Pracovní právo – prezentace

Téma prezentace: —Pracovní právo

Typ souboru: prezentace PPT

Přidal(a): Pájina

 

 

Popis materiálu:

V této prezentaci najdete:

  • žSubjekty pracovního práva
  • žPracovní poměr
  • žPracovní smlouva
  • žObsah pracovního poměru
  • žZměna obsahu pracovního poměru
  • žSkončení pracovního poměru
  • žSouvislosti se skončením pracovního poměru
  • žSubjekty pracovního práva

 

Osnova:

 

 

žZaměstnanec
Je fyzická osoba, která je natolik fyzicky a duševně vyspělá, že může vykonávat závislou práci, a natolik rozumově a volně vyspělá, že může nabývat práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů.

žZaměstnavatel
Je jakákoliv fyzická či právnická osoba, která zaměstnává alespoň jednu osobu v pracovněprávním vztahu. Účastníkem pracovněprávních vztahů může být i stát, o němž zákon hovoří jako o právnické osobě a zaměstnavateli.

žFyzická osoba
Je pojem užívaný převážně v právu, kde je třeba odlišovat osoby v běžném slova smyslu (lidi) od jiných druhů osob, které právo za samostatný subjekt uznává (právnická osoba).

žPrávnická osoba
Je právní pojem, který se vedle pojmu fyzická osoba (člověk) používá pro označení jednoho ze dvou typů právních subjektů.

žPracovní poměr – obsah

žJe smluvní vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, jehož předmětem je pracovní činnost, kterou se zaměstnanec zavazuje za mzdu, popř. plat, pro zaměstnavatele vykonávat. Sjednává se podle platných právních norem, v České republice podle ustanovení zákoníku práce, který mj. stanoví, že musí být vždy uzavřen písemnou formou. Může být uzavřen jak na dobu neurčitou, kdy vzniká trvalý pracovní poměr, tak i na dobu určitou, po jejímž uplynutí skončí.

žPracovní poměr – subjekty

žZaměstnanec
Je jedním z účastníků pracovněprávního vztahu. Úkolem zaměstnance je vykonávat určitou závislou činnost pro zaměstnavatele, za kterou mu přísluší mzda či plat.

žZaměstnavatel
Je účastníkem nejčastěji pracovněprávního vztahu. Jedná se o právnickou či fyzickou osobu, která zaměstnává fyzické osoby (zaměstnance). Zaměstnavatel může zaměstnance zaměstnávat také v jiném vztahu než pracovněprávním, např. se jedná o vztah mezi družstvem a jeho členy. Zaměstnavatelem je i člověk, který jiného zaměstná pro poskytování služeb pro osobní potřebu (např. jako sluhu). Pracovněprávní vztah však nikdy nevzniká mezi manžely.

žPracovní poměr – subjekty

žOdborová organizace
Je sdružení zaměstnanců, založené s cílem prosazovat jejich pracovní, hospodářské, politické, sociální a jiné zájmy.

žPracovní poměr – objekt

žObjektem pracovního poměru rozumíme opakující se osobní výkon druhově určené práce zaměstnance pro zaměstnavatele. Zaměstnanec v pracovním poměru vykonává práci v podřízenosti zaměstnavateli, podle jeho pokynů, na jeho náklady a riziko. Z tohoto důvodu tak výkon práce označujeme jako závislou činnost. S výsledky práce pak nakládá zaměstnavatel.

ž

žPracovní poměr – druhy

žDoba určitá
Doba neurčitá
žPracovní poměr hlavní
Pracovní poměr vedlejší
žDohoda o provedení práce
Dohoda o pracovní činnosti

žPracovní smlouva

žZakládá pracovní poměr mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Právně je upravena v zákoníku práce. Uzavřena musí být vždy písemně a vyhotovuje se obvykle ve třech stejnopisech: pro zaměstnavatele, zaměstnance a okresní správu sociálního zabezpečení.

žZaměstnanec nicméně musí vždy obdržet jedno vyhotovení. Další možnosti úpravy vztahů mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, ale mimo standardní pracovní poměr, nabízí dohoda o pracovní činnosti nebo dohoda o provedení práce.

