Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Post Type Selectors
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Trestní právo

Téma prezentace: Trestní právo
Typ souboru: prezentace PPTX
Přidal(a): Gibbsna
 


 
Popis materiálu:
Prezentace se zabývá trestním právem či-li tím, co toto odvětví práva obnáší. Co to je trestní právo, jak jej dělíme. Co je to přestupek, trestní odpovědnost, trestný čin + dělení a jaké máme typy trestů.
 
Osnova:
žTrestní právo
žCo je to trestní právo?
žTrestní právo je souhrn norem, které chrání společnost před nežádoucím chováním.
žVymezuje podstatu trestných činů a následné tresty za ně.
žMá preventivní a výchovnou funkci.
žDělí se na: 1) Hmotné
2) Procesní
žHmotné právo
žPramenem hmotného práva je trestní zákon a trestní řád.
žTrestní řád upravuje postup při vyšetřování tr. činu a soudním řízení.
žŘeší, co je to trestný čin a jaký trest za něj lze dostat.
žDělí se na přestupky a trestné činy.
žPřestupek
žJednání, které ohrožuje zájem společnosti.
žMéně závažné provinění vůči zákonu.
žSankce jsou mírnější.
žSankce může být ve formě pokuty(max. 50 000 Kč), napomenutí nebo zákazu činnosti. Nelze dostat trest doživotního odnětí svobody.
žPaří sem:
1.Krádež do výše 5000 Kč
2.Rušení nočního klidu
3.Dopravní přestupek
4.Pití alkoholu na veřejnosti i přes zákaz města
5.Pomluva
6.Přisvojení vynálezu
žTrestný čin
žSpolečensky nežádoucí jednání závažného charakteru.
žTrestnost činu se posuzuje podle zákonů platných v té době; podle dřívějších zákonů se soudí je-li to pro pachatele příznivější.
ž1.Dělení
a)Přečiny-úmyslné nedbalostní trestné činy s hranicí odnětí svobody do 5 let.
b)Zločiny-všechny činy, které nejsou přečiny s odnětím svobody nad 5 let.
ž
ž2.Dělení:
a)Trestné činy proti republice-velezrada(jen prezident), vlastizrada(všichni ostatní), teror, vyzvědačství.
b)Trestné činy hospodářské-neoprávněné podnikání, padělání peněz, krácení daně.
c)Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných-útok na veřejného činitele, zneužití pravomocí veřejného činitele, pytláctví, úplatkářství, křivé svědectví.
d)Trestné činy obecně nebezpečné-šíření toxikomanie, nedovolené ozbrojování.
ž
e)Trestné činy hrubě narušující občanské soužití-hanobení rasy a národa, opilství, výtržnictví.
f)Trestné činy proti rodině a mládeži– týrání svěřené osoby, ohrožování mravní výchovy, zanedbání povinné péče, bigamie, opuštěni dítěte, podávání alkoholu mladistvým, neplacení výživného.
g)Trestné činy proti životu a zdraví-ublížení na zdraví, zabití, vražda.
h)Trestné činy proti svobodě a lidské důstojnosti-znásilnění,omezování svobody,pohlavní zneužívání.
i)Trestné činy proti majetku-poškození cizí věci,krádež(nad 5000 Kč), zpronevěra.
j)Trestné činy proti lidskosti-genocida(vraždění národa), propagace hnutí směřujících k potlačení svobody.
k)Trestné činy proti brannosti
l)Trestné činy vojenské-dezerce, zbabělost před nepřítelem, neuposlechnutí rozkazu, nesplnění bojového úkolu.
žTrestní odpovědnost
žZaložena na spáchání trestného činu.
žPachatelem může být fyzická osoba(nad 15 let), pokud byla příčetná(žádná duševní porucha).
žVina:
ž1) Úmysl
ž2) Nedbalost:
a) Vědomá-dotyčný věděl, že může porušit zákon.
b) Nevědomá-dotyčný nevěděl, že to vědět měl.
žVina je naplnění skutkové podstaty trestného činu.
 
ž5 podmínek vylučujících trestnost:
1.Věk pod 15 let
2.Duševní choroba nebo nepříčetnost
3.Stav nutné obrany-čin jinak trestný, pokud je nepřiměřený napadení
4.Jednání v krajní nouzi-jedná-li se o nouzovou situaci
5.Oprávněné použití zbraně-když je použita v mezích zákona
+2 nové:
6.Svolení poškozeného-trestný čin nebyl spáchán, pokud s ním poškozený souhlasil
7.Přípustné riziko-ověřování nových technologií
žTresty
a)Odnětí svobody-podmíněný(odložen); max.15 let, výjimečně 25 let a doživotí
b)Domácí vězení-pod stálou kontrolou-režim
c)Zákaz činnosti-odsouzený nesmí vykonávat práci
d)Propadnutí majetku-majetek obviněného padne státu
e)Ztráta vojenské hodnosti
f)Ztráta čestných titulů
g)Veřejně prospěšné práce-50-400 hodin-bezplatně odpracovat
h)Peněžitý trest-právnická osoba až do výše 5  mil.
i)Propadnutí věci-tu pachatel získal, případně použil ke spáchání trestného činu
j)Vyhoštění-cizinci-doba 10 let nebo neurčitá
k)Zákaz pobytu-zákaz zdržování se na určitém místě od 1-5 let, nesmí tam ale mít trvalý pobyt
l)Trest smrti-zrušen v roce 1990; poslední trest pro ženu-1972-Olga Hepnarová; ABOLICIONISTÉ-proti trestu smrti, MORTIKALISTÉ-zastánci trestu smrti