Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Hydroxysloučeniny – alkoholy a fenoly

Téma prezentace: Hydroxysloučeniny – alkoholy a fenoly
Typ souboru: prezentace PPTX
Přidal(a): Simona R.
 


 
Popis materiálu:
Tato prezentace se týká oboru chemie a obsahuje vypracovanou maturitní otázku týkající se hydroxysloučenin – tedy alkoholů a fenolů.
 
Osnova:
žHydroxysloučeniny – alkoholy a fenoly
ž17. maturitní otázka
žHydroxysloučeniny
žNáhrada atomu (atomů) vodíku v uhlovodících hydroxylovou skupinou –OH
žALKOHOLY
¡-OH skupina vázána na atom, který není součástí aromatického kruhu
¡Rozdělení na PRIMÁRNÍ, SEKUNDÁRNÍ a TERCIÁRNÍ– podle navázání uhlíku s hydroxylovou skupinou na další uhlíky
¡Rozdělení na JEDNOSYTNÉ (1 –OH skupina) a VÍCESYTNÉ (více –OH skupin)
žalkoholy
žHydroxysloučeniny
žFENOLY
¡-OH skupina navázána na uhlíkový atom aromatického kruhu
žVýskyt – volné (produkty kvašení), estery karboxylových kyselin, součást biologicky aktivních sloučenin
žPřírodní zdroj fenolů – černouhelný dehet
žTHIOALKOHOLY, THIOFENOLY – skupina –SH
žVlastnosti
žALKOHOLY
¡Nejnižší – kapaliny příjemné vůně, neomezeně mísitelné s vodou
¡Vyšší – krystalické látky prakticky nerozpustné ve vodě
žFENOLY
¡Bezbarvé kapaliny nebo krystalické látky charakteristického zápachu, málo rozpustné ve vodě
žRozpustnost ve vodě roste s počtem –OH skupin
žVodíkové vazby v molekulách hydroxysloučenin
žMezi molekulami hydroxysloučenin
¡Příčina poměrně vysoké teploty varu
žMezi molekulami vody a hydroxysloučenin
¡Spolu s polaritou vazeb –OH způsobují dobrou rozpustnost ve vodě (ta klesá se zvyšující se relativní molekulovou hmotností)
žVznikají mezi vodíkem 1 molekuly a kyslíkem jiné molekuly (ztěžují vypařování)
žVazba -OH
žVazba –OH je polární
¡Odštěpení H+ à mírně kyselý charakter
¡2 volné elektronové páry na kyslíkovém atomu à mírně zásaditý charakter
¡Hydroxysloučeniny jsou AMFOTERNÍ
¡Alkoholy se stejným počtem uhlíků à nejkyselejší je primární, nejméně kyselý terciární alkohol
¡Fenoly jsou kyselejší než alkoholy (snadněji odštěpují vodíkový proton)
žReakce
žSe silnými zásadami
¡Vznik ALKOHOLÁTŮ a FENOLÁTŮ
¡Vůči silným zásadám se hydroxysloučeniny chovají jako kyseliny:
¢ 2C2H5OH + 2Na à 2C2H5ONa + H2
žSe silnými kyselinami
¡vznik ALKOXONIOVÝCH SOLÍ
¡Vůči silným kyselinám se hydroxysloučeniny chovají jako zásady:
¢např. vznik ethyloxoniumchloridu
žReakce
žOXIDACE ALKOHOLŮ:
¡Mají průmyslový význam
¡PRIMÁRNÍ ALKOHOLY à vznik ALDEHYDŮ
¡Z nich při další oxidaci vznikají KARBOXYLOVÉ KYSELINY
¡CH3CH2OH à CH3COH àCH3COOH
¢ethanol à acetaldehyd à kyselina octová
¡SEKUNDÁRNÍ ALKOHOLY àvznik KETONŮ
¡(ketony odolné vůči další oxidaci)
¡(CH3)2CHOH à CH3COCH3
¢propan-2-ol à aceton
žReakce
žOXIDACE FENOLŮ:
¡Vznik CHINONŮ (barviva – žlutá)
¡                    + O2 à                 + H2O