žPracovní smlouva

žPracovní smlouva mlouva musí vždy obsahovat tyto informace

a) druh práce, kterou má zaměstnanec vykonávat
b) místo nebo místa výkonu práce
c) den nástupu do práce

 

žDoplňkové náležitosti

a) doba trvání pracovního poměru

b) sjednání zkušební doby

c) výše mzdy

ž

žObsah pracovního poměru

žPracovní závazek zaměstnance
Základní povinností zaměstnance je vykonávat sjednanou práci po sjednanou pracovní dobu.Právem, ale i povinností zaměstnavatele je mu tuto práci přidělovat. Na obou stranách však mohou nastat okolnosti, které splnění této povinnosti znemožňují nebo výrazným způsobem ztěžují a z objektivních či subjektivních důvodů tak brání na kratší či delší dobu jednomu z účastníků v plnění jeho závazku. Pracovní právo některé z těchto okolností považuje za tak závažné, že s nimi spojuje určité právní následky. Tyto situace nazývá zákoník práce překážkami v práci.

ž

žDispoziční pravomoc zaměstnavatele
Každý jednotlivý zaměstnavatel si pro řízení a organizaci činnosti svého podniku a pro uspořádání vtahů se zaměstnanci volí určitý systém řízení, jehož nástrojem je určitý systém psaných či nepsaných pravidel, kterými upravuje chod a organizaci podniku. Z pohledu pracovního práva touto činností zaměstnavatel vykonává tzv. dispoziční pravomoc.

ž

žPracovní kázeň
Je základním předpokladem úspěšného plnění úkolů.
Je zaviněné porušení povinností plynoucích:
a) ze zákoníku práce
b) z vnitřních předpisů
c) ze závazných pokynů nadřízených

Pracovní nekázeň lze postihnout:
a) ve mzdách, popř. napomenutí
b) skončením pracovního poměru výpovědí
c) okamžitým zrušením pracovního poměru

ž

žOmezení jiné výdělečné činnosti

a) pro zaměstnance konkrétně určených zaměstnavatelů a konkrétní formu jiné výdělečné činnosti
Jde o zaměstnance vyjmenovaných zaměstnavatelů, pro které platí širší okruh povinností a omezení týkající se jejich účasti v řídících a kontrolních orgánech právnických osob provozujících podnikatelskou činnost, nebo vlastního výkonu podnikatelské činnosti.

ž

žb) pro zaměstnance všech zaměstnavatelů, kdy nerozhoduje forma výdělečné činnosti, ale shodnost jiné výdělečné činnosti s předmětem činnosti zaměstnavatele
Jde o omezení zaměstnanců kteří mohou vedle svého zaměstnání vykonávaného v pracovněprávním vztahu vykonávat výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, u něhož jsou zaměstnáni, jen s jeho předchozím písemným souhlasem. Na udělení tohoto souhlasu není právo, a souhlas musí být písemný.

žZměna obsahu pracovního poměru

žDohodou
Zaměstnavatel může na základě dohody převést zaměstnance na jinou práci, pokud:
a) pracovník nemá dlouhodobě dobré pracovní výsledky a byl k nápravě v posledním roce písemně vyzván, nebo nesplňuje kvalifikační předpoklady pro výkon práce anebo závažně nebo opakovaně poruší pracovní kázeň
b) zaměstnanec je trestně stíhán za trestný čin, spáchaný v souvislosti s vykonávanou prací
c) pozbyl-li zaměstnanec dočasně předpoklady pro výkon práce
d) nemůže-li zaměstnanec konat práci pro prostoje způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy
e) jedná-li se o odvrácení živelné pohromy nebo hrozící nehody či zmírnění jejich následků

ž

žDohodou o dočasném přidělení k jinému zaměstnavateli
Zaměstnanec bude svým kmenovým zaměstnavatelem
přidělen na předem dohodnutou dobu k výkonu práce k jinému zaměstnavateli. Dočasné přidělení zaměstnance k výkonu práce k jinému zaměstnavateli právně vzniká na základě dohody o dočasném přidělení, která se uzavírá mezi kmenovým zaměstnavatelem a jeho zaměstnancem v pracovním poměru. P