Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Styl řízení podniku

Téma prezentace: Styl řízení podniku
Typ souboru: prezentace PPTX
Přidal(a): Milan Pučálka
 

Načítací animace Načítání...
EAD Logo Trvá to moc dlouho?

Načíst znovu Načíst dokument znovu
| Otevřít Otevřít v nové kartě

Stáhnout [204.49 KB]


 
Popis materiálu:
Prezence na téma manažerského řízení práce. Zabývá se styly: Autokratický styl řízení, demokratický styl řízení, liberální styl řízení, byrokratický styl řízení, kompromisní styl řízení, Týmový styl řízení a lhostejný styl řízení.
 
Osnova:
Styl řídící práce
Forma vztahu manažera k spolupracovníkům bývá označována jako styl řídící práce:
Ten se liší v závislosti na:
Okamžité situaci (normální podmínky, případ havárie)
Postojích podřízených (ochotě respektovat mng.)
Osobních vlastnostech manažera (tolerantnosti, puntíčkářství, důvěře, respektování názorů druhých)
Autokratický styl řízení
Demokratický styl řízení (partnerský)
Liberální styl řízení
Byrokratický styl řízení
Kompromisní styl řízení
Týmový (kooperativní) styl řízení
Lhostejný styl řízení
Autokratický styl řízení
pro manažera je charakteristické:
Chová se autoritativně, nepřipouští žádnou diskuzi
Pracovníci mají dělat pouze to, co jim nařídil
Detailně jim nařizuje, co mají a jak udělat
Velmi podrobně je kontroluje
Nepřipouští kritiku, očekává splnění, přesnost a pořádek, disciplínu a poslušnost podřízených
Cítí se být zodpovědný za všechno a za všechny
Klady tohoto stylu řízení
Podniku přináší výhody především v rychlosti plnění úkolů
Zápory tohoto stylu řízení
Nevyužívá tvůrčí potenciál pracovníků
Tento styl se uplatňuje (je vhodný):
V silových složkách státu (armáda, policie, hasiči, zdravotnictví)
Liberální styl řízení
Řídící pracovníci se snaží vytvářet dobré osobní vtahy mezi členy pracovního kolektivu
Vytváří příjemné pracovní ovzduší, porozumění, důvěru, připouští stupeň volnosti při rozhodování
Manažer přejímá funkci konzultanta (zadá úkoly, vysvětlí jejich důležitost a sdělí svůj názor, připouští možnost kritiky a diskuze
Charakteristické rysy:
Tento řídící styl je nevhodný pokud cíle osobní (zaměstnanců) nejsou totožné s cíli celé organizace (tato alternativa je velmi častá)
Je proto nutné umět rozeznat, kdy tento řídící styl volit
Liberální styl řízení
Klady tohoto řídícího stylu
Je minimálně centralistický, vedoucí zasahuje jen málo (malá závislost podřízených na mng.)
Existuje svoboda, ale ne chaos,
Lze jej použít u vysoce kvalifikovaných zaměstnanců, kteří pracují samostatně a jsou vysoce motivováni (mají individuální odpovědnost)
Zápory tohoto řídícího stylu
V případě selhání může způsobit pokles výkonu (v případě pracovních kolektivů zaměřených na výkon)
Typické uplatnění tohoto řídícího stylu:
Styl je vhodný pro výzkumná a vývojové pracoviště, vysoké školy, programátorské firmy, vzdělávací instituce
Demokratický styl
Pro manažera je typické:
Tento styl je optimálně centralizovaný, založený na vzájemném respektování,
Vedoucí nedává mnoho příkazů, spíše jde a působí svým příkladem,
Je přístupný k návrhům pracovníkům, vztahy jsou přátelské,
Produktivita pracovní skupiny je průměrná, ale kvalitní a dlouhodobá,
Tento styl je vhodný pro podnikovou sféru,
Klady tohoto řídícího stylu
Společný podíl manažerů i pracovníků na výsledcích činnosti, vzájemná motivace
Zápory tohoto řídícího stylu
Časová ztráta spojená s principem demokratického rozhodování
Typické uplatnění tohoto řídícího stylu:
Ve firmách zpracovávajících projekty, zabývajících se marketingovou činností,
Byrokratický styl řízení
Vedoucí pracovník svou činnost opírá o směrnice a nařízení „shora“, které zpracovává a ukládá podřízeným,
Sleduje, jak byly směrnice dodrženy,
Svou autoritu opírá o autoritu nadřízených
Týmový styl řízení
Charakteristický
Je zaměřený na výkon při udržování dobrých mezilidských vztahů,
Vedoucí pracovník je blízko svým podřízeným respektuje jejich práva, podílejí se všichni na spolurozhodování,
Probíhá zde stálá výměna informací mezi vedoucím a spolupracovníky
Všichni mají jasně vymezeny kompetence a pracovní postupy, sami provádějí průběžnou kontrolu,
Klady tohoto systému jsou:
Vysoký výkon a nasazení celého týmu, výsledky práce, pozitivní atmosféra, vysoká motivace členů týmu
Typické uplatnění tohoto řídícího stylu:
Výzkumné ústavy, vývojové a projekční kanceláře, obchodní organizace, firmy zabývající se počítačovou technologií
Lhostejný styl řízení
Pouze přenáší příkazy z vyšších stupňů řízení na nižší,
Jeho příkazy začínají často: „oni chtějí, nahoře rozhodli, na ředitelství po nás požadují“
Pro tohoto manažera ve používá výraz doručovatel
Klady: se téměř žádné nejsou
Zápory: manažer není schopen firmu efektivně řídit, nelze tedy očekávat žádné výrazné výsledky,