Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Právní úprava účetnictví

Téma prezentace: Právní úprava účetnictví
Typ souboru: prezentace PPTX
Přidal(a): Karolína
 


 
Popis materiálu:
Maturitní otázka právní úprava účetnictví formou prezentace.

 • Právní normy upravující účetnictví
 • Účetní zásady
 • Vnitřní účetní směrnice
 • Směrná účtová osnova pro podnikatele
 • Účtový rozvrh

 
Osnova:
Právní úprava účetnictví
KAROLÍNA ŠMÍDOVÁ
 

 • Základní právní předpisy
 • Zákon o účetnictví – č. 563/1991 Sb.
 • ze dne:   12. 12. 1991
  účinnost:  1. 1. 1992
 • Vyhlášky o účetnictví
 • České účetní standardy
 • Základní pojmy
 • Účetnictví

–účetnictví je písemné zaznamenávání informací
o hospodářských jevech podniku, a to v peněžních jednotkách

 • Účetní jednotka

–právnická osoba
–fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku

 • podnikatel, jehož obrat za předcházející kalendářní rok přesáhl částku 25 000 000 Kč
 • fyzická osoba – podnikatel, který se stane účetní jednotkou dobrovolně
 • Základní pojmy
 • Účetní období

–12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců

 • Předmět účetnictví

– evidovat stav a pohyb majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, náklady a výnosy, zjišťovat hospodářský výsledek

 • Základní pojmy
 • Účetní doklady

–Účetní doklady jsou průkazné účetní záznamy, které musí obsahovat:

 • a)označení účetního dokladu,
 • b)obsah účetního případu a jeho účastníky,
 • c)peněžní částku nebo informaci o ceně
  za měrnou jednotku a vyjádření množství,
 • d)okamžik vyhotovení účetního dokladu,
 • e)okamžik uskutečnění účetního případu, f)podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ a podpisový záznam osoby odpovědné
  za jeho zaúčtování.

 

 • Účetní doklady
 • Jsou v nich zaznamenávány hospodářské a účetní operace
 • Požadavky na vyplňování účetních dokladů:

–Úplnost
–Včasnost
–Pravdivost
–Přehlednost
–Úplnost
–(čitelnost, nelze přepisovat, gumovat, dodatečně vpisovat)

 • Základní pojmy
 • Účetní zápisy

–účetní případ, který se musí zaznamenat do účetní knihy pomocí UCE zápisu (zachycuje stav a pohyb majetku, jmění a závazků)

 • UCE zápis musí být srozumitelný, trvanlivý, přehledný
 • UCE zápisy se nesmí gumovat, vymazávat, přepisovat
 • Dělení účetních zápisů

podle úč. knih, v nichž zápisy provádíme

 • zápisy časové (chronologické, zapisují se do deníku)
 • zápisy věcné (soustavné, zapisují se do hlavní knihy (téčka)

podle druhu účtů

 • syntetická evidence (soubor syntet. účtů tvoří Hlavní knihu)
 • analytický evidence (soubor analyt. účtů tvoří Kniha anal. evidence)

podle složitosti účetních zápisů

 • jednoduché (UCE případ zachycen na jednom účtu
  na MD a souvztažně na jednom účtu na D)
 • složité (UCE případ zachycen na několika účtech
  na MD a na jednom účtu D, nebo opačně),
  např. cestovné
 • Základní pojmy
 • Účetní knihy

–Účetními zápisy se zaznamenávají účetní případy v účetních knihách.
Účetní knihy musí umožňovat:

 • jednoduchou a účelovou úpravu
 • vhodné třídění a seskupování účetních údajů
 • soustavnou, účinnou a rychlou kontrolu
 • provádění účetních zápisů rychle a zároveň hospodárně

–Účetní jednotky účtují:

 • v deníku
 • vhlavní knize
 • vknihách analytických účtů
 • vknihách podrozvahových účtů

