OSN

Téma prezentace: OSN

Typ souboru: prezentace PPTX

Přidal(a): sewa_cz

 

 

Popis materiálu:

Tato prezentace obsahuje základní informace o Organizaci Spojených Národů – představuje její cíle, funkce, strukturu a orgány.

 

Osnova:

OSN

Organizace Spojených Národů

Obsah

Dějiny

Hlavní Orgány OSN

Organizace patřící pod OSN

Charta OSN

OSN Dnes

Dějiny

}25. dubna 1945 se v americkém městě San Francisco uskutečnila konference spojených národů

}Zúčastnění vytvořili základní pravidla pro novou mezinárodní organizaci

}50 zúčastněných delegátů podepsalo „Chartu OSN“

}Rozhodovalo se také o sídle, kterým se stal New York

}27. února 1952 se sešli představitelé zemí z celého světa v novém sídle

Hlavní orgány OSN

Podle článku 7 odstavce 1 Charty OSN má OSN tyto orgány:

Valné shromáždění OSN

Rada bezpečnosti OSN

Ekonomická a sociální rada OSN – ECOSOC

Poručenská rada OSN

Mezinárodní soudní dvůr

Sekretariát, v čele generální tajemník OSN

Valné Shromáždění

Hlavní orgán

Složen ze zástupců všech členských zemí

Každá země má jeden hlas

Důležitá rozhodnutí příjmána dvoutřetinovou většinou, ostatní věci nadpoloviční

Má 193 členských států

Bezpečnostní rada

Výkonný orgán

Hlavní zodpovědnost za zachování mezinárodního míru a bezpečnosti

15 členů –> 5 stálých –> 10 nestálých

Poprvé se sešla 17. ledna 1946 v Londýně

Členové BR

Stálí členové po druhé světové válce:

Nyní:

Nestálí členové BR

Nestálé členy Rady bezpečnosti volí Valné shromáždění na každoročním podzimním zasedání

Zvolení členové nastupují do rady k 1. lednu nadcházejícího roku

Jsou stanoveny regionální skupiny zemí, které navrhují ze svého středu jednu nebo několik kandidátských zemí

Afrika – tři nestálé členy

Asie, Latinská Amerika a západní Evropa – 2

Východní Evropa (kam spadá ČR) – 1

Jedním ze zástupců musí být arabská země spadající střídavě pod Afriku nebo Asii

Žádná země nemůže být zvolena do Rady bezpečnosti dvakrát bezprostředně po sobě

Ekonomická a sociální rada OSN

Orgán pro koordinaci ekonomické a sociální činnosti OSN a přidružených odborných organizací a institucí

V angličtině: Economic and Social Council (ECOSOC)

Poručenská Rada

Dohlíží na dodržování poručenských principů poručenského systému na územích pod správou OSN

Dnes je neaktivní

Cílem bylo bylo zabezpečit přechod závislých a nesamostatných území k samostatnosti

Skládala se z dvojího členství

Na jedné straně byly státy, které spravovaly nesamostatná území a na druhé straně stáli členové bezpečnostní rady + další státy, aby byla rovnováha na obou stranách

Mezinárodní soudní dvůr

Sídlo v Haagu v Holandsku

Jediný orgán se sídlem mimo New York

Hlavní soudní orgán OSN

International Court of Justice

Sekretariát OSN

Obslužný orgán OSN

V jeho čele – Generální tajemník OSN

Jmenovaný Valným shromážděním na pětileté funkční období

Generální tajemník OSN

}Řídí práci sekretariátu OSN

}Jmenován na pětileté období Valným shromážděním na návrt Rady bezpečnosti

}Spravuje majetek OSN

}Sekretariát zabezpečuje chod všech orgánů OSN i těch, které mají svoji působnost mimo sídla (Evropská hospodářská komise)

}7. generální tajemník Kofi Annan a OSN obdrželi v roce 2001 Nobelovu cenu míru za „práci za lépe organizovaný a mírovější svět“ (Misijní operace v Africe)

}Úřadující tajemník – Pan Ki-Mun od 1. ledna 2007

}Pochází z Jižní Korey

}Byl zvolen i na druhé funkční období

Peacekeeping

„Cesta, kterou se dá pomoci zemím rozvrácených konfliktem dosáhnout podmínek pro udržitelný mír“

Mírotvůrci mají za úkol po ukončení konfliktu monitorovat mírové procesy v zasažených zemích a pomáhat interesovaným stranám uvádět v platnost mírové dohody

Použití síly je možné u peacekeepingových jednotek pouze v sebeobraně

Peacekeeping není zvlášť definován v Chartě OSN

Jeho pole působnosti vychází zejména z kapitol VI a VII Charty OSN “Akce při ohrožení míru, porušení míru a činech útočných”

Organizace patřící pod OSN

UNICEF

UNESCO

WHO

OSN Dnes

}Odstranit chudobu a hlad – snížit počet hladovějících na polovinu, neboť hlad není nejlepší kuchař

}Základní vzdělání pro všechny – zajistit základní vzdělání všem lidem bez rozdílu

}Prosazovat rovnost mužů a žen – odstranit nepoměr ve všech úrovních školství

}Snížit dětskou úmrtnost – o 2/3 u dětí do 5 let věku

}Zlepšit zdraví matek – snížit o 3/4 míru mateřské úmrtnosti

}Boj s nemocemi – Zastavit a zvrátit šíření HIV/AIDS, malárie a dalších závažných onemocnění

}Zajistit udržitelný stav životního prostředí – Snížit na 1/2 počet lidí bez přístupu k nezávadné pitné vodě

}Budovat světové partnerství pro rozvoj – Otevřený obchodní a finanční systém, řešení zadluženosti, zpřístupnění nových technologií