Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Post Type Selectors
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Psychoterapie

Téma prezentace: Psychoterapie
Typ souboru: prezentace PPT
Přidal(a): Petr
 


 
Popis materiálu:
Obecná definice základních pojmů psychoterapie. Obsahuje základní psychoterapeutické metody, formy psychoterapie a její druhy. Dále se pak zabývá nejvýznamějšími psychoterapeutickými směry.
 
Osnova:

 • Psychoterapie
 • Psychologickými prostředky působí na duševní život, chování člověka, jeho meziosobní vztahy i tělesné procesy tím, že navozuje žádoucí změny a tak podporuje úzdravu a znesnadňuje vznik a rozvoj určité poruchy zdraví

 

 • Působí skrze:
 • Komunikaci
 • Sdělování významů s cílem ovlivňování druhého a navozování žádoucí změny
 • Verbální- rozhovor, výklad snů, psychodrama
 • Neverbální-psychogymnastika, relaxace, muzikoterapie
 • Psychoterapeutický vztah – má zásadní podíl
 • pozitivní očekávání je základní předpoklad terapeutického procesu, nutná je důvěra, naděje
 • Osobní setkání, průvodce
 • Neosobní, direktivní

 

 • Použití
 • Profylaxe-zamezení vzniku onemocnění
 • Terapie-neurózy, závislosti,somatoformní (neurocirkulační astenie, dráždivý tračník), psychosomatické poruchy(astma bronchiale, náchylnost k alergiím, srdeční potíže, GIT potíže, ekzémy, bolestivé stavy, anorexie, bulimie..)
 • Rehabilitace-zmírnění a přijetí následků poruchy zdraví

 

 • Indikace-všude tam, kde se na vzniku, rozvoji a udržování nemoci podílejí psychosociální činitelé
 • Cíle a účinnost
 • Osobnostní změny- pravdivější sebepoznání, porozumění sobě, rozsáhlejší akceptace sebe, zvýšení frustrační tolerance, nalezení a překonání vnitřních rozporů, změna hodnotového systému, názorů, postojů, chování
 • Změny projevu(chování) – změna maladaptivního chování, řešení problémových životních situací
 • Změny v nejbližším sociálním prostředí pac.-změna postavení členů mezi sebou, způsobu komunikace

 

 • Cíle vyjádřené v lékařské terminologii
 • Mírnění a odstraňování psychopatologických fenoménů- úzkost, strach, deprese
 • Přímá regulace nežádoucích psychofyziologických stavů- relax.postupy, hypnóza, biofeedback-krevní tlak, svalová tenze, imunitní odpověď
 • Formy
 • Individuální- nejčastější, 90stupňů, leží na lůžku
 • Skupinová-uměle vytvořená nebo přirozená, využívají se vztahy a interakce mezi členy skupiny
 • v rámci léčebného společenství- pacienti i personál
 • Prostředky
 • Psychoterapeutický rozhovor
 • Relaxační a psychofyziologické postupy-vegetativní aktivace, svalové a psychické napětí-autogenní trénink, progresivní svalové uvolnění, meditace, biofeedback
 • Expozice-nepřímo, v představách, přímo
 • Sugestivní, hypnóza-abreakce, analgezie
 • Psychodrama
 • Psychogymnastika
 • Arteterapie, muzikoterapie
 • Hra
 • Faktory, jimiž se navozuje změna – obecné
 • Situace terapie-bezpečí
 • Osobnostní charakteristiky terapeuta – zralost, vnitřní stabilita, vyšší frustrační tolerance, sebepoznání, odborné kvality, supervize, spokojenost v osobním životě, autenticita, vysoká schopnost akceptace a empatie
 • Osobnostní znaky pacienta- pozitivní motivace k úzdravě, pozitivní očekávání, sebeexplorace
 • Vztah mezi pacientem a terapeutem-, důvěra, respektování svých rolí , náklonnost
 • Specifické účinné faktory psychoterapie
 • Sugestivní-vlivem autority terapeuta
 • Rozumové-sebepoznání, porozumění souvislostem, náhled
 • Citové-důležité, emoční podpora, emoční korektivní zkušenost, abreakce(bouřlivé odžití vzpomínky na trauma), katarze(uvolnění a odstranění nepříjemných pocitů
 • Akční-učení, nácviky(asertivita), příznivá reakce okolí
 • Posílení, opakované působení
 • Posloupnost kroků v čase
 • Indikace pacienta
 • Motivace, pravidla, časový rozvrh, terapeutická smlouva
 • Psychoter.vztah a prostor
 • Intenzivní léčba- podpora autosanačních mechanismů a učení
 • Ukončení a zhodnocení
 • Psychoterapeutický výcvik
 • Mimořádné nároky na osobnost terapeuta
 • 5 let
 • Získání teoretických znalostí
 • Zažití psychoterapeutického procesu na sobě
 • Získání pt dovedností- nácvik
 • Supervize, bálintovské skupiny(diskutuje se vztah terapeuta k pacientovi a problémy v tomto vztahu)
 • Etika, filozofie
 • www.psychoterapeuti.cz
 • Hlubinná psychoterapie
 • Psychoanalýza- S. Freud, nevědomí, pudy(primární-sexuální=libido a sebezáchovy)
 • Autoerotická pregenitální infantilní sexualita ranného dětství (orální, anální, falická, oidipovský komplex=nevědomý erotický vztah a incestní přání dítěte vůči rodiči opačného pohlaví, přičemž rodič stejného pohlaví je vnímán jako sok, kastrační komplex, latence, normální genitální sexualita)
 • Fixace libida v určité fázi-perverze, potlačení=neuróza, náhražky

