Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Post Type Selectors
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Finanční analýza podniku

Téma prezentace: Finanční analýza podniku
Typ souboru: prezentace PPT
Přidal(a): steve
 


 
Popis materiálu:
Tato prezentace popisuje následující body:

 • 1. Účel finanční analýzy
 • 2. Zdroje informací pro finanční analýzu
 • 3. Metody a postup při finanční analýze
 • 4. Ukazatele finanční analýzy
 • 5. Slabé stránky finanční analýzy

 
Osnova:
Účel finanční analýzy
– finanční analýza – hodnocení výsledků hospodaření
– nástroj pro krátkodobé a zejména pak pro dlouhodobé finanční řízení a rozhodování podniku

 1. Zdroje informací pro finanční analýzu

a)finanční informace, které jsou obsaženy:

 • ve vnitropodnikových účetních výkazech (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, výkaz cash flow)
 • v předpovědích finančních analytiků a vrcholového vedení podniku
 • v burzovním zpravodajství
 • v hospodářských zprávách informačních médií
 1. b) ostatní informace, získané:
 • z firemní statistiky produkce, poptávky, aj.
 • z oficiálních ekonomických statistik
 • ze zpráv vedoucích pracovníků, manažerů, auditorů
 • z komentářů odborného tisku, prognóz, aj.
 • z odhadů analytiků různých institucí.
 1. Metody finanční analýzy

Elementární metody:
ØAnalýza stavových (absolutních) ukazatelů (analýza trendů  a procentní rozbor)
ØAnalýza rozdílových a tokových ukazatelů
ØAnalýza poměrových ukazatelů (analýza ukazatelů likvidity, rentability, aktivity, zadluženosti, majetkové a finanční struktury, ukazatelů kapitálového trhu a analýza ukazatelů na bázi cash flow)
Vyšší metody
ØMatematicko-statistické metody
ØNestatistické metody
Postup při finanční analýze

 • analýza účetních výkazů, tzn. rozvahy, výkazu zisku a ztrát a výkazu cash flow a jejich porovnání s obrazem průměrného podniku v odvětví.
 • zhodnocení všech složek finanční rovnováhy: zadluženosti, likvidity, rentability a aktivity
 • analýza vztahů uvnitř jednotlivých skupin ukazatelů a mezi skupinami paralelní ukazatelové soustavy nebo pomocí pyramidových rozkladů
 • interpretace výsledků, tzn. analýza situace (finanční pozice) a problémů podniku (stanovení diagnózy).
 1. Ukazatele finanční analýzy

Absolutní ukazatele – využíváme jich zejména k analýze vývojových trendů (srovnání vývoje v časových řadách) a k procentnímu rozboru komponent (jednotlivé položky výkazů se vyjádří jako %-ní podíly těchto komponent).
Rozdílové ukazatele – slouží k analýze a řízení finanční situace podniku s orientací na jeho likviditu (např. čistý pracovní kapitál = OA – KZ)
Poměrové ukazatele – ukazatele zadluženosti, likvidity, rentability, aktivity a ukazatele kapitálového trhu, aj.
Analýza zadluženosti, majetkové a finanční struktury

Ukazatele zde slouží jako indikátory výše rizika, jež firma podstupuje při dané struktuře vlastních a cizích zdrojů.

 • Debt Utilization Ratios — focus on the capital structure and long-term risk management.

Celková zadluženost (Debt to total assets)
= Cizí zdroje / Aktiva
Míra zadluženosti = Cizí zdroje / Vlastní kapitál
Úrokové krytí (Interest coverage)= EBIT / Nákladové úroky
Krytí dlouh. aktiv vl. kapitálem =Vl.kapitál/Dlouh.majetek
Krytí dlouh. aktiv dlouh. kapitálem = Dlouh.kapitál/Dlouhodobý majetek
Analýza likvidity

Likvidita vyjadřuje schopnost podniku hradit své závazky.

 • Liquidity Ratios — focus on short term risk management.

