Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Občanské soudní řízení

Téma prezentace: Občanské soudní řízení
Typ souboru: prezentace PDF
Přidal(a): Stradalovam
 

Načítací animace Načítání...
EAD Logo Trvá to moc dlouho?

Načíst znovu Načíst dokument znovu
| Otevřít Otevřít v nové kartě

Stáhnout [929.25 KB]


 
Popis materiálu:
Tato prezentace se týká průběhu občanského soudního řízení. Materiál výjimečně není v PPTX formátu, ale v PDF.
 
Osnova:
Občanské soudní řízení =Zákonem upravený postup soudu a ostatních účastníků řízení ve věcech práva občanského, obchodního, rodinného, pracovního ● Základním právním předpisem – Občanský soudní řád ● SOUDY – 1. Okresní soudy: Samosoudci – rozvody např. Senáty – případy stanovené zákonem – 2. Krajské soudy: Odvolací, druhoinstanční – rozhodují 3 soudci – 3. Vrchní soud: Rozhoduje o odvolání proti krajskému soudu – rozhodují 3 soudci v senátu ● Účastnící řízení – Všichni , kteří aktivně vstupují do soudního řízení ● Procesní způsobilost – Dovršení 18-ti let – Účastník podává žalobu, aktivně vstupuje do řízení ● Zastoupení v řízení – Zákonné (rodiče, opatrovníci) – Smluvní ● Zmocněnci – Obecný – Advokát – Notář – Státní zástupce ● Zahájení řízení – Vždy z určitého podnětu ● Soud – zahájení řízení bez podnětu ● Účastník – z jeho návrhu ● Nálažitosti obžaloby – Označení soudu, kterému je určena – Iniciálny žalobce a obžalovaného – Označení věcí, které se žaloba týká – Vylíčení rozhodujících skutečností – Označení důkazů – Žalobní petit – Datum, podpis ● Druh žaloby – Statusová – Na plnění – Určovací ● Průběh řízení – Předseda senátu nařídí ve věci jednání – Předvolá všechny účastníky (min. 10 dní předem) – Po zahájení pokračuje soud v jednání – O důstojnost dbá předseda senátu ● Výkon rozhodnutí – Když rozsudek nabyde právní moci= VYKONAVATELNÝ – Začíná vykonávající řízení – vymáháníi proti vůli povinného => EXEKUCE EXEKUČNÍ PROSTŘEDKY 1. Při vymáhání peněžitých plnění ● Srážky ze mzdy, popř. jiných příjmů ● Exekuce prodejem movitých věcí ● Exekuce prodejem nemovitostí ● Exekuce prodejem podniku 2. Při vymáhání nepeněžitých plnění ● Exekuce likvizením ● Exekuce odebráním věcí ● Exekuce rozdělením věci společné ● Exekuce provedením prací a výkonů ● Exekuce o výchově nezletilých dětí SOUDNÍ EXEKUTOŘI ● Soudním ex. Může být osoba: – Fyzická os. pověřená státem, která vykonává činnost za úplatu – Nutné vysokoškolské vzdělání – 3-letá exekuční praxe – Složení exekuční zkoušky KONKURZNÍ ŘÍZENÍ ● Zvláštní druh soudního řízení ● Účelem – uspořádání majetkových poměrů úpadce (dlužníka) ● ÚPADCE je dlužník jestliže je: – Insolventní tj. má min. 2 věřitele a není schopen dostát svým splatným peněžitým závazkům – Předlužený tj. má dlouhy větší než je majetek ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ ● Na návrh věřitele ● Na návrh dlužníka (prevence) – Soud rozhodne o prohlášení konkurzu – Musí být: 1. vyvěšení na úřední tabuli soudu 2. v obchodním věštníku ● Úpadce přestává nakládat se svým majetkem ● Je zvolen správce, který disponuje s majetkem úpadce tak, aby uspokojil pohledávky věřitelů ● Správce má za úkol majetek zpeněžit, např. V dražbě, nebo jiným způsobem ● KONEC => vydání rozvrhového usnesení tzn. Majetek je rozdělen mezi věřitele ● Konkurzní řešení má mnoho nevýhod VYROVNÁNÍ ● VYROVNÁNÍ – zvláštní druh soudního řízení, účelem=rychlé a efektivní řízení dlužníkovi situace ● 2 fáze – zkoumá se : – Zda bude vyrovnání povoleno – Pohledávky věřitelů, určují se podmínky pro jejich dočasné uspokojení ● Návrh podává dlužník ● Soud určuje správce, který pouze dozoruje ● Věřitel musí souhlasit ● Pokud dlužník nesplní – musí uhradit dluhy v plném rozsahu