 

 • Libido se dostává do konfliktu se společenskými, mravními, náboženskými normami a vědomé já je musí ovládnout a vytěsnit zpět do nevědomí
 • Superego(nadjá)-ideály, normy
 • Id(ono)-biologické pudy
 • Já(ego)-regulující instance duševního života
 • Konflikt-vytěsnění-neuróza,nevědomý k.-sny, přeřeknutí, chybné výkony
 • Obranné mechanismy k odstranění úzkosti-vytěsnění, izolace, projekce, racionalizace…..
 • Psychoanalýza-odhalení vytěsněných pudových impulsů, převedení do vědomí, vrácení pod kontrolu vědomého já
 • Dynamická a interpersonální psychoterapie
 • Kořeny současných problémů hledá v minulosti, ale zkoumá i současné interpersonální vztahy a konflikty
 • Porozumění vlastnímu podílu na opakujících se problémech, souvislosti mezi současným nepřizpůsobivým chováním, postojem a prožíváním a významnými dřívějšími zážitky
 • Dosažení náhledu, prožití emoční korektivní zkušenosti, opravení postojů a dosažení sociální adaptace
 • Behaviorální psychoterapie
 • Přímá změna chování, odučování a přecvičování naučených reakcí, k vyléčení neurózy vede přímá změna v jednání
 • Terapeut je direktivní, léčba krátkodobá zaměřená na problém
 • Expozice, sebekontrola, sebeodměňování, tresty, sebeprosazení, svalová relaxace, desenzibilizace =odstraňování maladaptivního chování a posilování adaptivního
 • Kognitivní psychoterapie
 • Myšlení, vědomá činnost, přítomnost, racionální logická argumentace- aktivně čelit mýtům, absolutizujícímu myšlení a vrozené tendenci k iracionalitám typu „nikdo mě nemá rád, všechno vždy zkazím, …“(podstatný význam má výchova dětí, která mnohdy narušuje jejich duševní rovnováhu)
 • Terapeut coby expert přesvědčuje, argumentuje, dává domácí úkoly
 • Cílem je překonat naučenou bezmocnost, myslet logicky a prakticky a naučit se optimismu
 • KBT
 • Komunikační, systémové a systemické pojetí
 • Rodina, zpětnovazebné homeostatické mechanismy udržující psychopatologií rovnováhu v rodině, ovlivnění pravidel
 • Důraz se neklade na to, clidé sdělují , ale jak to sdělují – dvojná vazba v komunikaci (inkompatibilní verbální a neverbální zprávy)
 • Nositel symptomů(identifikovaný pacient) + ostatní členové rodiny
 • Zdolání rigidního odporu rodiny ke změně

 

 • Existenciální a humanistická psychoterapie
 • Jedinečnost každé osobnost,podporování osobního růstu, seberealizace, uskutečňování životního poslání, vnitřní zážitkový svět
 • Autentičnost, existenciální úzkost související se lhaním si, zodpovědností za své rozhodování
 • Gestalt pt
 • Rogersovská pt
 • Daseinsanalýza
 • Logoterapie
 • Humanistická pt
 • Gestalt pt
 •  Přítomnost, uvědomování si, prožívání a vyjadřování emocí tady a teď, autenticita, přijetí svých polarit (úplného tvaru-gestaltu-života), pán(nutí nás jednat správně,žádá, nařizuje,naléhá) a otrok(který se navenek podrobuje ale uvnitř je v pasivním odporu, hloupý, líný,neschopný)
 • „ Já dělám svou věc a ty děláš svou věc.Nejsem na světě proto, abych žil podle tvých představ, a ty nejsi na světě proto, abys žil podle mých.Ty jsi ty a já jsem já.Najdeme-li se vzájemně, je to krásné.Nenajdeme-li se, nedá se nic dělat.“
 • Zodpovědnost za sebe, svoje myšlenky, pocity- JÁ jsem naštvaný…ne-tys‘ mě naštval,nemohu x nechci

 

