Mnišské řády

Téma prezentace: Mnišské řády

Typ souboru: prezentace PPTX

Přidal(a): Veronika Polonyi

 

 

Popis materiálu:

Tuto prezentaci jsem dělala na Filosofický seminář, tématem jsou mnišské řády. Nejprve se zaobírám obecně mnišstvím, především tedy křesťanským a pojmy s tím souvisejícími. Poté rozebírám podrobněji tři nejznámější křesťanské mnišské řády a to Benediktýni, Františkány a Dominikány. Na konci mám několik zajímavostí, jako jsou ženské řády či mnišský sestřih vlasů- tonzuru. Prezentace je doplněna obrázky a fotografiemi.

 

Osnova:

 • Mništví

vMonasticismus = způsob života

vV křesťansví jde o službu Bohu

vZnaky: askeze, život v řádu či osamění

vNejstarší- džinismus, buddhismus-500 př.nl

vKřesťanství-2.stol n.l.

v320 -vytvořil sv. Pachomios v Horním Egyptě první křesťanskou mnišskou komunitu

 

 • Křesťanské mnišství

vje způsob hledání Boha, způsob života

vzískaní bližšího vztahu k Bohu

včiní o své svobodné vůli

vvýznam pro vývoj celé západní civilizace

vúlohu v šíření a udržování křesťanství

vv uchovávání a rozšiřování antické a středověké vzdělanosti

v budování především středověkého technologického a vědeckého pokroku

 

 • Mnich

vje muž praktikující náboženskou askezi, jenž cvičí mysl a tělo ve prospěch ducha

včiní buď sám nebo s ostatními lidmi podobného zaměření

vudržuje odstup od lidí, kteří toto zaměření nesdílejí

 

 • Kláštěr

vcírkevní stavba nebo areál, který obývají řeholní osoby: mniši nebo řeholnice

vObyvatelé kláštera jsou vždy ze stejného církevního řádu

vjsou známy také kláštery buddhistické či taoistické

 

 • Hierarchie

vPostulát

vNovic

vŘeholník

vPřevor

vOpat

vOpat primas nebo generální představený

 

 • Život v kláštěrech

vpodléhal řeholi a víře

vmodlitby+ práce

vstudium teologických spisů, studium antické filozofie a přepisování knih

vpečování nemocné, staré a chudobné lidi

vposlušnost, střídmost v jídle, zákaz vlastnit osobní majetek, celibát, mnišský oděv a často i slib mlčenlivosti

vNedodržení→pokání

 

 • Řád svatého Benedikta

vje nejstarší existující mnišský řád západního křesťanství

vřídí se Řeholí svatého Benedikta z Nursie z počátku 6. století

vtři základní body– modlitba, práce a milosrdenství

vzaložil první klášter v Monte Cassinu

v sepsal zde pravidla klášterního života Regula Benedicti – Řehole Benediktova

v„Ora et labora“- česky „Modli se a pracuj“

vV 10. století se dostala také do Čech a v 11. století na Moravu.

vZa císaře Karla Velikého byla přijata jako vzorová klášterní ústava v celé Římské říši.

vDnes žijí benediktini a benediktinky po celém světě.

vKaždý klášter je samostatný a tvoří ho společenství bratří v čele s opatem.

v Kláštery se z praktických důvodů sdružují v kongregace.

 

 • Františkáni

vžebravý řád byl založen roku 1209 sv. Františkem z Assisi

vČlenové řádu se soustředí především na kazatelskou a misijní činnost.

vŘád menších bratří neboli františkáni či observanti

vŘád menších bratří  kapucínů neboli kapucíni

vŘád menších bratří konventuálů neboli minorité

 

 • Řád menších bratří observantnů

vCharakteristickým oblečením je hnědá kutna převázaná v pase bílým provazem, na kterém jsou tři uzly symbolizující tři řeholní sliby: chudobu, poslušnost a čistotu.

vObservanti byli věrni starému ideálu zřeknutí se světa .

 

 • Řád menších bratří konventuálů

v= minorité

vžili v městských konventech a přijímali papežská zmírnění řeholního života

vJan Kapistrán -významný kazatel své doby, nazývaný apoštol Evropy

včerný hábit s kapucí, provazovým cingulem s růžencem

 

 • Řád menších bratří kapucínů

vKapucíni =(“ti s kapucí”)

vvýrazně dlouhá a špičatá kapuce na řeholním hábitu

vPraze na Hradčanech a Novém Městě, v Olomouci a Brně

 

 • Řád bratří kazatelů

vžebravý řád

v1215 španělský kněz Domingo de Guzmán – sv. Dominik

vPoslání: kázat, obracet na pravou víru,zpovídat věřící,  působit tak proti šíření herezí

vžádný majetek ,chudoba,pouze z almužen

v jeho členové nebyli vázáni na konkrétní klášter

vkonventy byly zakládány pouze ve městech, nejčastěji u hradeb

vbílý hábit, bílý škapulíř, kapuce, cingulu a černého pláště

 

 • Smíšené kláštery

vprvní kláštery →smíšené

vdvě spřízněné komunity-mužská a ženská

vžily spolu v jednom areálu

vsdílely jednu modlitebnu

vdělily se o povinnosti

vměly společného představeného

vprotesty církve → hřích

v11. století zcela zmizely

 

 • Ženské řády

vvelké mnišské řády měly i ženské větve

vžily pod slibem čistoty, chudoby a poslušnosti

vřeholi podle mužské větve

vbyly osvobozeny od těžké ruční práce a zaměřovaly se na intelektuální činnost

vchudoba,pokání,kontemplaci

vvěnovaly se péči o nemocné

v to vše vedle stálé modlitby, což tvoří dodnes základ ženských řádů

vBenediktinky,Dominikánky,Voršilky,Karmelitky,Premostrátky

 

 • Tonzura

vje úprava vlasů u křesťanského duchovenstva

vspočívá v jejich částečném nebo úplném ostříhání

vmá symbolizovat, že se duchovní odevzdává do služby Bohu

vobřad přijetí tonzury se nazývá postřižiny

vRozlišuje se:

vpavlovská tonzura–východní církev

v(úplné ostříhání)

vpetrovská tonzura– kněží v západní církvi (ponechání věnce vlasů různé šířky)

vjanovská tonzura – do 8. století u Keltů ve Velké Británii a  Irsku

(oholena jen přední polovina hlavy)

 

Zdroje

 • www.google.com
 • www.nasnej.blog.cz
 • www.odmaturuj.cz
 • www.iencyklopedie.cz
 • www.cirkev.cz
 • www.wikipedie.cz