¢hydrochinon + kyslík à p-benzochinon + voda
žELIMINACE
¡Vznik ALKENU, odštěpení VODY
(např. dehydratace ethanolu kyselinou sírovou – vzniká ethylen a voda)
¡CH3CH2OH à CH2=CH2 + H2O
žReakce
žESTERIFIKACE
¡Reakce s anorganickými nebo karboxylovými kyselinami
¡Vzniká ESTER a VODA
¡R-OH + HNO3 à R-O-NO2 (alkylnitrát) + H2O
¡ROH + R’COOH → R’COOR + H2O
žSUBSTITUCE ALKOHOLŮ
¡Náhrada hydroxylové skupiny
¡Uskutečňují se přes alkoxoniové soli
žPříprava
žALKOHOLY
¡Alkoholové kvašení cukrů (ethanol)
¡Adice vody na dvojnou vazbu nenasycených uhlovodíků za katalýzy H2SO4 nebo H3PO4
¡Vícesytné alkoholy – oxidace alkenů zředěným roztokem KMnO4
žFENOLY
¡Výroba z aromatických uhlovodíků
¡Např. oxidace kumenu à vznik fenolu
žMethanol – CH3OH
žBezbarvá kapalina příjemné vůně
žNeomezeně mísitelný s vodou, vysoce hořlavý
žVelmi jedovatý (oslepnutí – po požití velmi malého množství, smrt – 10-100 ml)
žVýroba
¡Suchou destilací dřeva
¡Ze syntézního plynu
¢CO + 2H2 à CH3OH
žPoužití: rozpouštědlo, palivo,
výroba formaldehydu
žEthanol – C2H5OH
žBezbarvá kapalina příjemné vůně
žNeomezeně mísitelný s vodou
žEthanolové kvašení cukerných šťáv
¡C6H12O6 à C2H5OH + 2CO2  (15% konc.)
¡Koncentrovanější – následná destilace
žAdice vody na ethylen
žAlkoholické nápoje – jedovatý, závislost
žVýroba kosmetiky, léčiv, dezinfekční prostředek, rozpouštědlo, výroba CH3COOH a acetaldehydu
žTechnické účely – denaturace benzínem à vznik AZEOTROPNÍ SMĚSI
žGlycerol (propan-1,2,3-triol) –
HOCH2-CHOH-CH2OH
žVysokovroucí sladká sirupovitá kapalina
žNeomezeně mísitelný s vodou
žVýroba – hydrolýza tuků nebo z propylenu
žVýroba kosmetiky, celofánu, plastů, glyceroltrinitrátu (ester glycerolu s kyselinou dusičnou)
žNITROGLYCERIN (=glyceroltrinitrát)
¡Objevil ho ALFRED NOBEL
¡Dynamit, lék při angině pectoris
žEthylenglykol (ethan-1,2-diol)
Cyklohexanol
žETHYLENGLYKOL
¡Jedovatá olejovitá kapalina s nasládlou chutí
¡Neomezeně mísitelný s vodou
¡Složka nemrznoucí směsi, rozpouštědlo, výroba plastů (polyuretany, polyestery)
žCYKLOHEXANOL
¡Kapalina
¡Výroba – katalytická hydrogenace fenolů
¡Použití – výroba plastů
žFenol
žBezbarvá krystalická látka, na vzduchu tmavne
žŽíravina – leptá pokožku
žVýroba – z černouhelného dehtu
žVýroba plastů, léčiv, pesticidů, barviv
ž2% vodný roztokKARBOLOVÁ VODA (dezinfekce)
žNitrací vzniká KYSELINA PIKROVÁ
(2,4,6-trinitrofenol)
¡Tvoří žluté krystaly, je silně hořké chuti
¡Použití – trhavina (ekrazit) a v organické syntéze
žDvojsytné fenoly
žPevné, ve vodě nerozpustné látky
žPYROKATECHOL (benzen-1,2-diol)
¡Složka fotografických vývojek
¡Silné redukční účinky
žHYDROCHINON (benzen-1,4-diol)
¡Složka fotografických vývojek
¡Silné redukční účinky
žREZORCINOL (benzen-1,3-diol)
¡Antiseptikum (kožní lékařství), výroba barviv
žDvojsytné fenoly
žPYROKATECHOL
žHYDROCHINON
žREZORCINOL