Psychologie

Téma prezentace: Psychologie

Typ souboru: prezentace PPTX

Přidal(a): Verule

 

 

Popis materiálu:

V této prezentaci najedete rozebranou maturitní otázku ze společenských věd – psychologii.

 

Osnova:

—Psychologie

—Osnova

a)Předmět, metody, vývoj a základní disciplíny

b)Základní přístupy k výkladu lidské psychiky

c)Psychické jevy (procesy, stavy, vlastnosti)

d)Psychologie vnímání druhých lidí

e)Psychologie učení

f)Objasněte pojmy: člověk – stroj, tabula rasa, intuitivismus, transpersonální psychologie, typy paměti, Ebinghausova křivka

g)Kdo je autorem této věty a co tato idea znamená z hlediska vývojové psychologie?„Dejte mi tucet zdravých dětí a vlastní specifický svět, v němž bych je vychovával, a já vám ručím za to, že z kteréhokoli z nich vychovám specialistu podle objednávky: lékaře, umělce, právníka, vedoucího prodejny, ba i žebráka či zloděje, bez zřetele k jeho vlohám, sklonům, tendencím, schopnostem, zájmům a výbavě jeho předků. “

—a) Předmět, metody, vývoj, základní disciplíny

—Psychologie = věda zabývající se psychikou (duševním životem) člověka a jejích vnějších projevech

—

—Předmět psychologie – chování (a jednání), prožívání, postoje a vlastnosti lidí à rozsáhlá názorová pluralita proudů

—a) Předmět, metody, vývoj, základní disciplíny

—Pozorování

—Rozhovor

—Dotazník

—Experiment

—Sociometrie

—Životopis

—Psychologické testy

—Rozbor výsledků činnosti

—

—a) Předmět, metody, vývoj, základní disciplíny

1.Předvědecká fáze

 • Platón, Aristoteles

2.Vědecká fáze

 • Wilhelm Wundt
 • Založil 1.experimentální psychofyzikální laboratoř
 • Snažil se zachytit duševní pochoddy introspektivní metodou

—a) Předmět, metody, vývoj, základní disciplíny

1.Velký problém moderní psychologie

—Behavioristé: studovali mechanismus S-R (stimulus-respons)

—Vztah chování-prožívání

—Prožívání = vnitřní psych. činnost organismu

—Chování = vnější činnost organismu, kterou jednotlivec působí na své okolí

—

—a) Předmět, metody, vývoj, základní disciplíny

 1. Velký spor – zda má být preferována zásada komplexnosti, globálního chápání člověka

—Elementová psychologie – hledání zákl. prvků v přírodních vědách à je překonána celostní psych.

—Později kongnitivní psychologie

—Dnes: lidská psychika tvoří dynamický celek

—a) Předmět, metody, vývoj, základní disciplíny

 1. Velké téma – zda se psychologie jako věda může zabývat pouze vědomými pochody

—Psychoanalýza

—S.Freud

—Hlubinná psych. – hledá hlubší vrstvu působících činitelů, která ovlivňuje nebo ovládá naše prožívání, usilování, jednání

—Analytická psych. – kolektivní podvědomí

—Individuální p. – začlenění člověka do společnosti

—a) Předmět, metody, vývoj, základní disciplíny

—Neopsychoanalýza – člověk je aktivní původce svých duševních konfliktů à při sporu jedince a prostředí

—Vědomí a nevědomí

—Humanistická p. – obrací se proti tradičním směrům à řešení otázek je mechanické, chápou psychiku člověka zjednodušeně

—Předmětem: autentické sebevyjádření člověka

—Logoterapie – máme svému životu a existenci propůjčit smysl

—Transpersonální p. – mimořádné stavy vědomí

—a) Předmět, metody, vývoj, základní disciplíny

Základní psychologické disciplíny

—Obecná psychologie – podstata psychiky a lidského vědomí

—Psychologie osobnosti – popisuje a objasňuje podobnosti a odlišnosti mezi jednotlivými lidmi

—Vývojová psych. – psychický vývoj od prenatálního vývoje až po stáří

—Sociální psych. – formy a mechanismy začleňování lidí do mezilidských vztahů

—Fyziologická psych. – výzkum mozkových procesů

—Psychopatologie – abnormality, chorobné jevy

—Dějiny psychologie

—

—b) Základní přístup k výkladu lidské psychiky

—2 zákl.teorie: a) introgenní (S.Freud)
b) exogenní (Behavioristé)

—S Freud – psychoanalýza

—Ono (id) – s nevědomou pudovou oblastí sexuálního pudu a pudu agresivity

—Já (ego) – základna rozumového jednání

—Nadjá (superego) – s přejatými morálními představami a funkcí svědomí

—c) Psychické jevy

 1. Psychické procesy

—Děje, pochody, části lidské činnosti…

—Dělení:  poznávací (vnímání, představy, fantazie, myšlení a řeč)
paměťové (zapamatování, uchování, vybavení)
motivační (citové, volní)

