Totalitní režimy meziválečného období

Téma prezentace: Totalitní režimy meziválečného období

Typ souboru: prezentace PPTX

Přidal(a): tystam

 

 

Popis materiálu:

Tato prezentace obsahuje společné znaky totalitních režimů, dále také popisuje podrobný rozbor fašismu, komunismu a nacismu.

 

Osnova:

Totalitní režimy meziválečného období

Kristýna markovičová, vi.a

Charakteristika a společné znaky totalitních režimů

uNedemokratický (neexistuje více politických stran, svobodné volby atd.)

uVůdcovský princip – diktátoři

uNeliberální (naprostá podřízenost jedince státu – existuje jediný správný názor, hodnoty atd., jiné jsou tvrdě potlačovány)

uÚplná kontrola života občanů (včetně rodinného života, volného času apod.)

uCentrální řízení ekonomiky

uUzavření hranic

uVyužití násilí (donucování, policejní dohled) nebo propagandy, manipulace a cenzury

 

Pozadí vzniku totalitních režimů ve společnosti

uObdobí 20. – 30 let 20. století

uPříčiny vzniku: nespokojenost obyvatel, nezaměstnanost, hospodářská krize, mocenské spory, atd.

uZpůsob šíření: puč, převrat, násilí, …

 

Německo

u30. ledna 1933 – Adolf Hitler legálně dosazen na post říšského kancléře

uV této době špatná ekonomická a sociální situace v Německu – společnost je nespokojená s postavením po válce

uHitler hlásí revanšismus (nápravu Versailleského mírového systému)

uPodporuje nezaměstnané dělníky, svými projevy si u lidí postupně získává přízeň

uHlásá též rasismus (spojen s antisemitismem), sociální problémy jsou zaměňovány za rasové (za vše špatné mohou Židé)

uV roce 1934 přebírá pravomoci prezidenta

uDochází k potlačení demokracie a k postupnému zakazování ostatních politických stran, ruší se odbory, rozpuštěn říšský sněm

uFŰHRER UND REICHSKANZLER, NSDAP, NACISMUS

uSA, SS, GESTAPO, TŘETÍ ŘÍŠE

uNorimberské zákony, Křišťálová noc

uKoncentrační tábory

 

Nacismus obecně

uPostaven na tématice lidských ras

uSestavena striktní rasová hierarchie

uNa vrcholu stojí  “Herrenrasse” („panská rasa“), která je tou nejčistší z árijské rasy a je úzce ztotožňována s nordickou rasou, následovanou dalšími odnožemi rasy árijské

uDo spodní části rasové hierarchie jsou umístěny „parazitující“ rasy nebo-li “Untermenschen” („podlidé“) nebezpeční pro společnost (přiřazováno Slovanům, převážně Rusům, Srbům a Polákům)

uNejhorší postavení mají Romové a Židé, kteří jsou považováni za Lebensunwertes Leben („Život nehodný žití“)

Itálie

uBenito Mussolini roku 1919 zakládá organizaci Fasci italiani di combattimento

uRoku 1921 se mění ve fašistickou stranu s názvem Partito nazionale fascista

uO rok později je Mussolini jmenován, italským králem, ministerským předsedou

uRoku 1926 vyhlašuje fašistickou diktaturu s vládou jedné strany

uZačíná agresivní zahraniční politika a vedou se dobyvačné války

Fašismus obecně

uHovoří o spolupráci tříd lidí jedné rasy, opovrhuje hodnotou jedince

uZachovává soukromé vlastnictví

uOdmítá liberalismus (kapitalismus), demokracii (parlamentarismus, individualismus), Marxistický socialismus, pacifismus (výboje; právo silnějšího)

uZdůrazňuje roli kolektivu (= národa) a jeho historii, xenofobii (nenávist ke všemu cizímu) – až rasismus, úlohu vůdce (= syn národa), úlohu strany

uSociální hesla (odstranění nezaměstnanosti)

SSSR

uV.I . Lenin, V. Stalin – 1922 Stalin generálním tajemníkem Komunistické strany

u1924 Lenin umírá a Stalin se stává jeho nástupcem

uZahajuje kolektivizaci a industrializaci, transformaci sovětského hospodářství z kapitalistických principů k socialistickým

uPrioritou přestává být zisk, ale místo něj maximální možný růst (bez ohledu na vzniklé náklady)

uNásilná kolektivizace zemědělství vede k hlubokému snížení produkce a hladomoru

uV gulazích (oddělení tajné policie Sovětského svazu řídící a spravující systém koncentračních a pracovních táborů) na Sibiři hynou miliony odpůrců tehdejšího komunistického režimu

uPočty obětí režimu z této doby jsou srovnatelné s oběťmi druhé světové války

uIntervence, občanská válka, politická a ekonomická izolace

uSoudní procesy, Kult osobnosti

Komunismus obecně

uZaložen na myšlence třídního boje

uKlade důraz na univerzální lidské (humánní) hodnoty, i když je svou prací popírá

uPotlačuje osvětové názory, náboženství a nacionalismus jako nepřátelské

u„Každý podle svých možnostíkaždému podle jeho potřeb“ K. Marx

uKolektivní vlastnictví výrobních prostředků (státní, družstevní)

uKomunistická vize budoucnosti (K. Marx)

uV komunistické společnosti, kde nikdo nemá svoji výlučnou oblast činnosti, ale každý se bude moci zabývat čím bude chtít, společnost reguluje všeobecně výrobu a tím mi umožňuje dělat jednu věc dnes a jinou zítra, lovit dopoledne, rybařit odpoledne, chovat dobytek večer, kritizovat po večeři, podle toho, jak se mi bude chtít.“

 

Zdroje

uhttps://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/102299/C_Historica_54-2007-1_5.pdf?sequence=1

uhttp://www.dejepis.com/ucebnice/nastup-nacismu-v-nemecku-priprava-nemecka-na-valku/

uhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Totalitarismus

uhttp://dejepis.wikidot.com/totalitni-rezimy-mezi-valkami

uBERĎAJEV, Nikolaj. Prameny a smysl ruského komunismu. J. Šedivý. 1. vydání. Praha : Prostor, 2012. ISBN 978-80-7260-262-9

uO‘BRIEN, Patrick a kol.. Světové dějiny v kostce. L. Ptáček aj. Richter 1. vydání. Praha : Rebo productions, 2005. ISBN 80-7234-445-5

uKUKLÍKOVI, Jan a Jan. Dějepis pro gymnázia a střední školy 4 nejnovější dějiny. Praha : SPN – pedagogické nakladatelství, akciová společnost, 2005. ISBN 80-7235-175-3