Radioaktivita

Téma prezentace: Radioaktivita

Typ souboru: prezentace PPTX

Přidal(a): Petr Kolohnát

 

 

Popis materiálu:

Tato prezentace do hodin chemie popisuje radioaktivitu. Vysvětluje přirozenou a umělou radioaktivitu,  α, β a γ záření, posuvové zákony, rozpadové řady, poločas rozpadu a nechybí ani prostor k procvičování.

 

Osnova:

1.Přirozená radioaktivita

2.Umělá radioaktivita

3.Druhy záření

4.Posuvové zákony

5.Zákon radioaktivní přeměny

6.Poločas rozpadu

 

—Přirozená radioaktivita

—Samovolná přeměna nestabilních jader na stabilnější (poměr N/Z)

—Doprovázena uvolněním záření

—1896 – Henri Bequerel objevil schopnost sloučenin uranu uvolňovat záření

—1898 – manželé M. a P. Curie zavádějí název radioaktivita (objev polonia a radia)

 

—Umělá radioaktivita

—Vznik nestabilního jádra při ostřelování stabilního jádra částicemi

—1934 – manželé I. A F. Joliot – Curie připravili ostřelováním jádra hliníku nestabilní jádro fosforu, které se samovolně přeměňovalo na křemík

 

—Druhy záření

—α záření:

ØRychle letící jádra atomu helia (  He  )

ØVzhledem k velké hmotnosti (4m_u) málo pronikavé (lze zachytit tenkou fólií)

ØIonizační účinky

 

—β^záření:

ØProud elektronů (  e)

ØVelká rychlost (blíží se rychlosti světla)

ØProniká 1 mm vrstvou hliníku

ØProud pozitronů (  e)

ØAntičástice s elektrony

ØPři kontaktu s elektrony anihilují za uvolnění energie

 

—γ záření:

ØElektromagnetické vlnění (proud fotonů)

ØVelmi pronikavé (cm vrstva olova)

ØIonizační účinky

ØDoprovází ostatní záření zjm. zářeníβ

ØNezpůsobuje přeměnu jader (jádro přechází do nižšího energetického stavu)

 

—Posuvové zákony

—Rozpad α: (u těžších jader)

Ra   →     α   +          Rn

ØSnížení hodnoty Z o 2 a A o 4

—Rozpad β^: (  n →   p +  e)

P  →   e +   S

ØElektron opouští jádro

ØHodnota Z se zvýší o 1

—Rozpad β^+: (  p →  n +  e)

C  →     e +   B

ØPozitron opouští jádro

ØHodnota Z se sníží o 1

 

—Rozpadové řady

—Jsou tvořeny nestabilními radioaktivními nuklidy a izotopy (postupné přeměny nestabilních jader)

—Jsou uvedeny v MCHFT

 

—Graf časové závislosti radioaktivních přeměn

—Poločas rozpadu (T)

 

—Doba, za kterou se rozpadne určitý počet jader na polovinu své hodnoty

—V rozmezí sekund až tisíce let

ØT ((_^238)U)= 4,5 . 〖10〗^9let

ØT ((_^234)Th)=24,1 dne

ØT ((_^219)Rn)= 3,96 s

 

—Procvičování

—Uveďte rovnice rozpadu α, β^-, β^+ u těchto nestabilních jader:

Ø      Rn

Ø      Po

Ø      Ra

Ø      Pa

—Doplňte rovnici umělé radioaktivity:

Ø    Al  +   α →   P  + n

  • Zapište rovnici β^(+ )rozpadu vzniklého fosforu