Ukazatel likvidity III. st. (Current ratio)
= Oběžná aktiva / Krátkodobé cizí zdroje
Ukazatel likvidity II. st. (Quick ratio) = (Krátk. pohledávky + fin. majetek) / Krátkodobé cizí zdroje
Ukazatel likvidity I. st. = Finanční majetek / Krátkodobé cizí zdroje
Podíl pracovního kapitálu na oběžných aktivech
 Oběžná aktiva – (krátkodobé závazky + krátk. bank.úvěry)
=  ——————————————————————
Oběžná aktiva

Formy řešení nedostatku hotovosti

Zvýšením příjmů v daném plánovaném období:
Ødesinvesticemi oběžných prostředků
Ødesinvesticemi dlouhodobého hmotného majetku
Snížením výdajů:
Øredukcí obnovovacích investic
Øredukcí racionalizačních investic
Øredukcí strukturálních a rozvojových investic
Øredukcí finančních investic
Øsnížením nákladů
Øleasingem, jako alternativní formou financování investic
Analýza rentability
Rentabilita, resp. výnosnost vloženého kapitálu je formou vyjádření míry zisku, která v tržní ekonomice slouží jako hlavní kritérium pro alokaci kapitálu.

 • Profitability Ratios — ability of the firm to earn an adequate return and control costs.

Rentabilita tržeb (Return-on-sales) = Výsledek hospodaření/ Tržby
Rentabilita aktiv (ROA – Return-on-assets) = EBIT / Aktiva
Rentabilita vlastního kapitálu (ROE – Return-on-equity) = VH po zdanění / Vlastní kapitál
Řízení aktiv

Ukazatele aktivity měří schopnost podniku využívat vložené prostředky.

 • Asset Utilization Ratios — how efficiently the firm’s assets are being utilized.

Obrat aktiv (Total assets turnover) = Tržby / Aktiva
Obrat zásob (Inventory turnover) = Tržby/Zásoby
Obrat pohledávek (Receivable turnover) = Tržby/Pohledávky
Doba obratu zásob = (Průměrný stav zásob / Tržby) * 360
Doba obratu pohledávek = (Prům. stav pohl./Tržby) * 360
Doba obratu závazků = (Prům. stav závazků)/Tržby) * 360
Ukazatele  kapitálového trhu

Ukazatele tržní hodnoty kombinují jako jediná skupina ukazatelů účetní údaje podniku (současnost) s očekáváním investorů (budoucnost). Názor investorů na budoucnost podniku odráží tržní cena podniku.
Zisk na akcii (Earnings per share) = VH po  zdanění / Počet vydaných akcií
P/E ratio (Price/Earnings ratio) = Tržní cena akcie / Zisk na akcii
P/BV (Price/Book Value) = Tržní cena akcie / Účetní hodnota VK na akcii
Dividendový výnos (Dividend yield) = Dividendy / Tržní kurz akcie
Další ukazatele
ü   Přidaná hodnota/tržby
ü    Provozní cash flow/tržby
ü    Přidaná hodnota/počet zaměstnanců
ü    Tržby/ počet zaměstnanců
ü    Výnosy/přidaná hodnota
ü    Mzdové náklady/počet zaměstnanců
ü    Výsledek hospodaření před zdaněním/mzdové náklady
ü    Osobní náklady/tržby
ü    Nákladové úroky/tržby
ü    Náklady/výnosy      aj.
Souhrnné ukazatele
Z – skóre (Altmanův model)
Z-skóre = 1,2 . X1 + 1,4 . X2 + 3,3 . X3 + 0,6 . X4 + 1,0 . X5 
Z-faktor = 0,998 . x1 + 0,847 . x2 + 3,107 . x3 + 0,420 . x4 + 0,998 . x5
kde:   X1 = Pracovní kapitál/Aktiva
  X2 = Nerozdělený zisk/Aktiva
  X3 = Zisk před zdaněním/Aktiva
  X4 = Tržní hodnota vlastního kapitálu/Cizí zdroje
  X5 = Tržby/Aktiva
Z-skóre vyšší než 2,99 – zdravý podnik
Z-skóre mezi 1,81 až 2,99 – šedá zóna
 Z-skóre menší než 1,81 – podnik má problémy
  Finanční analýza podniku

