Znečišťování životního prostředí

Téma prezentace: Znečišťování životního prostředí

Typ souboru: prezentace PPTX

Přidal(a): Jiří Kunt

 

 

Popis materiálu:

Tato prezentace popisuje druhy znečištění, jejich zdroje a následky. Dozvíte se především více o atmosféře a jejím plynném znečištění.

 

Osnova:

Životní prostředí a zdraví
Znečišťování ovzduší

globální     – narušování ozonosféry,

– „skleníkový jev“

regionální  – „kyselé deště“

lokální        – redukční (zimní, tzv. londýnský) smog

– fotochemický (oxidační,letní,

tzv. losangeleský) smog

Složení atmosféry
(dle hmotnostních podílů)

Dusík (N2) – 0,755

Kyslík (O2) – 0,232

Argon  (Ar) –  0,013

Oxid uhličitý (CO2) – 0,0005

Další složky – H2O(vodní pára), He, CH4 (metan),

Kr, N2O(oxid dusný), H2, O3 (ozon)

Vertikální členění atmosféry

Troposféra (do cca 8-15 km)

Stratosféra (do cca 50-55 km)

Mezosféra (do cca 80-90 km)

Termosféra (do cca 400 km)

Exosféra (nad 400 km)

Zdroje znečištění = polutanty

Přírodní – produkovány přírodou

                              prach, písek z pouští, bioplyn (metan), radon

z podloží, kouř a CO z lesních požárů,

sopečná aktivita, těkavé organické látky,

sirovodík z bažin, amoniak z vulkanických jevů

Antropogenní – způsobované člověkem

spalování paliv, (doprava, vytápění)

průmyslová činnost

nevhodné  obdělávání půdy,

skládky odpadů,

výpary chemických látek,

vojenské zdroje

Hlavní plynné škodliviny

Skleníkové plyny (CO2, metan, NO2, CFC)

Oxidy síry (SO2)

Oxidy dusíku (NOx, zejména NO2)

Uhlovodíky (metan – CH4), aldehydy, ketony, aromatické uhlovodíky

Sirovodík (H2S), čpavek (NH3)

Freony (halogenderiváty uhlovodíků) CFC

Skleníkové plyny

CO2 (oxid uhličitý), CH4 (metan), NO2 (oxid dusičitý), CFC

běžně obsaženy v atmosféře

– bez nich nemožný život na Zemi

– tzv. přirozený skleníkový jev (udržuje optimální teplotu)

zvýšená koncentrace

– způsobuje tzv. antropogenní skleníkový jev

    – důsledkem je oteplování atmosféry, změny klimatu

Oxidy síry  (SO2)

Zdroje :

– spalování fosilních paliv

– hutnictví železa

– tavení nerost. surovin s obsahem S

Projevy znečištění:

– tzv. „kyselé deště“

– acidifikace prostředí

– redukční (zimní, tzv. londýnský)smog

Oxidy dusíku  (NOX  zejména NO2)

Zdroje:

-Lokální vytápění

-Spalovací motory (zejm. letecká doprava)

Projevy znečištění:

-Sekundární polutanty

-Troposferický ozón

-Fotochemický (oxidační, letní, tzv. losangeleský) smog

Uhlovodíky (zejm. CH4– metan), aldehydy, ketony, aromatické uhlovodíky

Zdroje:

-Doprava

-Výfukové emise, odpařování paliva

-Odpary z nátěrů čistidel, dezinfekcí, lepidel

Projevy:

– Sekundární polutant, – přízemní ozón (reakce s oxidy dusíku plus slun. Zář.)

Sirovodík  (H2S)

Zdroje:

-Ložiska zemního plynu(42%)

-Výroba koxu, vyskózové střiže, celulózy

-Čistírny odpadních vod

-Ropné rafinerie

-Kožedělný průmysl

Freony, CFC (chlorfluorkarbony)

Zdroje:

-Hnací plyny sprejů

-Hasiva, léčiva, maziva

-Látky odolávající vysokým teplotám, korozi a záření (teflon)

Projevy:

– Narušení ozonového štítu v atmosféře

Pevné částice

Zdroje:

-Emise z dieselových motorů, otěr  z brzd a převodovek

-Popílek z tepláren, elektráren

-Saze z lokálního vytápění

-Prach z prům. a zem. Činnosti člověka.

Projevy:

-částice SPM (prachový aerosol) vdechnutelné ( z 90%) největším zdravotním rizikem

-Oba typy smogu (spolu se sulfáty a nitráty)

Tepelné znečištění atmosféry

Zdroje:

-Odpadní teplo z měst a prům. center

-Umělé vodní plochy (ochlazení)

Projevy:

– Vlivy na počasí, změny klimatu

Radioaktivita

Zdroje:

-Geologické podloží Země (přírodní)

-Průmyslové havárie, pokusné jaderné výbuchy, jaderný odpad

Projevy:

– Vliv na zdraví člověka

Emise, imise, monitoring

Emise – látky uvolňované do atmosféry

Imise – látky přítomné v atmosféře, udávají celkové znečištění ovzduší určité lokality

Emisní a imisní limity– hranice přípustné koncentrace látek emitovaných a přítomných v atmosféře

Stanovovány mezinárodně i pro jednotlivé státy

Monitoring– stav znečišťujících látek sledován globálně i regionálně monitorovacími stanicemi

Eliminace polutantů

Přirozený:

-tzv. Atmosférická depozice (samočistící proces)

Antropogenní:

–  Prachové filtry, odsiřovací a neditrifikační zařízení,

-změny paliva v dopravě, omezování rychlosti, zlepšování plynulosti provozu,

-Udržovat a chránit vzrostlou zeleň

Děkujeme za pozornost