Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Post Type Selectors
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Psychologie

Téma prezentace: Psychologie
Typ souboru: prezentace PPTX
Přidal(a): Verule
 


 
Popis materiálu:
V této prezentaci najedete rozebranou maturitní otázku ze společenských věd – psychologii.
 
Osnova:
—Psychologie
—Osnova
a)Předmět, metody, vývoj a základní disciplíny
b)Základní přístupy k výkladu lidské psychiky
c)Psychické jevy (procesy, stavy, vlastnosti)
d)Psychologie vnímání druhých lidí
e)Psychologie učení
f)Objasněte pojmy: člověk – stroj, tabula rasa, intuitivismus, transpersonální psychologie, typy paměti, Ebinghausova křivka
g)Kdo je autorem této věty a co tato idea znamená z hlediska vývojové psychologie?„Dejte mi tucet zdravých dětí a vlastní specifický svět, v němž bych je vychovával, a já vám ručím za to, že z kteréhokoli z nich vychovám specialistu podle objednávky: lékaře, umělce, právníka, vedoucího prodejny, ba i žebráka či zloděje, bez zřetele k jeho vlohám, sklonům, tendencím, schopnostem, zájmům a výbavě jeho předků. “
—a) Předmět, metody, vývoj, základní disciplíny
—Psychologie = věda zabývající se psychikou (duševním životem) člověka a jejích vnějších projevech
—
—Předmět psychologie – chování (a jednání), prožívání, postoje a vlastnosti lidí à rozsáhlá názorová pluralita proudů
—a) Předmět, metody, vývoj, základní disciplíny
—Pozorování
—Rozhovor
—Dotazník
—Experiment
—Sociometrie
—Životopis
—Psychologické testy
—Rozbor výsledků činnosti
—
—a) Předmět, metody, vývoj, základní disciplíny
1.Předvědecká fáze

 • Platón, Aristoteles

2.Vědecká fáze

 • Wilhelm Wundt
 • Založil 1.experimentální psychofyzikální laboratoř
 • Snažil se zachytit duševní pochoddy introspektivní metodou

—a) Předmět, metody, vývoj, základní disciplíny
1.Velký problém moderní psychologie
—Behavioristé: studovali mechanismus S-R (stimulus-respons)
—Vztah chování-prožívání
—Prožívání = vnitřní psych. činnost organismu
—Chování = vnější činnost organismu, kterou jednotlivec působí na své okolí
—
—a) Předmět, metody, vývoj, základní disciplíny

 1. Velký spor – zda má být preferována zásada komplexnosti, globálního chápání člověka

—Elementová psychologie – hledání zákl. prvků v přírodních vědách à je překonána celostní psych.
—Později kongnitivní psychologie
—Dnes: lidská psychika tvoří dynamický celek
—a) Předmět, metody, vývoj, základní disciplíny

 1. Velké téma – zda se psychologie jako věda může zabývat pouze vědomými pochody

—Psychoanalýza
—S.Freud
—Hlubinná psych. – hledá hlubší vrstvu působících činitelů, která ovlivňuje nebo ovládá naše prožívání, usilování, jednání
—Analytická psych. – kolektivní podvědomí
—Individuální p. – začlenění člověka do společnosti
—a) Předmět, metody, vývoj, základní disciplíny
—Neopsychoanalýza – člověk je aktivní původce svých duševních konfliktů à při sporu jedince a prostředí
—Vědomí a nevědomí
—Humanistická p. – obrací se proti tradičním směrům à řešení otázek je mechanické, chápou psychiku člověka zjednodušeně
—Předmětem: autentické sebevyjádření člověka
—Logoterapie – máme svému životu a existenci propůjčit smysl
—Transpersonální p. – mimořádné stavy vědomí
—a) Předmět, metody, vývoj, základní disciplíny
Základní psychologické disciplíny
—Obecná psychologie – podstata psychiky a lidského vědomí
—Psychologie osobnosti – popisuje a objasňuje podobnosti a odlišnosti mezi jednotlivými lidmi
—Vývojová psych. – psychický vývoj od prenatálního vývoje až po stáří
—Sociální psych. – formy a mechanismy začleňování lidí do mezilidských vztahů
—Fyziologická psych. – výzkum mozkových procesů
—Psychopatologie – abnormality, chorobné jevy
—Dějiny psychologie
—
—b) Základní přístup k výkladu lidské psychiky
—2 zákl.teorie: a) introgenní (S.Freud)
b) exogenní (Behavioristé)
—S Freud – psychoanalýza
—Ono (id) – s nevědomou pudovou oblastí sexuálního pudu a pudu agresivity
—Já (ego) – základna rozumového jednání
—Nadjá (superego) – s přejatými morálními představami a funkcí svědomí
—c) Psychické jevy

 1. Psychické procesy

—Děje, pochody, části lidské činnosti…
—Dělení:  poznávací (vnímání, představy, fantazie, myšlení a řeč)
paměťové (zapamatování, uchování, vybavení)
motivační (citové, volní)