 1. Psychické stavy

—Přechodná situační charakteristika jedince (tréma, nálada)

—Pozornost (neúmyslná, úmyslná)

—City (afekt, nálada, vášně…)

—Vůle – zajištění dosahování cílů

 1. Psychické vlastnosti

—Dlouhodobé, relativně stálé kvality osobnosti

—d) Vnímání druhého člověka

 1. Expektační složka

—Utváření dojmu a názoru o druhé osobě à ovlivněno očekáváním určitého chování

—Percepční predispozice

—,,zaostřenost“ na vnímání ,,určitých“ projevů

 1. Afektivní složka

—Utváření dojmu a názoru o druhé osobě ovlivněno emocemi

 1. Atributivní složka

—Hodnocení člověka na základě vyhodnocení jeho chování ve třech rovinách

—Konsenzus

—Odlišnost

—Konzistence

—

—d) Vnímání druhého člověka

—Tvoření dojmu – několik faktorů:

—Implicitní teorie

—Osobní konstrukty

—Jak jsou získány první informace o druhé člověku

—Kategorizace, stereotypy

—e) Psychologie učení

—Učení à osvojování si nových informací (celoživotní)

—4 základní fáze:  motivační

poznávací

výkonná

kontrolní

—I.P.Pavlov – pokusy se zvířaty (psi)

à zkoumal podmíněné reflexy

etologie: zabývá se učením zvířat a jejich následným chováním

 • Thorndike-pokusy se zvířaty na zákl.behaviorismu

à autor učení pokusů a omylů

—e) Psychologie učení

—Köhler – metoda vhledu insight à nejprve pokusy a omyly

—Ebinghaus – Ebinghausova křivka(zapomínání souvisí s učením)

à optimalizace výkonu: zmenšování počtu chyb,únavy z činnosti

à vědecký typ: realista,má rád fakta,přesnost,dodržuje disciplínu

à umělecký typ: přizpůsobivý,s bohatou fantazií,ovlivněn emocemi

—e) Psychologie učení

—Druhy učení: 1) osvojování vědomostí

—vědomosti: soustavy představ a pojmů,které si člověk osvojuje

2) senzomotorické učení(smyslově pohybové)

3) intelektové(osvojení způsobu řešení problémů)

4) sociální (začleňování se do společnosti)

 

—e) Psychologie učení

—Podmínky učení:

1)motivace

2)systém

à soukromý studijní plán(rozvržení času..)

3)podněty z okolí jsou vnímány ve vztahu k motivu

pozornost: schopnost cílevědomého zaměření na danou látku(jsme schopni si ji vycvičit)

-roztržitost: opak pozornosti(choroba skleróza),vzniká dlouhodobým zabýváním jedním problémem

à dětská roztržitost

fixní představy: snižují pozornost(láska,nenávist..),člověk posedlý nějakou myšlenkou

4)dosažení stanoveného cíle

5)inteligence,únava,úspěšnost

—e) Psychologie učení

—metody studia

à snaha pochopit učivo

à vybrat a uspořádat nej. poznatky

à kladení otázek(vysvětlení nejasností)

à ve větším celku zvýšená pozornost

à samostatné vyjádření obsahu(kreslení,podtrhávání)

à kombinace individuálního studia se spol. činností

à opakování důležitého

—f)Pojmy

—Člověk-stroj: vznik domýšlením a rozšířením Descartova mechanistického pojetí lidské tělesnosti jako stroje, nesrovnatelně lépe uspořádaného než kterýkoli stroj jiný

à v 18.st.,běžná představa o člověku, J.O. de La Mettrie(i duše je jen jednou z pružin lidského stroje)

 • Tabula rasa: nepopsaná deska, J.Locke pomocí „tabula rasa“ vysvětluje, že člověk se rodí čistý bez jakýchkoli vrozených předpokladů a jeho osobnost formuje až pobyt na tomto světě
 • Intuitivismus: dealistické učení, v poznání nejdůležitější intuice(zvláštní poznávací schopnost-(extáze,zření) nebo nejvyšší stupeň racionálního poznání
 • Transpersonální psychologie: (trans=přenos, person=osoba), změny vědomí v důsledku drog, meditací, mystických praktik, Stanislav Grof

—f)Pojmy

—Typy paměti: krátkodobá-zapamatování na několik minut

dlouhodobá-po dnech,týdnech

logická-práce se slovy

mechanická

bezděčná,záměrná,technická…..

 • Ebinghausova křivka zapomínání: nejvíce zapomínáme bezprostředně po naučení

—Ebinghausova křivka zapomínání

—g) Věta

—g) ,,Dejte mi tucet zdravých dětí a vlastní specifický svět, v němž bych je vychovával, a já vám ručím za to, že z kteréhokoli z nich vychovám specialistu podle objednávky: lékaře, umělce, právníka, vedoucího prodejny, ba i žebráka či zloděje, bez zřetele k jeho vlohám,sklonům,tendencím, schopnostem, zájmům a výbavě jeho předků. “ J. V. Watson