chladící vody jaderných elektráren

 

žPrezentaci vytvořily :

Jana Achillesová

Hana Kuželová