Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Rozmnožování buněk

Téma prezentace: Rozmnožování buněk
Typ souboru: prezentace PPTX
Přidal(a): Kristyna
 


 
Popis materiálu:
V této prezentaci najdete:

 • způsoby rozmnožování
 • prokaryota
 • eukaryota – prvoci
 • eukaryota – mnohobuněční
 • buněčný cyklus
 • mitoza a meioza
 • gametogeneze

 
Osnova:
Rozmnožování buněk
Kristýna Fikarová, Jaroslav Čížek 4.A

 • Způsoby rozmnožování
 • Nebuněční – na začátku virová jednotka, která napadne hostitelskou buňku a uloží si do ní svou genetickou informaci à namnoží se zde viriony à buňka praskne a viriony se uvolní do prostředí

– genetická informace se přenáší, až nastane dobré prostředí
– když se nic neděje = latentní prostředí

 • Buněční : Prokaryota, eukaryota

– Nejdříve se dělí jádro a až poté zbylý obsah buňky

 • Prokaryota
 • Dělení – molekula DNA se replikuje à vzniknou 2 chromozomy à každý přejde k opačnému pólu buňky à buňka už mezitím narostla do délky à uprostřed ní se vytváří přehrádka tvořená plazmatickou membránou a buněčnou stěnou à buňka se rozdělí na 2 dceřiné buňky

-může se uskutečňovat každých 20 minut

 • Pohlavní rozmnožování

– dvě buňky si vymění část DNA = konjugace

 • Eukaryota – prvoci

-Častěji se rozmnožují nepohlavně à mateřská buňka se dělí na dvě dceřiné à časem dorostou à dochází jen k mitóze
Např. pučení nebo příčné a podélné dělení
Pohlavní rozmnožování – dochází i k meióze
kopulace – splývají jedinci představují pohlavní buňky (bičíkovci, výtrusovci)
konjugace – částečná výměna hmoty mikronukleů u nálevníků

 • Eukaryota – mnohobuněční

nepohlavní rozmnožování
-dceřiný jedinec vzniká z tělních buněk rodičovského organismu a má shodnou genetickou výbavu

 • Dělení = schopnost regenerace

-rozpad na více částí (mnohoštětinatci)
-odškrcení a oddělení z těla rodiče (polypová stadia)
polyembrionie  – zvláštní způsob dělení pohlavně vzniklých zárodků (pásovci)

 • Pučení = dceřiný organismus se vyvíjí se skupiny buněk těla rodiče

– Někdy s rodičem bývá spojen = kolonie (houby)

 • Pohlavní rozmnožování

= ontogeneze
-Rozlišujeme samčí a samičí gamety : spermie + vajíčko = zygota
-Gamety vznikají v gonádách (varlata, vaječníky)
-Gonochoristé (samec a samice pohyblivý) x hermafrodité (obojetníci, organismus má samčí i samičí gonády, samooplození, tasemnice)

 • Buněčný cyklus

-Zahrnuje růst a dělení buňky
-Začíná koncem předcházející mitózy a končí mitózou novou

 • Fáze buněčného cyklu :

= příprava na buněčné dělení = interfáze

 • 1. presyntetická fáze

-Trvá 1/3 cyklu, probíhá v ní syntetické procesy, buňka roste a připravuje se na replikaci DNA
-Hlavní kontrolní uzel buněčného cyklu, kde se může za špatných vnějších podmínek zastavit

 • 2. syntetická fáze

-Trvá asi 1/3 cyklu, probíhá v ní syntéza DNA a zdvojení jaderných chromozonů

 • 3. postsyntetická fáze

-Trvá ¼ cyklu, buňka dále roste, dělí se ostatní struktury, pokračují syntetické procesy a připravuje se k rozdělení jádra

 • 4. mitotická fáze

-Jádro se rozdělí na 2 jádra dceřiná
-4 mitotické fáze : profáze, metafáze, anafáze, telofáze

 • Generační doba buňky = trvání buněčného cyklu

-Je dána geneticky, je různá, pro každý typ buňky charakteristická
-Může být ovlivněná také vnějšími podmínkami
-Za nepříznivých podmínek se prodlužuje, za nevhodných podmínek se zastavuje v 1. fázi v hlavím kontrolním uzlu

 • Mitóza a meióza
 • Mitóza

-Dělení nepřímé, z diploidní buňky vznikají 2 diploidní buňky
Profáze – centriol se rozdělí, vytvoří dělící vřeténko, rozpadá se obal jádra a jaderný obsah se rozptyluje, chromozony se zkracují a ztlušťují
Metafáze – chromozony se napojují na dělící vřeténko
Anafáze – chromozony se podélně rozštěpí a pohybují se k pólům dělícího vřeténka, každá polovina k jednomu pólu
Telofáze – dokončuje se pohyb k pólům, čímž je dán základ jádrům dceřiných buněk, vytvoří se jaderná membrána a buňka se přepážkou rozdělí ve 2 buňky dceřiné, zaniká dělící vřeténko

 • Meióza

-Dělení redukční, z diploidní buňky vznikají 4 haploidní buňky pohlavní
-Dvě mitózy za sebou
-1 mitóza – redukční dělení – replikace DNA
–  segregace chromozonu – náhodný rozchod chromozonu
-Crossing over – překřížení = chromozony si vymění genetickou informaci
-2 mitóza – zkrácená – bez replikace

 • Gametogeneze
 • Oogeneze

-Ve vaječníkách
-Vývoj samičích buněk
-Prapohlavní buňky se mění v oogonie a mitoticky se dělí na primární oocyty
Nastává meióza :  à z oocytu vzniká velký sekundární oocyt a malá pólová buňka
à za sekundárního oocytu vzniká ootida ( zralé vajíčko) a druhá pólová buňka

 • Spermatogeneze

-Ve varleti
-Vývoj samčích buněk
-Prapohlavní buňky se mění na spermatogonii a ty se pak mitoticky dělí na primární spermatocysty
Nastává meióza : à z každého primárního spermatocystu vznikají dva sekundární spermatocysty
à z každého sekundárního spermatocystu vznikají dvě spermatidy, které se dále vyvíjí ve spermie

 • Rýhování vajíčka = blastogeneze

-Způsob rýhování závidí na množství žloutku
-Málo žloutku nebo vůbec à totální rýhování (žahavci)
-Hodně žloutku à parciální rýhování (hmyz)
Postup rýhování :
1. morula = mnohobuněčný útvar, připomíná moruši
2. blastula = vzniká rozestupováním buněk uvnitř moruly
3. gastrula = vzniká vchlipováním, vrůstáním povrchových buněk blastuly, vznikají 3 vrstvy buněk ( vnější ektoderm, vnitřní ektoderm, střední mezoderm)
4. neurula = proces vchlipování ektodermu