Národní hospodářství

Téma prezentace: Národní hospodářství

Typ souboru: prezentace PPTX

Přidal(a): kinyo1

 

 

Popis materiálu:

Tato prezentace obsahuje:
-cíle hospodářské politiky
-nástroje hospodářské politiky
-činitelé ovlivňující NH
-inflace
-rozdělení inflace
-nezaměstnanost
-typy nezaměstnanosti
-důsledky nezaměstnanosti
-sociální dopad
-ekonomický dopad
-HDP

 

Osnova:

Národní hospodářství

üPředstavuje systém ekonomických subjektů na území daného státu a vztahy mezi nimi.

üNárodní hospodářství je soubor hospodářských činností ve kterých se uskutečňuje hospodářský proces vymezený hranicí daného státu.

Cíle hospodářské politiky

üVysoká úroveň a dynamika produktu (tempo růstu hospodářství)

üVysoká zaměstnanost a nízká nezaměstnanost

üStabilita cenové hladiny (průměrná míra inflace)

üVyrovnaná bilance zahraničního obchodu (vývoz a dovoz)

Nástroje hospodářské politiky

üMonetární politika (představitel ČNB)

üFiskální politika a státní rozpočet

üDůchodová politika (regulace mezd , cen…….)

üVnější obchod , obchodní a měnová politika

Činitelé ovlivňující NH

üNárodní bohatství : materiálové statky vytvořeny produktivní prací

üPřírodní bohatství : souhrn přírodních podmínek určitého státu (lesy , půda , nerostné zdroje……..)

üObyvatelstvo : vliv má počet , hustota , věková struktura a vzdělání obyvatelstva

Inflace

Charakteristika

Dlouhodobý nepřetržitý růst cenové hladiny , který je spojen s nadměrnou emisí peněz a který vede k poklesu kupní síly peněz.

„Díky inflaci ztrácejí peníze daného státu svou hodnotu a vy si za ně koupíte méně“

Rozdělení inflace (podle tempa)

üInflace mírná : do 10% není nebezpečná

üInflace pádivá : od 10% do 100% , roste rychleji než tempo výroby , lidé přestávají věřit penězům

üHyperinflace : nad 100% , extrémní případ inflace

Rozdělení inflace (podle projevu)

üInflace otevřená : ceny rostou o hodnotu inflace

 

üInflace skrytá : ceny jsou vyšší než míra inflace

 

üInflace potlačená : stát brání růstu cen administrativními zásahy

Vývoj inflace v ČR

Nezaměstnanost ( základní skupiny)

üZaměstnaní : obyvatelstvo, které má placené zaměstnání, nebo sebezaměstnání (včetně osob dočasně v práci nepřítomných)

 

üNezaměstnaní : nemají placená zaměstnání ani sebezaměstnání, přitom práci aktivně hledají a jsou ochotni během určité doby nastoupit. Jde o osoby schopné a ochotné pracovat.

üOstatní : studenti, penzisté, invalidé, ženy v domácnosti. ekonomicky neaktivní obyvatelstvo

Typy nezaměstnanosti (základní typy)

Frikční nezaměstnanost

vzniká v důsledku neustálého pohybu lidí mezi oblastmi a pracovními místy nebo v průběhu jednotlivých stádií životního cyklu. Protože frikčně nezaměstnaní pracovníci často přecházejí z jedné práce do druhé, nebo shánějí lepší zaměstnání, má se obvykle za to, že jsou nezaměstnaní “dobrovolně”.

Typy nezaměstnanosti (základní typy)

Strukturální nezaměstnanost

se objevuje tam, kde je nesoulad mezi nabídkou a poptávkou po pracovnících. Nesoulad může vzniknout proto, že se poptávka po určitém druhu práce zvyšuje, zatímco poptávka po jiném druhu se snižuje, a nabídka se ani v jednom případě nepřizpůsobuje dostatečně rychle. Např. těžební oblasti, kde jsou převážně pracovníci školení pro důlní činnost, která je pro jiné obory nepoužitelná.

Typy nezaměstnanosti (základní typy)

Cyklická nezaměstnanost

Je-li celková poptávka po práci nízká. Jestliže se celkové výdaje a produkt snižují, nezaměstnanost se zvyšuje prakticky všude. Tento stav nastává zejména v období hospodářské recese (část hospodářského cyklu směřující ke dnu), pracovníci jsou propouštěni bez nároku na návrat.

Důsledky nezaměstnanosti

Nezaměstnanost se uvádí jako jeden z ústředních sociálních problémů soudobého kapitalismu. Když je nezaměstnanost vysoká, dochází k mrhání zdroji a důchody lidí jsou nízké, během takových období rovněž ekonomické obtíže ovlivňují emoce lidí a rodinný život. Uvádí se dvě základní kategorie dopadu: ekonomický a sociální.

Sociální dopad
Je to hlavě dlouhodobá (delší než 1/2 roku) nedobrovolná nezaměstnanost, která přináší lidské sociální a psychologické škody. Je dokázáno, že nezaměstnanost vede ke zhoršování fyzického i psychického zdraví.

Ekonomický dopad
Vysoká nezaměstnanost je projevem plýtvání zdroji, protože během depresí, kdy je nezaměstnanost vysoká, nevytváří ekonomika tolik, kolik je schopna. Ztráty, ke kterým dochází v obdobích vysoké nezaměstnanosti, jsou největším doloženým mrháním zdroji v soudobé ekonomice. Většinou jde hlavně o dopad cyklické nezaměstnanosti.

HDP

üHrubý domácí produkt (HDP) :  je peněžním vyjádřením celkové hodnoty statků a služeb nově vytvořených v daném období na určitém území; používá se pro stanovení výkonnosti ekonomiky.

vypracoval

Petr Durčák POV-3