Zámořské objevy v 15.-16. století

Téma prezentace: Zámořské objevy v 15.-16. století

Typ souboru: prezentace PPTX

Přidal(a): Jitulka

 

 

Popis materiálu:

Prezentace na téma zámořských objevů v 15. – 16. století, která se zaměřuje na objevné plavby Portugalců a Španělů, na koloniální výpravy a na vznik nových koloniálních mocností.

 

Osnova:

˜Zámořské objevy

˜Jitka Bernardová

˜Objevné plavby Portugalců

˜r. 1415 dobyli pevnost Ceuta na severoafrickém pobřeží

 

˜Bartolomeo Diaz (1450 – 1500)

ocesta podél západoafrického pobřeží hluboko na jih

odosáhl nejjižnějšího cípu Afriky a obeplul ho (mys Bouří)

ozahynul v bouři poblíž mysu Dobré naděje

˜Vasco da Gama (1469 – 1524)

o1. Portugalec, který doplul do Indie ( r. 1497)

oobeplul mys Dobré naděje a postupoval podél východoafrického pobřeží

˜

˜Objevné plavby Portugalců

˜zabrali a opevnili důležité obchodní stanice podél pobřeží Afriky, v Rudém moři a Perském i Adenském zálivu až k jihočínskému pobřeží

˜r. 1510 vznikla první portugalská osada v Indii – Goa

˜nejdůležitější portugalský přístav – Lisabon

˜po r. 1500 obsadili jihoamerické pobřeží Brazílie

˜koncem 16.stol. ovládli indické kolonie Nizozemci a Angličané

˜

˜Objevné plavby Španělů

˜plavba ve službách španělské královny Isabely

˜Kryštof Kolumbus (1451 – 1506)

osrpen 1492 – tři karavely (Santa Maria, Pinta, Niña) z přístavu Palos

ov říjnu přistál u Bahamského souostroví ( objevení ostrovů Kuba, Haiti)

o2. výprava (1493 – 1496) – Portoriko, Malé Antily, Jamajka

o3. výprava (1498 – 1500) – Trinidad, ústí Orinoka

o4. výprava (1502 – 1504) – Martinique, pobřeží Hondurasu, Nikaraguy, Kostariky a Panamy

odomníval se, že připlul do Indie

˜Objevné plavby Španělů

˜Vasco de Balboa (1475 -1512)

1513 překročil jako první Evropan Panamskou šíji a objevil Tichý oceán

˜Amerigo Vespucci (1454 – 1512)

oflorentský mořeplavec a úředník

opodíl na přípravě první Kolumbovy výpravy

ouvědomil si objev nové neznámé pevniny – nazval ji Nový svět, později pojmenována podle jeho křestního jména Amerika

˜Vincente Yáñez Pinzón (1450 -1524)

okapitán karavely Niña na 1. Kolumbově výpravě

1500 objev ústí Amazonky

ojako 1. Evropan překročil rovník

 

˜Obeplutí zeměkoule

˜Fernando de Magalhães (?1480 – 1521)

oportugalský námořník ve španělských službách

oplavba do Indie západním směrem

o1519 – 1522 výprava kolem Jižní Ameriky

omezi Ohňovou zemí a Jižní Amerikou nalezl průliv (dnes Magalhãesův)

opokračoval na Moluky a Filipíny

opoté přes Moluky a Indický oceán, okolo Afriky

o= důkaz kulatosti Země

˜Španělské koloniální výpravy

˜ovládnutí Karibských ostrovů – základna pronikání na americkou pevninu

˜vojenská tažení dobyvatelů (conquistadorů)

˜ Hernando Cortéz

o1519 – 1521 dobytí říše Aztéku v Mexiku

ozneužito úcty Indiánů k bílé pleti

ohledali údajnou bájnou říši zlata (Eldorádo)

˜Francisco Pizarro a Diego Almagro

o1531 – 1535 dobyli a vyvrátili říši Inků v Peru

ozaloženo město Lima (1535)

ovýprava k jihu – objevení Chile

˜nárok na celý nově objevený kontinent – označen za Nové Španělsko

˜Nové koloniální mocnosti

˜Nizozemí

ood 80. let 16. stol.

odo Tichomoří, Indonésie, na Moluky

oovládli obchod s kořením – plantáže

˜Francie

oprvní průzkumné cesty k řece sv. Vavřince, na New Foundland a k pobřeží Labradoru (mořeplavec Jacques Cartier)

1535 obsazena část území dnešní Kanady

˜17.stol.

oúsilí Švédska o území v Severní Anerice

opokusy Dánska i Německa

˜

˜Nové koloniální mocnosti

˜Anglie

ood konce 16.stol. – střetnutí se Španělskem

opirátské plavby – získat zboží španělských lodí (tajně podporovány královnou Alžbětou)

oFrancis Drake (1540 – 1596)

  • pirátské výpravy proti španělským obchodním lodím a přístavům
  • povýšen na šlechtice a admirála
  • 1.Angličan (druhý na světě), který obeplul svět
  • do Evropy přivezl brambory a tabák
  • r. 1588 zničil španělskou armádu v průlivu La Manche

opronikání do Severní Ameriky (sir Walter Raleigh)

ovýboje do sousedního Irska – první krok k podrobení svobodné země

opronikání do Asie – r. 1600 založena Východoindická společnost, zvl. pro obchod s Indií

 

˜Konec

˜zdroje: google.com, učebnice Dějepis

˜Vytvořila: Jitka Bernardová