 
Účetní zásady
1) Zásada věrného a poctivého zobrazení
  Obsah položek účetní závěrky odpovídá   skutečnému   stavu a použité účetní metody vedou k dosažení   věrnosti
2) Zásada účetní jednotky
3) Zásada neomezeného trvání účetní jednotky
Vyjadřuje povinnost vést účetnictví u právnických   osob od jejího vzniku až do jejího zániku
a u fyzických osob po dobu, po kterou provozuje   podnikatelskou činnost
4) Zásada zjišťování hospodářského výsledku
v
pravidelných intervalech
5) Bilanční kontinuita
Vyjadřuje návaznost konečných zůstatků
a počátečních stavů
6) Zásada objektivity účetních informací
Vyjadřuje, že účetnictví musí být vedeno tak,
aby podávalo věrný obraz o majetku, závazcích
a hospodářském výsledku
7) Aktuální princip
8) Zásada oceňování v historických cenách
9) Zásada stálosti metod účetnictví (konzistentnost)
10) Zásada opatrnosti
   Aktiva a výnosy se nesmí nadhodnocovat a pasiva
a náklady podhodnocovat, aby nedocházelo ke   zkreslení hospodářského výsledku
11) Zásada vymezení okamžiku realizace
12) Zásada zákazu vzájemného zúčtování (kompenzace)
13) Přednost obsahu před formou

 • Vnitřní účetní směrnice
 • Zákon ukládá každé účetní jednotce povinnost vytvořit pro vedení svého účetnictví nebo daňové evidence vnitropodnikové směrnice.
 • Úloha každé vnitropodnikové směrnicespočívá především v zajištění jednotného metodického postupu při sledování skutečností, které nastaly v účetní jednotce.
 • Vnitropodnikové směrnice by měly odrážet současný legislativní stav. Vzhledem k častým změnám je potřeba pružně reagovat na změny v oblastech, které upravují vnitropodnikové směrnice a těmto změnám je přizpůsobit.
 • Aktualizace vnitropodnikové směrnice
 • Aktualizaci každé vnitropodnikové směrnice je třeba provést v těchto případech:

–každoročně, vždy k začátku nového účetního období (kalendářního roku)
–při organizačních změnách
–při změně pravidel obsažených v obecně platných předpisech
–při změně ve způsobu realizace některých činností
–při změně zvolených účetních postupů apod.

 • Příklady vnitropodnikových směrnic
 • Mezi nejtypičtější vnitropodnikové směrnice patří

–účtový rozvrh
–odpisový plán
–podpisové vzory
–harmonogram účetní závěrky
–používání měnových kurzů
–způsoby oceňování
–oběh účetních dokladů
–zásady časového rozlišení nákladů a výnosů
–inventarizace majetku a závazků
–normy přirozených úbytků
–používání silničních motorových vozidel
–způsoby účtování zásob
–limity pro zatřídění do dlouhodobého hmotného a
nehmotného majetku

 • Směrná účtová osnova pro podnikatele
 • Konstrukce účtových osnov je založena na desítkovém třídění účtů, přičemž ministerstvo financí ČR stanovuje vždy směrnouúčtovou osnovu, kde stanoví číslo
  a název účtové třídy a skupiny.
 • V praxi se můžeme setkat s osnovou pro podnikatele, banky, pojišťovny, organizační složky státu, neziskové organizace, politické strany či zdravotní pojišťovny.
 • Tvoří ji celkem 10 účtových tříd, které nesou číselné označení 0 až 9. Tyto třídy se následně dělí do několika účtových skupin.

 

 • Směrná účtová osnova pro podnikatele
 • Přehled všech účtových tříd obsažených ve směrné účtové osnově pro podnikatele:
 • 0 – Dlouhodobý majetek
 • 1 – Zásoby
 • 2 – Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry
 • 3 – Zúčtovací vztahy
 • 4 – Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
 • 5 – Náklady
 • 6 – Výnosy
 • 7 – Závěrkové a podrozvahové účty
 • 8 a 9 – Vnitropodnikové účetnictví
 • Směrná účtová osnova pro podnikatele
 • V rámci těchto tříd jsou pak vymezeny skupiny, například 31 – Pohledávky, 32 – Závazky apod.
 • Zatímco třídy mohou obsahovat aktivní i pasivní skupiny, každá skupina účtů je už celá aktivní nebo pasivní.
 • Před rokem 2003 účtová osnova obsahovala také čísla syntetických účtů, dnes si již ÚJ musí stanovit ve svém vlastním rozvrhu.
 • Účtový rozvrh
 • Seznam všech syntetických a analytických účtů, které bude ÚJ v účetním období používat, sestavuje se pro každé účetní období.
 • Vychází ze směrné účtové osnovy