Světová literatura 19./20. století

Téma prezentace: Světová literatura 19./20. stol.

Typ souboru: prezentace PPTX

Přidal(a): kotizovaterka

 

 

Popis materiálu:

V této prezentaci najdete historický kontext, impressionismus, symbolismus, dekadenci, „Prokleté básníky“, autory a díla. Nechybí samozřejmě zdroje.

 

Osnova:

OBSAH

 • Historický kontext
 • Impressionismus
 • Symbolismus
 • Dekadence
 • „Prokletí básníci“
 • Autoři a díla
 • Zdroje

 

Historický kontext

 • Vzrůstala životní úroveň
 • Nespokojenost s podobou společnosti, rozpad jednotného křesť. pohledu na svět
 • Rostl počet dělníků v továrnách, urbanizace, industrializace, feministky – volební právo
 • Tech. novinky např. kinematograf
 • Emigrace do USA „za lepším“
 • Evropa – roste nacionalismus, rozdělení na trojspolek a trojdohodu
 • Obavy z budoucnosti, nejistota, krize myšlení a kultury
 • „konec století“
 • Pesimistická fil. A. Schopenhauer, F. Nietzsche – nic na světě nemá smysl
 • Psychoanalýza S. Freuda – inspirace umělcům
 • Umění -rozpad stylové jednoty, střídání uměl. směrů
 • nové umělecké směry, založené na subjektivním vidění světa (symbolismus, impresionismus, dekadence)
 • Architektura, umění a hudba
 • Vliv secese – dekorativnost, rostlinné motivy
 • H. Guimard – vchody do metra

 

X  Adolf Loos – „ornament je zločin“

Malířství

 • impressionismus (C. Monet, V. van Gogh, A. Renoir)

 

Hudba

 • Zachycení pocitů, nálad (C. Debussy)

 

Impresionismus

 • z lat. „Impressio“ = dojem
 • smyslové vnímání, zachycení nálady, vůně, zvuku
 • bezprostřednost, spontánnost
 • snaha zachytit prchavý okamžik
 • zvukové asociace, melodičnost
 • lyrické žánry, oslabení příběhu
 • poetismy
 • motivem přírodní scenérie (proudění vzduchu, vlnění obilí)

 

Symbolismus

 • 80. léta 19. století, Francie
 • opozici vůči impresionismu a naturalismu
 • nepřímé pojmenování pomocí symbolu, náznaku, obraznosti
 • vychází z vnitřního světa tvůrce, z jeho přání, snů
 • poezie
 • využívá hudebnosti veršů
 • mnohoznačnost
 • předpokládá se spolupráce čtenáře

 

Dekadence

 • z fran. „Úpadek“
 • hanlivé označení francouzské poezie konce 19. století
 • znechucení nad stavem společnosti
 • zaměření na vlastní nitro, mystika, únik do nereálných světů
 • touha po odlišnosti
 • hledání krásy v ošklivosti
 • pasivita, melancholie, neochota i neschopnost jednat
 • tabuizovaná témata : morbidita erotika, kult smrti, zla
 • Tzv. prokletí básníci
 • Francie
 • ve své době nepochopeni
 • dekadentní a bohémský způsob života
 • odmítali či zesměšňovali mravní a náboženské hodnoty a normy
 • společné: víra v umění, která může zachránit zkažený svět
 • „první“ F. Villon

 

Charles Baudelaire

 • zakladatel symbolismu, dekadence a volného verše
 • kritik a překladatel

 

Květy zla

 • Básn. Sbírka, formy sonetu
 • hledá krásu v ošklivosti
 • rozpolcenost člověka – zápas dobra a zla
 • obrazotvornost, fantazie, smyslovost
 • Zdechlina – kontrast: život x smrt; krása je v pravdě
 • Paul Verlaine
 • blízký symbolismu
 • toulky Evropou s Rimbaudem, vymyslel název „prokletí básníci“
 • zachycení nálad a bezprostřednosti
 • vnitřní opravdovost, citovost, subjektivita
 • hudebnost, představivost a sen

 

Básnické umění

 • báseň, formuloval principy symbolismu

 

Romance beze slov

 • bás. sb. intimní lyriky

 

Prokletí básníci

 • Jean Artur Rimbaud
 • „božský rošťák
 • smutné dětství, útěky od matky
 • tulák, obchodník se zbraněni
 • tvorba v 15- 19 letech

 

Iluminace

 • básně v próze, důraz na smyslové poznání

 

Opilý koráb

 • dekadentní rysy
 • snová báseň → obrazotvornost, představy

 

Samohlásky

 • sonet
 • spojení zvuku a barvy
 • Stéphane Mallarmé
 • básník a esejista
 • práce s mnohoznačností slov
 • volné asociace, grafický účinek veršů

 

Faunovo odpoledne

 • lyricko-reflektivní monolog
 • hudební instrumentace slova

 

Vrh kostek nikdy nezruší náhodu

 • řazení verše stupňovitě pod sebe (met. schůdků)

 

 • Oscar Wilde
 • dekadence, spis. a dramatik
 • autor moderních pohádek (Šťastný princ a jiné pohádky)

 

Obraz Doriana Graye

 • jediný román, odsouzený kritikou
 • úvahy o smyslu života a morálce

 

Strašidlo Cantervillské

Jak je důležité míti Filipa – komedie

 • Rainer Maria Rilke
 • němec, narozen v Praze
 • impresionismus a dekadence
 • samotář
 • poezie – problémy smyslu života, lásky, utrpení a smrti

 

Obětina lárům

 • básnická sbírka s českými motivy

 

Kniha hodinek

 • filosofická lyrika
 • vliv středověké mystiky a pobytu v Rusku (motivy mnicha, kláštěra)

 

Zdroje

 • http://maturita2010.blog.cz/0911/svetova-literatura-na-prelomu-19-a-20-stoleti
 • http://www.sps-ko.cz/documents/CJL_Skrivankova/Modern%C3%AD%20um%C4%9Bleck%C3%A9%20sm%C4%9Bry%20ve%20sv%C4%9Btov%C3%A9%20literatu%C5%99e%20na%20p%C5%99elomu%2019.pdf
 • http://euagency.cz/poradna/moderni-umelecke-smery-na-prelomu-19.-a-20.stoleti
 • Literatura – přehled středoškolského učiva
 • Lit. Pro 2. ročník středních škol