 • Rogersovská pt
 • Jedinečnost a vrozená dobrota člověka, tendence k osobnímu růstu, sebeuskutečňování-fyziologické potřeby, duchovní růst, vztahy s lidmi, tvořivost, vnitřní sebeřízení
 • Vychází z klienta, podněcuje jeho samostatný rozvoj a působení vlastních vnitřních sil
 • Vřelost a opravdovost terapeuta, který se vciťuje do pacienta a podporuje jeho otevřené sebeprojevování a současně je sám za sebe- projevuje své vlastní pocity
 • Více se akceptovat, hodnotit kladněji a uvolnit cestu vlastním existujícím možnostem
 • Daseinsanalýza
 • Poznat své možnosti, být sám sebou, vlastní schopnost volby, vytvořit zralejší postoj k životu a zralejší svědomí
 • Logoterapie
 • Viktor Frankl
 • Smysl života- uskutečňování vyšších cílů a hodnot, přesahujících jedince, duchovnost
 • Ztráta smyslu života- existenciální frustrace- neuróza, deprese (i víkendové)-sebevražda(„ co ještě mohu očekávat od života x co ještě život čeká ode mě“)
 • Potřebnost a užitečnost vlastního života pro jiné lidi a nadosobní cíle dává předpoklady pro snášení útrap. Štěstí je vedlejší produkt.
 • Odpovědnost sám za sebe, za uskutečňování hodnot tím, že reagujeme na úkoly, které život přináší
 • Humanistická pt
 • Vnitřní zážitek
 • Zdůraznění ceny každého jedince,svobody, rozvoj dřímajících schopností, pomoc v duchovním růstu a v realizaci vlastního duševního potenciálu
 • Nadosobní cíle, zasvěcení života konečným hodnotám: láska, tvořivost, vřelost,autentičnost,odvaha,spravedlnost, dokonalost, dobro, jednoduchost, pravda, krása
 • Zde a nyní
 • Transpersonální pt
 • Inspirace ve východních myšlenkových a náboženských tradicích
 • Psychedelické látky, cvičení(meditace, kontrolovaná hyperventilace)
 • Změna vědomí a uvolnění běžně nedostupných nevědomých obsahů a následné zpracování psychoterapeuticky!!!!
 • Grof, čerpání ze zdrojů informací mimo hranice jedince, jiné dimenze existence, reinkarnace- zpřítomnění a odžití
 • Bioenergetika
 • Práce s tělem, vychází z psychoanalýzy, vyplavuje vnitřní konflikty pomocí manipulace svaly a chováním ven
 • Uvolnění svalového krunýře a vybití potlačených instinktů křikem, kopáním, prudkými pohyby, tancem
 • Omezení svalové pohyblivosti je příčinou i následkem emočních potíží, obran proti svobodnému sebeprojevení, (omezení přirozeného dýchání souvisí s úzkostí)
 • Tělesné reakce se spojí s potlačeným obsahem
 • Eklektická a integrativní pojetí
 • Kombinované využívání různých metod souběžně nebo postupně
 • Sjednocování do nadřazeného celku s vytvořením nadřazené teorie
 • Prof. Stanislav Kratochvíl
 • Stejný výsledek při různých mechanismech působení.(sebezkoumáni, náhled na neuvědomované souvislosti s minulostí, emoční korektivní prožitek, nalezení životního smyslu, získání odstupu od problému, řešení aktuálních problémů, systematický nácvik žádoucího chování, sociálních dovedností, sebeprosazení, desenzibilizace, hypnosugesce, autogenní trénink)

 

 • Společné faktory v různých směrech
 • 1.vztah mezi pac.a terapeutem-důvěra, očekávání pomoci,vcítění se, přijetí
 • 2.výklad poruchy-objasnění, porozumění symptomům, sám sobě, problémům, dodání naděje
 • 3.emoční uvolnění-ventilování potlačovaných a zablokovaných minulých traumat a současných konfliktů, a to s příslušnými emocemi=abreakce a katarze
 • 4.konfrontace s problémy-nevyhýbat se jim, ale zvládat je, realisticky jim čelit
 • 5.posílení žádoucího chování a prožívání, nácvik dovedností

 

 • Sugestivní a hypnoterapeutický přístup
 • Nepůsobí na logické myšlení,využívá terapeutovy autority a sugestivních tvrzení
 • Hypnóza: dočasně změněný stav vědomí, vztah závislosti hypnotizovaného na hypnotizérovi=raport, zvýšení sugestibility
 • Verbálně fixační metoda
 • Hloubka je tím větší, čím složitější jevy lze vyvolat a čím více je hypnotizovaný do zážitku pohroužen
 • Motorika, vnímání, vegetativní reakce, myšlení, paměť, emoce, prožívání situací a věková regrese
 • Posthypnotické sugesce
 • Doporučená literatura
 • Základy psychoterapie-S.Kratochvíl
 • Psychoterapeutické systémy-Prochaska, Norcross
 • Hovory o psychoterapii-J.Hučín
 • I.Yalom