Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Post Type Selectors
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Mnišské řády

Téma prezentace: Mnišské řády
Typ souboru: prezentace PPTX
Přidal(a): Veronika Polonyi
 


 
Popis materiálu:
Tuto prezentaci jsem dělala na Filosofický seminář, tématem jsou mnišské řády. Nejprve se zaobírám obecně mnišstvím, především tedy křesťanským a pojmy s tím souvisejícími. Poté rozebírám podrobněji tři nejznámější křesťanské mnišské řády a to Benediktýni, Františkány a Dominikány. Na konci mám několik zajímavostí, jako jsou ženské řády či mnišský sestřih vlasů- tonzuru. Prezentace je doplněna obrázky a fotografiemi.
 
Osnova:

 • Mništví

vMonasticismus = způsob života
vV křesťansví jde o službu Bohu
vZnaky: askeze, život v řádu či osamění
vNejstarší- džinismus, buddhismus-500 př.nl
vKřesťanství-2.stol n.l.
v320 -vytvořil sv. Pachomios v Horním Egyptě první křesťanskou mnišskou komunitu
 

 • Křesťanské mnišství

vje způsob hledání Boha, způsob života
vzískaní bližšího vztahu k Bohu
včiní o své svobodné vůli
vvýznam pro vývoj celé západní civilizace
vúlohu v šíření a udržování křesťanství
vv uchovávání a rozšiřování antické a středověké vzdělanosti
v budování především středověkého technologického a vědeckého pokroku
 

 • Mnich

vje muž praktikující náboženskou askezi, jenž cvičí mysl a tělo ve prospěch ducha
včiní buď sám nebo s ostatními lidmi podobného zaměření
vudržuje odstup od lidí, kteří toto zaměření nesdílejí
 

 • Kláštěr

vcírkevní stavba nebo areál, který obývají řeholní osoby: mniši nebo řeholnice
vObyvatelé kláštera jsou vždy ze stejného církevního řádu
vjsou známy také kláštery buddhistické či taoistické
 

 • Hierarchie

vPostulát
vNovic
vŘeholník
vPřevor
vOpat
vOpat primas nebo generální představený
 

 • Život v kláštěrech

vpodléhal řeholi a víře
vmodlitby+ práce
vstudium teologických spisů, studium antické filozofie a přepisování knih
vpečování nemocné, staré a chudobné lidi
vposlušnost, střídmost v jídle, zákaz vlastnit osobní majetek, celibát, mnišský oděv a často i slib mlčenlivosti
vNedodržení→pokání
 

 • Řád svatého Benedikta

vje nejstarší existující mnišský řád západního křesťanství
vřídí se Řeholí svatého Benedikta z Nursie z počátku 6. století
vtři základní body– modlitba, práce a milosrdenství
vzaložil první klášter v Monte Cassinu
v sepsal zde pravidla klášterního života Regula Benedicti – Řehole Benediktova
v„Ora et labora“- česky „Modli se a pracuj“
vV 10. století se dostala také do Čech a v 11. století na Moravu.
vZa císaře Karla Velikého byla přijata jako vzorová klášterní ústava v celé Římské říši.
vDnes žijí benediktini a benediktinky po celém světě.
vKaždý klášter je samostatný a tvoří ho společenství bratří v čele s opatem.
v Kláštery se z praktických důvodů sdružují v kongregace.
 

 • Františkáni

vžebravý řád byl založen roku 1209 sv. Františkem z Assisi
vČlenové řádu se soustředí především na kazatelskou a misijní činnost.
vŘád menších bratří neboli františkáni či observanti
vŘád menších bratří  kapucínů neboli kapucíni
vŘád menších bratří konventuálů neboli minorité
 

 • Řád menších bratří observantnů

vCharakteristickým oblečením je hnědá kutna převázaná v pase bílým provazem, na kterém jsou tři uzly symbolizující tři řeholní sliby: chudobu, poslušnost a čistotu.
vObservanti byli věrni starému ideálu zřeknutí se světa .
 

 • Řád menších bratří konventuálů

v= minorité
vžili v městských konventech a přijímali papežská zmírnění řeholního života
vJan Kapistrán -významný kazatel své doby, nazývaný apoštol Evropy
včerný hábit s kapucí, provazovým cingulem s růžencem
 

 • Řád menších bratří kapucínů

vKapucíni =(„ti s kapucí“)
vvýrazně dlouhá a špičatá kapuce na řeholním hábitu
vPraze na Hradčanech a Novém Městě, v Olomouci a Brně
 

 • Řád bratří kazatelů

vžebravý řád
v1215 španělský kněz Domingo de Guzmán – sv. Dominik
vPoslání: kázat, obracet na pravou víru,zpovídat věřící,  působit tak proti šíření herezí
vžádný majetek ,chudoba,pouze z almužen
v jeho členové nebyli vázáni na konkrétní klášter
vkonventy byly zakládány pouze ve městech, nejčastěji u hradeb
vbílý hábit, bílý škapulíř, kapuce, cingulu a černého pláště
 

 • Smíšené kláštery

vprvní kláštery →smíšené
vdvě spřízněné komunity-mužská a ženská
vžily spolu v jednom areálu
vsdílely jednu modlitebnu
vdělily se o povinnosti
vměly společného představeného
vprotesty církve → hřích
v11. století zcela zmizely
 

 • Ženské řády

vvelké mnišské řády měly i ženské větve
vžily pod slibem čistoty, chudoby a poslušnosti
vřeholi podle mužské větve
vbyly osvobozeny od těžké ruční práce a zaměřovaly se na intelektuální činnost
vchudoba,pokání,kontemplaci
vvěnovaly se péči o nemocné
v to vše vedle stálé modlitby, což tvoří dodnes základ ženských řádů
vBenediktinky,Dominikánky,Voršilky,Karmelitky,Premostrátky
 

 • Tonzura

vje úprava vlasů u křesťanského duchovenstva
vspočívá v jejich částečném nebo úplném ostříhání
vmá symbolizovat, že se duchovní odevzdává do služby Bohu
vobřad přijetí tonzury se nazývá postřižiny
vRozlišuje se:
vpavlovská tonzura–východní církev
v(úplné ostříhání)
vpetrovská tonzura– kněží v západní církvi (ponechání věnce vlasů různé šířky)
vjanovská tonzura – do 8. století u Keltů ve Velké Británii a  Irsku
(oholena jen přední polovina hlavy)
 
Zdroje

 • www.google.com
 • www.nasnej.blog.cz
 • www.odmaturuj.cz
 • www.iencyklopedie.cz
 • www.cirkev.cz
 • www.wikipedie.cz