Srovnání televizního a rozhlasového zpravodajství – prezentace

Téma prezentace: Srovnání televizního a rozhlasového zpravodajství

Typ souboru: prezentace PPT

Přidal(a): bellakamila

 

 

Popis materiálu:

V prezentaci najdete historii zpravodajství a dále podrobněji popsané rozhlasové zpravodajství a televizní zpravodajství. Nechybí vzájemné srovnání a vše je zakončené závěrem.

 

Osnova:

Úvod

Zpravodajství je záměrná lidská činnost, spočívá v utajovaném získávání informací a jejich následném zpracování.

Výkonem této činnosti se zabývají zpravodajské služby (státní orgány zabezpečující informace důležité pro ochranu ústavního zřízení a ekonomických zájmů, stejně tak i pro obranu a bezpečnost osob).

Historie zpravodajství

„Lovci mamutů“ – obrazy v jeskyních

Starověk – kamenné, dřevěné, voskové, hliněné destičky; vznik písma

Středověk – kroniky, zákoníky, dopisy, knihy (knihtisk)

Novověk – noviny, rozhlas (rádio)

 1. století – televizní zpravodajství
 2. století – internetové zpravodajství

 

Rozhlasové zpravodajství

 • V ČR zahájeno 18. března 1923 v Kbelích stanicí Radiojournal.
 • Rozhlasová zpráva – od zprávy v televizních médiích se liší v samotné délce, délce souvětí, stavbě a volbě výrazových prostředků.
 • Posluchač se nemůže při nepochopení věty či souvětí vrátit v textu zpět, tak jako je tomu u zprávy psané. Stejně tak nemůže posluchač hledat objasnění příslušných nejasností v obsahu zprávy v obrazovém doprovodu tak, jako je tomu u zprávy v televizi, proto zpráva musí být jasně formulovaná.
 • Poslouchané převážně jako kulisa k jiné činnosti.

 

Televizní zpravodajství

 • 1. května 1953 začíná první pravidelné zkušební veřejné vysílání v ČR.
 • Po jazykové stránce je obsáhlejší než rozhlasové zpravodajství. Informace jsou doplněny o obrazové informace, dochází k lepšímu pochopení zpracovávaných informací diváky, dochází ke snadnějšímu zapamatování.
 • Každá veřejnoprávní televize má jako součást svého vysílání zprovozněný i internetový informační portál a je zde i možnost vysílání na internetu.

 

Srovnání televizního a rozhlasového zpravodajství

 • Posluchač nebo divák se nemůže vrátit k již odvysílanému sdělení. Je proto zcela závislý na tom, jak jasně a jednoznačně moderátor sděluje informace.
 • Vnímání rozhlasu se zásadně liší i od přijímání televizního vysílání. Rozhlas klade vyšší nároky na myšlenkové procesy. Kapacita sluchového vnímání je omezená a je menší než u zrakového vnímání.
 • Mluvený projev v rozhlase je třeba přizpůsobit cílové skupině dané stanice.
 • Televizní vysílání má obrazovou a zvukovou složku. Je podobné běžné komunikaci. Taková komunikační sdělení, která se skládají z mluveného slova, pohyblivých obrazů a zvuků jsou pro člověka nejpřirozenějším zprostředkováním informací.
 • V televizním vysílání patří mezi nejsledovanější zpravodajství televize Nova, dále pak zprávy ČT 1. Mezi nejméně sledované patří zprávy FTV Prima. Televize Nova patří k nejsledovanější televizi v naší zemi.
 • K nejvyšší poslechovosti v České republice se řadí rádia Impuls, Frekvence 1, Evropa 2 a Český rozhlas 1 – Radiožurnál.

 

Závěr

Zatím se jeví jako nejpreferovanější právě televizní, ale v budoucnu to bude určitě internetové zpravodajství.

V budoucnu možnost zpoplatnění internetových médií.

Pravděpodobně se populace vrátí opět ke klasickým zpravodajským médiím, právě k takovým, jakými jsou rozhlas, televize a novinové zpravodajství.

Zdroje

 

Literatura:

Boyd, Andrew: Příručka pro novináře: zpravodajství v rozhlase a televizi, Praha: Centrum nezávislé žurnalistiky, 1995

Kolektiv autorů: Zpravodajství v médiích, Praha: Karolinum, 2001

 

Internetové odkazy:

http://www.medialnikurzy.cz/rozhlasove-zpravodajstvi/specificke-znaky-rozhlasu/

http://cs.wikipedia.org/wiki/Zpravodajstv%C3%AD_%28zpravodajsk%C3%A9_slu%C5%BEby%29

http://cs.wikipedia.org/wiki/Zpravodajsk%C3%A1_slu%C5%BEba

http://cs.wikipedia.org/wiki/Televizn%C3%AD_vys%C3%ADl%C3%A1n%C3%AD

http://cs.wikipedia.org/wiki/Rozhlas

http://www.uzsi.cz/cz/definice-a-zakladni-principy-zpravodajstvi.html

http://www.absd.sk/co_je_zpravodajstvi