Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Post Type Selectors
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Znečišťování životního prostředí

Téma prezentace: Znečišťování životního prostředí
Typ souboru: prezentace PPTX
Přidal(a): Jiří Kunt
 


 
Popis materiálu:
Tato prezentace popisuje druhy znečištění, jejich zdroje a následky. Dozvíte se především více o atmosféře a jejím plynném znečištění.
 
Osnova:
Životní prostředí a zdraví
Znečišťování ovzduší
globální     – narušování ozonosféry,
– „skleníkový jev“
regionální  – „kyselé deště“
lokální        – redukční (zimní, tzv. londýnský) smog
– fotochemický (oxidační,letní,
tzv. losangeleský) smog
Složení atmosféry
(dle hmotnostních podílů)
Dusík (N2) – 0,755
Kyslík (O2) – 0,232
Argon  (Ar) –  0,013
Oxid uhličitý (CO2) – 0,0005
Další složky – H2O(vodní pára), He, CH4 (metan),
Kr, N2O(oxid dusný), H2, O3 (ozon)
Vertikální členění atmosféry
Troposféra (do cca 8-15 km)
Stratosféra (do cca 50-55 km)
Mezosféra (do cca 80-90 km)
Termosféra (do cca 400 km)
Exosféra (nad 400 km)
Zdroje znečištění = polutanty
Přírodní – produkovány přírodou
                              prach, písek z pouští, bioplyn (metan), radon
z podloží, kouř a CO z lesních požárů,
sopečná aktivita, těkavé organické látky,
sirovodík z bažin, amoniak z vulkanických jevů
Antropogenní – způsobované člověkem
spalování paliv, (doprava, vytápění)
průmyslová činnost
nevhodné  obdělávání půdy,
skládky odpadů,
výpary chemických látek,
vojenské zdroje
Hlavní plynné škodliviny
Skleníkové plyny (CO2, metan, NO2, CFC)
Oxidy síry (SO2)
Oxidy dusíku (NOx, zejména NO2)
Uhlovodíky (metan – CH4), aldehydy, ketony, aromatické uhlovodíky
Sirovodík (H2S), čpavek (NH3)
Freony (halogenderiváty uhlovodíků) CFC
Skleníkové plyny
CO2 (oxid uhličitý), CH4 (metan), NO2 (oxid dusičitý), CFC
běžně obsaženy v atmosféře
– bez nich nemožný život na Zemi
– tzv. přirozený skleníkový jev (udržuje optimální teplotu)
zvýšená koncentrace
– způsobuje tzv. antropogenní skleníkový jev
    – důsledkem je oteplování atmosféry, změny klimatu
Oxidy síry  (SO2)
Zdroje :
– spalování fosilních paliv
– hutnictví železa
– tavení nerost. surovin s obsahem S
Projevy znečištění:
– tzv. „kyselé deště“
– acidifikace prostředí
– redukční (zimní, tzv. londýnský)smog
Oxidy dusíku  (NOX  zejména NO2)
Zdroje:
-Lokální vytápění
-Spalovací motory (zejm. letecká doprava)
Projevy znečištění:
-Sekundární polutanty
-Troposferický ozón
-Fotochemický (oxidační, letní, tzv. losangeleský) smog
Uhlovodíky (zejm. CH4– metan), aldehydy, ketony, aromatické uhlovodíky
Zdroje:
-Doprava
-Výfukové emise, odpařování paliva
-Odpary z nátěrů čistidel, dezinfekcí, lepidel
Projevy:
– Sekundární polutant, – přízemní ozón (reakce s oxidy dusíku plus slun. Zář.)
Sirovodík  (H2S)
Zdroje:
-Ložiska zemního plynu(42%)
-Výroba koxu, vyskózové střiže, celulózy
-Čistírny odpadních vod
-Ropné rafinerie
-Kožedělný průmysl
Freony, CFC (chlorfluorkarbony)
Zdroje:
-Hnací plyny sprejů
-Hasiva, léčiva, maziva
-Látky odolávající vysokým teplotám, korozi a záření (teflon)
Projevy:
– Narušení ozonového štítu v atmosféře
Pevné částice
Zdroje:
-Emise z dieselových motorů, otěr  z brzd a převodovek
-Popílek z tepláren, elektráren
-Saze z lokálního vytápění
-Prach z prům. a zem. Činnosti člověka.
Projevy:
-částice SPM (prachový aerosol) vdechnutelné ( z 90%) největším zdravotním rizikem
-Oba typy smogu (spolu se sulfáty a nitráty)
Tepelné znečištění atmosféry
Zdroje:
-Odpadní teplo z měst a prům. center
-Umělé vodní plochy (ochlazení)
Projevy:
– Vlivy na počasí, změny klimatu
Radioaktivita
Zdroje:
-Geologické podloží Země (přírodní)
-Průmyslové havárie, pokusné jaderné výbuchy, jaderný odpad
Projevy:
– Vliv na zdraví člověka
Emise, imise, monitoring
Emise – látky uvolňované do atmosféry
Imise – látky přítomné v atmosféře, udávají celkové znečištění ovzduší určité lokality
Emisní a imisní limity– hranice přípustné koncentrace látek emitovaných a přítomných v atmosféře
Stanovovány mezinárodně i pro jednotlivé státy
Monitoring– stav znečišťujících látek sledován globálně i regionálně monitorovacími stanicemi
Eliminace polutantů
Přirozený:
-tzv. Atmosférická depozice (samočistící proces)
Antropogenní:
–  Prachové filtry, odsiřovací a neditrifikační zařízení,
-změny paliva v dopravě, omezování rychlosti, zlepšování plynulosti provozu,
-Udržovat a chránit vzrostlou zeleň
Děkujeme za pozornost