Freony

Téma prezentace: Freony

Typ souboru: prezentace PPT

Přidal(a): Terciolka

 

 

Popis materiálu:

Tato prezentace popisuje freony. Nechybí v ní samozřejmě obecné informace, využití a škodlivost, regulace či nejvýznamnější zástupci freonů.

 

Osnova:

—Freony

—halogenderiváty uhlíku

—označení pro skupinu halogenderivátů uhlovodíků (podmnožina chlor-fluorovaných uhlovodíků)

—obsahují alespoň 2 vázané halogeny, z nichž jeden musí být fluor

—

—Vlastnosti

—plyny nebo nízkovroucí kapaliny

—bezbarvé

—bez zápachu

—nehořlavé

—při vdechováni netoxické

—Využití

—výborné izolanty a rozpouštědla

—dříve v chladicích zařízeních (hasicí prostředky) nebo hnací médium ve sprejích

—dnes se od jejich používání upouští pro negativní vliv na ozónovou vrstvu zemské atmosféry

—Škodlivost

—Freony (např. dichlordifluormethan CCl2F2) uvolňují v ozonové vrstvě chlor, který zamezuje vzniku ozónu.

—Molekula ozónu O3 se rozpadá na molekulu kyslíku O2 a biradikál kyslíku:

O3 → O2 + •O•

—Důsledkem je úbytek ozonové vrstvy a zvýšené pronikání UV záření na povrch Země, díky čemuž vznikají nemoci, jako je třeba zánět spojivek, rakovina kůže a poškození očí.

—

—Freony nejsou zvlášť toxické, některé mohou při vdechnutí nebo potřísnění dráždit dýchací cesty, oči a kůži.

—Vysoké koncentrace mohou ovlivnit centrální nervovou soustavu a činnost srdce, v extrémních případech hrozí až smrt.

—Některé jsou podezřelé mutageny.

—

—Mezinárodní regulace

—Pod patronátem programu OSN na ochranu životního prostředí (UNEP) byla v roce 1985 podepsána Vídeňská úmluva, zavazující signatářské země omezit únik freonů do atmosféry.

—V roce 1987 byl podepsán prováděcí dokument známý jako Montrealský protokol.

—V letech 1990 a 1992 byly přijaty dva zpřísňující dodatky (tzv. Londýnský a Kodaňský z roku 1992).

—

—Nejvýznamnější zástupci skupiny

—Freon 13: chlortrifluormethan; R-13; CFC-13

—Freon 12: dichlordifluormethan; CFC-12; R-12

—Freon 11: trichlorfluormethan; CFC-11; R-11

—Freon 112: 1,1,2,2-tetrachlor-1,2-difluor-ethan; R-112; CFC – 112

—Freon 112a: 1,1,1,2-tetrachlor-2,2-difluor-ethan; R-122a; CFC – 112a

—Freon 113: 1,1,2-trichlor-1,2,2-trifluorethan; CFC – 113

—Freon 113a: 1,1,1-trichlor-2,2,2-trifluorethan; CFC – 113a;

—Freon 114: 1,2-dichlor-1,1,2,2-tetrafluorethan; CFC – 114

—Freon 114a: 1,1-dichlor-1,2,2,2-tetrafluor-ethan; CFC – 114a

—Freon 115: chlorpentafluorethan; CFC – 115; R-115

—

—Zdroje:

—http://cs.wikipedia.org/wiki/Freony – 19.9.09, 10:00

—http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2005120019 – 19.9.09, 10:00

—http://www.benbest.com/cryonics/s21cm99.html – 19.9.09, 10:00

—http://www.ic.ucsc.edu/~wxcheng/envs23/lecture5/CFCs_struct.jpg- 19.9.09,10:17

—http://static.howstuffworks.com/gif/ozone-layer-2.jpg – 19.9.09,10:20