Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Post Type Selectors
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Úvod do objektivismu

Téma prezentace: Úvod do objektivismu
Typ souboru: prezentace PPTX
Přidal(a): Tomáš Lejsek
 


 
Popis materiálu:
Jedná se o prezentaci na téma filozofie objektivismu Ayn Randové aneb proč potřebujeme filozofii. Dozvíte se co je filozofie a její oblasti, kdo je ovlivněn filozofií, misintegrace, disintegrace, integrace a mnoho dalšího.
 
Osnova:
Proč potřebujeme filozofii

 • Úvod do Objektivismu Ayn Randové

 
Co je filozofie

 • Filozofie studuje základní povahu reality, člověka, a jeho vztahu k realitě
 • Úkolem filozofie je poskytnout člověku ucelený pohled na život
 • Tento pohled pak slouží jako základní reference pro jeho jednání, duševní i fyzické, psychologické i existenciální
 • V širším slova smyslu poskytuje filozofie předpoklad pro všechny další vědní obory i veškeré lidské konání a tvoří dějiny
 • Tři základní otázky: Co je svět? Jak to víme? Co s tím?

 
Toto všechno je filozofie
Každý je ovlivněn filozofií

 • “Možná je to dobré v teorii, ale co praxe?” – Platón
 • “Třeba je to dobré pro vás, ale ne pro mě.” – William James
 • “Nebuďte si tak jistý – nikdo si nemůže být ničím jist.” – David Hume
 • “Jsme jenom lidé. Nikdo není na tomhle světě dokonalý!” – sv. Augustin
 • “Sice to nemůžu dokázat, ale cítím, že je to pravda.” – Immanuel Kant
 • “Nejprve jednej, a mysli až potom.” – John Dewey
 • “Možná to byla pravda včera, ale dnes už ne.” – Hegel
 • “Nelze dvakrát vstoupit do stejné řeky.” – Herakleitos

 
Oblasti filozofie

 • Metafyzika – Postihuje základní principy existence; axiomy
 • Epistemologie – Nauka o poznání; teorie pojmů
 • Etika – Přímo odvozená z prvních dvou oblastí; jak máme žít, abychom mohli v realitě fungovat; a proč bychom vůbec měli chtít fungovat
 • Politika – Aplikace etiky na život ve společnosti; teorie ideálního státu
 • Umění – Teorie estetiky; zobrazení reality na základě umělcovy filozofie

 
Filozofie jako integrace smyslových dat

 • Filozofie je věda o základních stavebních kamenech reality
 • Lidé mají smysly, zpracováváme jednotlivé vjemy, integrujeme je do pojmů, a jak se na tento proces díváme, to pak vytváří filozofii a následně nastavuje směr společnosti
 • Tři mody (DIM analýza):
 • Integrace
 • Misintegrace
 • Disintegrace
 • Leonard Peikoff: DIM Hypothesis

 
Misintegrace

 • Platón
 • Integrace skrze transcendentální svět
 • Pojmy jsou nezávislé na vnímání
 • Poznvání skrze vnuknutí nebo mystickou kontemplaci
 • Platonismus X Worldy Supernaturalism
 • Podobenství o jeskyni
 • Východiska:
 • Dvě reality; svět idejí X náš svět
 • Naše realita je pouze odrazem dokonalejší vnější reality
 • Mysticismus
 • Altruismus
 • Totalitářství; filozof na trůně

 
Disintegrace

 • Immanuel Kant
 • Odpověď na osvícenství a revoluci rozumu: jak vrátit do hry nadpřirozeno, když bylo rozumem vyvráceno.
 • Teze o nedokonalosti smyslů a rozumu. Apriorismus. Snaha o poznání je dokonce nežádoucí, protože smysly jsou nedokonalé. Poznání je nemožné, protože poznáváme smysly a rozumem
 • Pojmy a vnímání odtrženo od skutečné reality.
 • Východiska:
 • Věci jsou samy o sobě nepoznatelné
 • Dvě reality: svět pro nás, který vnímáme, a svět tak, jak je o sobě
 • Etika: společenské jevy, spontánní řád, altruismus
 • Politika: egalitářství, pluralismus

