Tropy a figury

Téma prezentace: Tropy a figury

Typ souboru: prezentace PPT

Přidal(a): Karca

 

 

Popis materiálu:

Tato prezentace přehledně a na příkladech vysvětluje tropy a figury. Vhodné jako procvičování před maturitou z českého jazyka.

 

Osnova:

 • Figury
 • = prostředky literární formy
 • = přímé, neobrazné pojmenování,nemění svůj věcný význam

 

a) zvukové

1. anafora

 • Př…. stíny modra nebe v očích krásné ženy

stíny stínů hvězd v zrcadle vodní pěny

stíny citů jež jsou beze jména

= opakování téhož slova na počátku po sobě     následujících veršů

 

2. epifora

 • Př.Když jsem k vám chodíval přes ty lesy,

ach ouvej, přes ty lesy,

bývalas, má milá, veselejší,

ach ouvej, veselejší

-opakování týchž slov na konci veršů

 

3. epanastrofa

 • Př. Střela ta zaryla se v bílá ňadra

bílá ňadra prvního Tatařína

= opakování týchž slov na konci jednoho verše a na počátku druhého

 

4. aliterace

 • Př. Potkal potkan potkana

pod kamenem pod kamenem

=  opakování týchž souhlásek nebo jejich skupin na začátku slov

 

b) syntaktické

1. asyndeton

 • Př. Vody odcházejí,0

pramen zůstává.

dny si odcházejí,0

věčnost zůstává

= vynechání spojovacího výrazu ve verši nebo větě

 

2. polysyndeton

 • Př. Znal jsem je už z továrny, z debat na záchodě, napínaly je moje kecy o sluneční soustavě a o galaxiích a o Apollinairovi a o amerických dějinách.
 • = spojení větných členů ve verši nebo větě, při němž je užito více spojovacích výrazů, než bývá obvyklé

 

c) slovosledné

1. anastrofa

 • Př. Jen nahni se a zři ty hnědé rostlin nitě,

jak pod vodou se předou v pestře krásné sítě

= obrácení slovosledu dvouslovného spojení

 

d) eliptické

1. elipsa

 • Př. Poledne0 v tom okamžení,

táta přijde z roboty…

= výpustka, vynechání slov, která si můžeme domyslet,protože vyplývají ze situace nebo jsou známé z kontextu

 

2.aposiopeze

 • Př. Snad ještě Pánbůh všecko v dobré obrátí.Já sám…víš to….přál jsem si pro tebe jinou, ale když vidím tvou bolest cítím s tebou
 • =neukončení výpovědi z důvodů citového rozrušení nebo přerušení mluvčího někým jiným

 

e) myšlenkové a hodnotící

1. apostrofa

 • Př. ….milenčin dopise,lampo, kniho kamarádova,

věci zrozené z lásky, světla a víry,

dnes při mně stůjte a třikrát mi věrnější buďte.

= oslovení nepřítomné osoby nebo věci nebo i abstraktní skutečnosti

 

2.eufemismus

 • Př. Dokud byl v Nise, chodíval se modlit na Jiříkův hrob otčenášek, oni se měli rádi jako rodní bratři. Ve francouzské vojně vzal za své. Pánbůh mu dej lehké odpočinutí.
 • = zjemňující, zmírňující výraz, synonymní náhrada pojmenování nepříjemného, zraňujícího

 

3. hyperbola

 • Př. A inzeráty se nečtou.To bych mohl inzerovat sto let, že se mně ztratil pes. Dvě stě let,tři sta let.
 • = nadsázka, nadměrné a neobvyklé zveličení popisovaného jevu

 

f) Významového rozporu

1. oxymorón

 

 • Př. Já u pramene jsem a žízní hynu,

horký jak oheň ,zuby drkotám.

= spojení slov významově protikladných

 

 • Tropy
 • = nepřímá obrazná pomenování- využívají přeneseného významu slova či spojení
 • – založeno na podobnosti významu výchozího a cílového
 • Př. Padá listí. Prší listí.
 • = přímé poj. = obrazné poj.
 • 1.Epiteton
  básnický přívlastek

 

Byl čas přišitých hvězd

Mařenek zmařených

rozkopaných dětí

 

2.Metafora
= přenesené pojmenování na základě vnější podobnosti

 • Př. Okno je skleněná loď

připoutaná k břehům mé světnice.

Vesmíre

černý kohoute

nezobej hvězdy

neťukej na mé okno studeným zobákem

 

3. Metonymie
přenesené pojmenování na základě věcné souvislosti

 • Př.Předevčírem jsme si šli poslechnout Mozarta.
 • Taková banda

hraje v hospodě.

Plešatý buben,

zrzavá harmonika…

 

4. Synekdocha
záměna části za celek nebo naopak

 • Př. Na večírek nepřišla ani noha.
 • Potkali jsme vytřeštěné dívčí oči…..
 • Vyletěla holubička ze skály,

probudila modré oči ze spaní…

 

5.Personifikace

zlidšťování neživých věcí

 • Ó jak plakaly šlehačkové dorty že už se nemohou

dosyta rozplácávat na nosech hrdinů!

Ó jak tesknily kalhoty po vášnivém dotyku bagančat.

Nejnešťastnější ze stromů je ořech,

bezbožným bitím je zbavován plodů.

Strom krvácí a zpívá