Písmoznalectví – kriminalistika

Téma prezentace: Písmoznalectví – kriminalistika

Typ souboru: prezentace PPT

Přidal(a): 491483

 

 

Popis materiálu:

Tato prezentace stručně přibližuje kriminalistický obor písmoznalectví. Nechybí seznámení s oborem, co řeší, jaké je jeho právní úprava nebo kdo ho využívá.

 

Osnova:

  • Písmoznalectví
  • Pojem

l Písmoznalectví je znalecký obor zabývající se zkoumáním a porovnáváním písemných projevů za účelem identifikace nebo naopak vyloučení pisatele.

l Samotná identifikace je založena na teorii dynamických stereotypů, které jsou vytvářeny podmíněnými reflexy a vznikají a upevňují se v průběhu života.

l1. Rozdíly znaků v písmu jedné osoby jsou menší, než rozdíly v písmu dvou osob

l2. Shody znaků v písmu jedné osoby jsou větší, než shody znaků v písmu dvou osob

l3. Po získání ustáleneného rukopisu ho nedokáže osoba, pokud píše dynamickým stereotypem, změnit

l4. Dynamický stereotyp psaní je nenapodobitený jinou osobou

 

Písmo znalectví řeší

lidentifikuje pisatele jednotlivých druhů písma, číslic, znaků a symbolů

lzkoumá pravost podpisů, zjišťuje, zda podpis vyhotovila osoba na jejíž jméno zní nebo má znít

lidentifikuje pisatele nepravých podpisů

lzjišťuje znění textů obtížně čitelným písmem ve spolupráci s oborem technické zkoumáním textů a dokumentů

  • Druhy písma
  • Číslice
  • Grafologie

lCílem grafologického zkoumání je zjišťování psychologického profilu pisatele.

lZkoumáním se zjišťuje jaký pisatel je  temperament, druh myšlení, pudy, emoce.

lVýstupem zkoumání je grafologický rozbor.

lV žádném případě rozbor neslouží jako důkaz pro soudní jednání.

 

Písmoznalectví

lCílem zkoumání v písmoznalectví je identifikace pisatele jednotlivých druhů písma a zjištění pravosti podpisů.

l Výstupem je znalecký posudek nebo odborné vyjádření, které se vyjadřují k pisateli sporného materiálu, „kdo písmo a podpis napsal“.

l Znalecký posudek naopak slouží jako důkaz pro soudní jednání.

 

Právní úprava

lPísmoznalectví je jednou z nejstarších forenzních věd. Ty přestavují aplikace širokého spektra vědních oborů k zodpovězení otázek kladených v řízení před státními orgány (především soudy) a to v rámci trestních i civilních řízení.

lZákon č. 36/1967 Sb. O znalcích a tlumočnících

 

Statní orgány rozhodují podle

lzákon č. 141/1961 Sb., trestní řád (§ 105 a následující)

lzákon č. 99/1933 Sb., občanský soudní řád (§ 127)

lzákon č. 500/2004 Sb., správní řád (§ 56)

 

Zdroje

lhttp://www.identifikacepisatele.cz/pravni-uprava/

lhttp://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADsmoznalectv%C3%AD

lhttp://www.policie.cz/clanek/kriminalisticke-identifikace-618304.aspx?q=Y2hudW09Ng%3D%3D

lhttp://www.pismoznalec.eu/sluzby/

lhttp://www.pismoznalec-samkova.cz/zkoumani_rucniho_pisma.html

  • Literatura o pismoznalectví Čr

lRobert Saudek: Experimentální grafologie, 1928

lJosef Petera: Úvod do soudní a kriminální grafologie, 1947

lJosef Petera, Ota Borský: Úvod do studia písmoznalectví. Příručky ministerstva spravedlnosti, svazek 35, 1975

lPetr Blažek, Jiří Valeška: Expertíza ručního písma, 1984

  • Zahraniční

lHans Schneickert: Leitfaden der gerichtlichen Schriftvergleichung, 1918

lWilson R. Harrison: Suspect Documents: Their Scientific Examination, 1958

lEdna W. Robertson: Fundamentals of Document Examination, 1991

lAngelika Seibt: Forensische Schriftgutachten. Einführung in Methode und Praxis, 1999

lJay Levinson: Questioned Documents: A Lawyer’s Handbook, 2001

lBrian S. Lindblom, Jan Seaman Kelly: Scientific examination of questioned documents, 2006

lKatherine M. Koppenhaver: Forensic Document Examination: Principles and Practice, 2007

lAngelika Seibt: Unterschriften und Testamente: Praxis der forensischen Schriftuntersuchung, 2008