 
Integrace

 • Aristoteles
 • Svět chápeme skrze pojmy odvozených z vnímání
 • Není žádný nadpřirozený svět
 • Podstata je přímo v objektu, tedy žádné odrazy vnější reality. Tuto podstaty odhalujeme smysly a rozumem
 • Zde ve 20. století navázala Ayn Randová
 • Objektivismus X intrinsicismus
 • Východiska:
 • Plně poznatelný svět otevřený našemu rozumu
 • Etika: egoismus
 • Politika: svoboda

 
Toto všechno je filozofie
Objektivismus

 • Ayn Randová (1905, Petrohrad – 1982, New York)
 • Spisovatelka. Romány We The Living, Anthem
 • První slavný román, Zdroj (The Fountainhead); zaměřený na etiku a vnitřní integritu osobnosti
 • Hlavní dílo, román Atlasova vzpoura (Atlas Shrugged); zaměřený na společnost, politiku; druhá nejvlivnější kniha v Americe
 • Romantický realismus
 • Obhajoba rozumu, racionálního egoismu, čistého kapitalismu a svobodné společnosti
 • Kritizovala jak americkou New Left, tak konzervativce a republikány, i libertariánské hnutí

 
Následovníci

 • Leonard Peikoff
 • Intelektuální dědic; psycholog a filozof
 • Dílo: Ominous Parallels, Objectivism – The Philosophy Of Ayn Rand, DIM Hypothesis, mnohadílný cyklus přednášek History of Western Philosophy
 • Založil Ayn Rand Institute
 • Nathaniel Branden
 • Psycholog
 • Six Pillars Of Self-esteem
 • Allan Greenspan
 • Ekonom
 • Šéf FEDu
 • Yaron Brook
 • Ekonom, ředitel Ayn Rand Institute

 
Realita

 • Axiomy
 • Existence existuje
 • Vědomí
 • Identita (A = A)
 • Svět existuje nezávisle na člověku a jeho vědomí
 • Přirozený svět zahrnuje vše, co existuje. Proto nemůže existovat žádný “nadpřirozený svět”.
 • Vědomí svět vnímá, nikoli vytváří
 • Nezávisle na našich přáních, idejích či emocích existují přirozené zákony, funguje vztah příčiny a následku.
 • Aby člověk přírodu ovládl, musí se jí přizpůsobit

 
Teorie poznávání

 • Jediným nástrojem k poznání reality je rozum.
 • Člověk je schopný poznávat pouze na základě svého smyslového vnímání, které je automaticky platné.
 • Naše smysly jsou dokonalé, poskytují dokonalá a jedině platná data
 • Smyslově vnímaná data integrujeme rozumem do pojmů, na jejichž základě člověk jedná. Pojmy zařazujeme do kontextu, vytváříme abstrakce.
 • Pojmy jsou objektivní – založené na objektivní realitě a kontextu.
 • Objektivismus vs. Aristoteles
 • Nástrojem poznání není víra ani emoce. Neexistuje žádné vrozené poznání, žádné apriorní znalosti

 
Člověk

 • Člověk je reálnou, samostatnou bytostí
 • Jednotou těla a vědomí.
 • Protiklad ke dvěma formám mysticismu: materialismu a idealismu
 • Má volní schopnost
 • Je plně odpovědný za svůj život a důsledky svého jednání
 • Je tvůrcem svého života.
 • Odmítnutí tezí o inherentní zkaženosti člověka

