Renesance a humanismus v Čechách

Téma prezentace: Renesance a humanismus v Čechách

Typ souboru: prezentace PPTX

Přidal(a): elenz

 

 

Popis materiálu:

Prezentace přináší základní informace o humanismu a renesanci v Čechách. První část je věnována latinskému směru, druhá část uvádí hlavní představitele českého směru a jejich dílo.

 

Osnova:

¢Renesance a humanismus v Čechách

¢Renesance se k nám dostává o 100 let později než do okolních zemí, a to kvůli husitským válkám

¢Období 15. a 16. století

¢Literaturu dělíme na proud latinský a český

¢Úbytek veršované tvorby, rozvoj naučné prózy (právnictví, cestopisy, rétorika, jazykověda, dějepisectví, rybníkářství…

 

¢Latinský humanismus

¢Nedosáhl většího ohlasu, učenecký charakter omezuje okruh čtenářů, dílo čteno jen nejvzdělanějšími vrstvami

¢Jan z Rabštejna (1437 – 1473

Vzdělání získal v Itálii, vykonával diplomatické služby pro Jiřího z Poděbrad

Dialogus – latinská rozprava, tři katoličtí šlechtici diskutují s Janem z Rabštejna o politice

 

¢Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic (1461 – 1510)

Horlivý katolík, studoval v Itálii církevní právo, snil o velké kariéře, ale nakonec se uzavřel do samoty na svém hradu Hasištejn, kde psal svá díla.  Byl v kontaktu s humanisty okolních zemí

Jan Campanus Vodňanský (1572 – 1622)

Básník, dramatik, rektor vysokého učení pražského

 

¢Česky psaná tvorba

¢Viktorin Kornel ze Všehrd

Právník, překladatel a spisovatel, zformuloval program českého humanismu

Předmluva (1501) – toto dílo se stalo programem čs. humanismu, dílo jazykově přístupné širokým vrstvám, chvála českého jazyka a vyspělosti české literatury

 

¢Jan Blahoslav (1523 – 1571)

Historik, učitel a biskup Jednoty bratrské

Dílo:

Překlad Nového zákona – jazyk tohoto překladu se stal východiskem pro novou spisovnou češtinu

Šamotulský kancionál – soubor 754 duchovních písní, J. B. jich složil 26

Filipika proti misomusům – v tomto spise obhajoval důležitost vzdělání

 

¢Daniel Adam z Veleslavína (1546 – 1599)

 

¢Koncem 16. století nabývá česky psaná literatura neobyčejného rozmachu, mluvíme o „zlatém věku české literatury

¢Tiskař a nakladatel – vydával díla historická, odborná, jazykovědná, politologická, psal k dílům předmluvy, dbal na knižní kulturu

 

¢Václav Hájek z Libočan (zemřel 1553)

¢Autor slavné Kroniky české (1541)

¢Čtenářsky mimořádně úspěšná, avšak faktograficky velmi nepřesná

¢Zahrnuje dějiny od praotce Čecha až po korunování Ferdinanda I.

 

¢Cestopisná literatura

 

¢Rozvoj cestování, Češi za hranicemi, vzniká cestopisná literatura s funkcí naukovou i zábavnou

 

¢Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic (1564 – 1621)

¢Vzdělaný příslušník staré šlechty

¢Cesta z království českého do Benátek ….odtud do země svaté