1. Účel finanční analýzy
2.Zdroje informací pro finanční analýzu
3. Metody a postup při finanční analýze
4. Ukazatele finanční analýzy
– ukazatele zadluženosti, likvidity, rentability, řízení aktiv, ukazatele kapitálového trhu
– souhrnné ukazatele finanční analýzy
– paralelní a pyramidové rozklady ukazatele
5. Slabé stránky finanční analýzy

 1. Účel finanční analýzy

– finanční analýza – hodnocení výsledků hospodaření
– nástroj pro krátkodobé a zejména pak pro dlouhodobé finanční řízení a rozhodování podniku

 1. Zdroje informací pro finanční analýzu

a)finanční informace, které jsou obsaženy:

 • ve vnitropodnikových účetních výkazech (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, výkaz cash flow)
 • v předpovědích finančních analytiků a vrcholového vedení podniku
 • v burzovním zpravodajství
 • v hospodářských zprávách informačních médií
 1. b) ostatní informace, získané:
 • z firemní statistiky produkce, poptávky, aj.
 • z oficiálních ekonomických statistik
 • ze zpráv vedoucích pracovníků, manažerů, auditorů
 • z komentářů odborného tisku, prognóz, aj.
 • z odhadů analytiků různých institucí.
 1. Metody finanční analýzy

Elementární metody:
ØAnalýza stavových (absolutních) ukazatelů (analýza trendů  a procentní rozbor)
ØAnalýza rozdílových a tokových ukazatelů
ØAnalýza poměrových ukazatelů (analýza ukazatelů likvidity, rentability, aktivity, zadluženosti, majetkové a finanční struktury, ukazatelů kapitálového trhu a analýza ukazatelů na bázi cash flow)
Vyšší metody
ØMatematicko-statistické metody
ØNestatistické metody
Postup při finanční analýze

 • analýza účetních výkazů, tzn. rozvahy, výkazu zisku a ztrát a výkazu cash flow a jejich porovnání s obrazem průměrného podniku v odvětví.
 • zhodnocení všech složek finanční rovnováhy: zadluženosti, likvidity, rentability a aktivity
 • analýza vztahů uvnitř jednotlivých skupin ukazatelů a mezi skupinami paralelní ukazatelové soustavy nebo pomocí pyramidových rozkladů
 • interpretace výsledků, tzn. analýza situace (finanční pozice) a problémů podniku (stanovení diagnózy).
 1. Ukazatele finanční analýzy

Absolutní ukazatele – využíváme jich zejména k analýze vývojových trendů (srovnání vývoje v časových řadách) a k procentnímu rozboru komponent (jednotlivé položky výkazů se vyjádří jako %-ní podíly těchto komponent).
Rozdílové ukazatele – slouží k analýze a řízení finanční situace podniku s orientací na jeho likviditu (např. čistý pracovní kapitál = OA – KZ)
Poměrové ukazatele – ukazatele zadluženosti, likvidity, rentability, aktivity a ukazatele kapitálového trhu, aj.
Analýza zadluženosti, majetkové a finanční struktury

Ukazatele zde slouží jako indikátory výše rizika, jež firma podstupuje při dané struktuře vlastních a cizích zdrojů.

 • Debt Utilization Ratios — focus on the capital structure and long-term risk management.

Celková zadluženost (Debt to total assets)
= Cizí zdroje / Aktiva
Míra zadluženosti = Cizí zdroje / Vlastní kapitál
Úrokové krytí (Interest coverage)= EBIT / Nákladové úroky
Krytí dlouh. aktiv vl. kapitálem =Vl.kapitál/Dlouh.majetek
Krytí dlouh. aktiv dlouh. kapitálem = Dlouh.kapitál/Dlouhodobý majetek
Analýza likvidity

Likvidita vyjadřuje schopnost podniku hradit své závazky.

 • Liquidity Ratios — focus on short term risk management.