 
Etika

 • Založena na metafyzice a teorii poznání. Z toho, co je realita a jak ji poznáváme vyplývá nutnost nějak vůči ní jednat
 • Člověk je rozumová a volní bytost. Jeho jednání není determinované. Proto musí mít etiku.
 • Měřítkem morálky je člověk
 • Vše co chce člověk získat nebo uchovat, je hodnotou
 • Na rozumu postavený žebříček hodnot, z nichž nejvyšší je vlastní život (v souladu s identitou lidské bytosti)
 • Hodnoty jsou vzájemně v hierarchii, postupně na sobě závisí. Člověk je sám sobě nejvyšším cílem.
 • Aby člověk mohl žít, musí dosahovat hodnot: racionální egoismus
 • Altruismus je etikou smrti

 
Egoismus X altruismus

 • Etika je objektivním principem, platí pro každého, a diktuje nám ji povaha reality
 • Žádné střední cesty, kult morální šedi
 • Altruismus
 • Obětování úsudku, rozumu, nezávislosti, hodnot, a nakonec i svého vlastního života
 • Jako princip je altruismus nemožný, odtud teze o vnitřní zkaženosti člověka
 • Egoismus
 • Jasně a racionálně vystavěný žebříček hodnot. Život v dlouhodobém horizontu. Nikoliv uspokojování vrtochů a rozmarů.
 • Princip obchodu
 • Žádný parazitismus. Ten počítá s altruismem na straně oběti.

 
Politika

 • Aplikace etiky na společnost a stát
 • Svoboda jako absence iniciace násilí. Má smysl jen v lidské interakci, nikoliv svoboda jako možnost jednat libovolně nezávisle na realitě
 • Ideální uspořádání společnosti umožňuje člověku jednat v souladu se závěry svého rozumu a řídit se racionální morálkou
 • Stát je prostředkem kolektivní obrany a objektivnímu použití síly proti iniciaci násilí. Pouze takový stát je morální.
 • Altruismus > Socialismus, totalita
 • Egoismus > Laissez-faire kapitalismus, oddělení státu a ekonomiky, přirozená práva jednotlivce (život, svoboda, majetek)
 • Kapitalismus je dobrem pro každého člověka, protože je odvozen z podstaty člověka jako volní bytosti se schopností rozumu
 • Přirozená práva jednotlivce jsou neslučitelná se sociálním státem či tzv. smíšenou ekonomikou (tedy v čem žijeme dnes).

 

 • Umění
 • Činnost sama o sobě
 • Vyjádření našeho pohledu na realitu podle vlastního hodnotového systému
 • Působí rovnou na naše vnímání světa, na náš “sense of life”
 • Romantický realismus, zobrazuje svět jaký by mohl být a měl být
 • Hrdina “larger than life”, nikoliv chlápek odvedle
 • V protikladu k socialistickému realismu, naturalismu, nebo formám neobjektivního umění (moderna, surrealismus)

 
V čem žijeme dnes?

 • Pojmový chaos
 • “Nikdo není majitelem pravdy”
 • “Společnost/stát musí pobízet”
 • “Sociální spravedlnost”
 • “Lidskost proti sobectví”
 • Diskreditace hodnot
 • Vzestup mysticismu
 • Silnější paternalistický stát
 • Umění jako kult ošklivosti

 
Prameny a literatura

 • Leonard Peikoff: Objektivismus – Filozofie Ayn Randové
 • Ayn Randová: Atlasova vzpoura
 • Ayn Randová: Zdroj
 • Jiří Kinkor: Trh a stát
 • www.aynrand.cz
 • www.facebook.com/aynrand.cz/

 

 • Leonard Peikoff: DIM Hypothesis
 • Leonard Peikoff: The Ominous Parallels
 • Ayn Randová: Virtue of Selfishness
 • Yaron Brook: Free Market Revolution
 • Peter Schwartz: In Defense Of Selfishness

 
„Nedala jsem si dnes večer za úkol získat vás pro svou filozofii, nýbrž pro filozofii jako takovou. … Jsem přesvědčena, že pokud si uvědomíte důležitost filozofie a potřeby jejího kritického zkoumání, dospějete k tomu, že přijmete právě moji filozofii.“
Ayn Rand: Philosophy – Who Needs It, 1974