 1. Psychické stavy

—Přechodná situační charakteristika jedince (tréma, nálada)
—Pozornost (neúmyslná, úmyslná)
—City (afekt, nálada, vášně…)
—Vůle – zajištění dosahování cílů

 1. Psychické vlastnosti

—Dlouhodobé, relativně stálé kvality osobnosti
—d) Vnímání druhého člověka

 1. Expektační složka

—Utváření dojmu a názoru o druhé osobě à ovlivněno očekáváním určitého chování
—Percepční predispozice
—,,zaostřenost“ na vnímání ,,určitých“ projevů

 1. Afektivní složka

—Utváření dojmu a názoru o druhé osobě ovlivněno emocemi

 1. Atributivní složka

—Hodnocení člověka na základě vyhodnocení jeho chování ve třech rovinách
—Konsenzus
—Odlišnost
—Konzistence
—
—d) Vnímání druhého člověka
—Tvoření dojmu – několik faktorů:
—Implicitní teorie
—Osobní konstrukty
—Jak jsou získány první informace o druhé člověku
—Kategorizace, stereotypy
—e) Psychologie učení
—Učení à osvojování si nových informací (celoživotní)
—4 základní fáze:  motivační
poznávací
výkonná
kontrolní
—I.P.Pavlov – pokusy se zvířaty (psi)
à zkoumal podmíněné reflexy
etologie: zabývá se učením zvířat a jejich následným chováním

 • Thorndike-pokusy se zvířaty na zákl.behaviorismu

à autor učení pokusů a omylů
—e) Psychologie učení
—Köhler – metoda vhledu insight à nejprve pokusy a omyly
—Ebinghaus – Ebinghausova křivka(zapomínání souvisí s učením)
à optimalizace výkonu: zmenšování počtu chyb,únavy z činnosti
à vědecký typ: realista,má rád fakta,přesnost,dodržuje disciplínu
à umělecký typ: přizpůsobivý,s bohatou fantazií,ovlivněn emocemi
—e) Psychologie učení
—Druhy učení: 1) osvojování vědomostí
—vědomosti: soustavy představ a pojmů,které si člověk osvojuje
2) senzomotorické učení(smyslově pohybové)
3) intelektové(osvojení způsobu řešení problémů)
4) sociální (začleňování se do společnosti)
 
—e) Psychologie učení
—Podmínky učení:
1)motivace
2)systém
à soukromý studijní plán(rozvržení času..)
3)podněty z okolí jsou vnímány ve vztahu k motivu
pozornost: schopnost cílevědomého zaměření na danou látku(jsme schopni si ji vycvičit)
-roztržitost: opak pozornosti(choroba skleróza),vzniká dlouhodobým zabýváním jedním problémem
à dětská roztržitost
fixní představy: snižují pozornost(láska,nenávist..),člověk posedlý nějakou myšlenkou
4)dosažení stanoveného cíle
5)inteligence,únava,úspěšnost
—e) Psychologie učení
—metody studia
à snaha pochopit učivo
à vybrat a uspořádat nej. poznatky
à kladení otázek(vysvětlení nejasností)
à ve větším celku zvýšená pozornost
à samostatné vyjádření obsahu(kreslení,podtrhávání)
à kombinace individuálního studia se spol. činností
à opakování důležitého
—f)Pojmy
—Člověk-stroj: vznik domýšlením a rozšířením Descartova mechanistického pojetí lidské tělesnosti jako stroje, nesrovnatelně lépe uspořádaného než kterýkoli stroj jiný
à v 18.st.,běžná představa o člověku, J.O. de La Mettrie(i duše je jen jednou z pružin lidského stroje)

 • Tabula rasa: nepopsaná deska, J.Locke pomocí „tabula rasa“ vysvětluje, že člověk se rodí čistý bez jakýchkoli vrozených předpokladů a jeho osobnost formuje až pobyt na tomto světě
 • Intuitivismus: dealistické učení, v poznání nejdůležitější intuice(zvláštní poznávací schopnost-(extáze,zření) nebo nejvyšší stupeň racionálního poznání
 • Transpersonální psychologie: (trans=přenos, person=osoba), změny vědomí v důsledku drog, meditací, mystických praktik, Stanislav Grof

—f)Pojmy
—Typy paměti: krátkodobá-zapamatování na několik minut
dlouhodobá-po dnech,týdnech
logická-práce se slovy
mechanická
bezděčná,záměrná,technická…..

 • Ebinghausova křivka zapomínání: nejvíce zapomínáme bezprostředně po naučení

—Ebinghausova křivka zapomínání
—g) Věta
—g) ,,Dejte mi tucet zdravých dětí a vlastní specifický svět, v němž bych je vychovával, a já vám ručím za to, že z kteréhokoli z nich vychovám specialistu podle objednávky: lékaře, umělce, právníka, vedoucího prodejny, ba i žebráka či zloděje, bez zřetele k jeho vlohám,sklonům,tendencím, schopnostem, zájmům a výbavě jeho předků. “ J. V. Watson