Ukazatel likvidity III. st. (Current ratio)
= Oběžná aktiva / Krátkodobé cizí zdroje
Ukazatel likvidity II. st. (Quick ratio) = (Krátk. pohledávky + fin. majetek) / Krátkodobé cizí zdroje
Ukazatel likvidity I. st. = Finanční majetek / Krátkodobé cizí zdroje
Podíl pracovního kapitálu na oběžných aktivech
 Oběžná aktiva – (krátkodobé závazky + krátk. bank.úvěry)
=  ——————————————————————
Oběžná aktiva

Formy řešení nedostatku hotovosti

Zvýšením příjmů v daném plánovaném období:
Ødesinvesticemi oběžných prostředků
Ødesinvesticemi dlouhodobého hmotného majetku
Snížením výdajů:
Øredukcí obnovovacích investic
Øredukcí racionalizačních investic
Øredukcí strukturálních a rozvojových investic
Øredukcí finančních investic
Øsnížením nákladů
Øleasingem, jako alternativní formou financování investic
Analýza rentability
Rentabilita, resp. výnosnost vloženého kapitálu je formou vyjádření míry zisku, která v tržní ekonomice slouží jako hlavní kritérium pro alokaci kapitálu.

 • Profitability Ratios — ability of the firm to earn an adequate return and control costs.

Rentabilita tržeb (Return-on-sales) = Výsledek hospodaření/ Tržby
Rentabilita aktiv (ROA – Return-on-assets) = EBIT / Aktiva
Rentabilita vlastního kapitálu (ROE – Return-on-equity) = VH po zdanění / Vlastní kapitál
Řízení aktiv

Ukazatele aktivity měří schopnost podniku využívat vložené prostředky.

 • Asset Utilization Ratios — how efficiently the firm’s assets are being utilized.

Obrat aktiv (Total assets turnover) = Tržby / Aktiva
Obrat zásob (Inventory turnover) = Tržby/Zásoby
Obrat pohledávek (Receivable turnover) = Tržby/Pohledávky
Doba obratu zásob = (Průměrný stav zásob / Tržby) * 360
Doba obratu pohledávek = (Prům. stav pohl./Tržby) * 360
Doba obratu závazků = (Prům. stav závazků)/Tržby) * 360
Ukazatele  kapitálového trhu

Ukazatele tržní hodnoty kombinují jako jediná skupina ukazatelů účetní údaje podniku (současnost) s očekáváním investorů (budoucnost). Názor investorů na budoucnost podniku odráží tržní cena podniku.
Zisk na akcii (Earnings per share) = VH po  zdanění / Počet vydaných akcií
P/E ratio (Price/Earnings ratio) = Tržní cena akcie / Zisk na akcii
P/BV (Price/Book Value) = Tržní cena akcie / Účetní hodnota VK na akcii
Dividendový výnos (Dividend yield) = Dividendy / Tržní kurz akcie
Další ukazatele
ü   Přidaná hodnota/tržby
ü    Provozní cash flow/tržby
ü    Přidaná hodnota/počet zaměstnanců
ü    Tržby/ počet zaměstnanců
ü    Výnosy/přidaná hodnota
ü    Mzdové náklady/počet zaměstnanců
ü    Výsledek hospodaření před zdaněním/mzdové náklady
ü    Osobní náklady/tržby
ü    Nákladové úroky/tržby
ü    Náklady/výnosy      aj.
Souhrnné ukazatele
Z – skóre (Altmanův model)
Z-skóre = 1,2 . X1 + 1,4 . X2 + 3,3 . X3 + 0,6 . X4 + 1,0 . X5 
Z-faktor = 0,998 . x1 + 0,847 . x2 + 3,107 . x3 + 0,420 . x4 + 0,998 . x5
kde:   X1 = Pracovní kapitál/Aktiva
  X2 = Nerozdělený zisk/Aktiva
  X3 = Zisk před zdaněním/Aktiva
  X4 = Tržní hodnota vlastního kapitálu/Cizí zdroje
  X5 = Tržby/Aktiva
Z-skóre vyšší než 2,99 – zdravý podnik
Z-skóre mezi 1,81 až 2,99 – šedá zóna
 Z-skóre menší než 1,81 – podnik má problémy