Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Prevence kriminality

Téma prezentace: Prevence kriminality
Typ souboru: prezentace PPTX
Přidal(a): Karin
 

Načítací animace Načítání...
EAD Logo Trvá to moc dlouho?

Načíst znovu Načíst dokument znovu
| Otevřít Otevřít v nové kartě

Stáhnout [166.01 KB]


 
Popis materiálu:
Co je prevence kriminality.Oblasti rizik jako je např. virtuální komunikace, domácího násilí, obchodování s lidmi. Pojmy viktimizace, viktimologie, kriminologie, trestný čin, přestupek, krajní nouze, nutná obrana. Dobře zpracované téma, které jistě pomůže.
 
Osnova:
Prevence kriminality
Prevence kriminality je souhrn opatření k předcházení společensky nežádoucím jevům a jejich následkům, také případným rizikům opakování trestné činnosti. V dnešní době je tato činnost společností nejvíce odmítanou formou lidského chování.
 
Prevenci kriminality můžeme rozdělit do několika oblastí:
PREVENCE RIZIK V OBLASTI VIRTUÁLNÍ KOMUNIKACE: Děti (ale mnohdy ani dospělí) si neuvědomují nástrahy a rizika internetu jako jsou stránky propagující různá extrémistická hnutí, kyberšikana, dětská pornografie apod.
 
PREVENCE DOMÁCÍHO NÁSILÍ: MV rozvíjí terapeutické programy zaměřené i na práci s násilnickou osobou. Soustřeďují se na podporu a pomoc dětem, vzdělávání odborníků a práci s osobami, které byly svědky domácího násilí.
 
PREVENCE OBCHODOVÁNÍS LIDMI: MV neustále zlepšuje program, do kterého zapadá nejen pomoc, ochrana a podpora obětem obchodování s lidmi, vykořisťování na území ČR, ale i spolupráce s orgány v trestním řízení a úspěšný proces řízení.
 
PREVENCE PŘEDLUŽENOSTI: Metodika, jak eliminovat skutečnost zadluženosti a snižovat rizika, která způsobují výrazné sociální a trestní problémy.
 
Orgány činné v trestním řízení, jejich práva a povinnosti
Orgány činné v trestním řízení jsou zejména Policie České republiky, státní zastupitelství a soudy.
 
PČR shromažďuje informace a určuje, zda se jedná o trestný čin a kdo je pachatelem trestného činu.
Státní zástupce dohlíží nad celým přípravným řízením, dává pokyny policii.
Soud se vyjadřuje po podání obžaloby. Případně dává v době přípravného řízení povolení k určitým úkonům (např. k domovní prohlídce).
 
Kriminologie je věda zabývající se příčinami vzniku kriminality ve společnosti.
Viktimologie je nauka o obětech trestného činu a jejich vztahu k pachateli.
 
VIKTIMIZACE- proces zraňování a poškozování jedince, ve kterém se člověk stává obětí trestného činu.
Dělí se na:
Primární – zahrnuje dění spojené bezprostředně s trestným činem
Sekundární- dochází k ní až po spáchání trestného činu
 
Penologie je věda zabývající se výkonem trestů a ochranných opatření a jejich účinky na pachatele.
 
Trestný čin:
Skutková podstata trestného činu je právní forma souhrnu
objektivních a subjektivních znaků trestného činu určitého druhu, typických pro společenskou závažnost a škodlivost.
Je to protiprávní čin, který trestní zákoník označuje za trestný.
 
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
vražda, § 140
zabití, § 141
vražda novorozeného dítěte matkou, § 142
usmrcení z nedbalosti, § 143
účast na sebevraždě, § 144
 
Přestupek:
Přestupkem je zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti.
 
Nutná obrana:
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník – § 29
Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný trestním zákonem, není trestným činem.
Podstatou tedy je odvrácení útoku v nutné obraně. K činu v nutné obraně je oprávněn kdokoliv.
 
Podmínky nutné obrany :
Útok ohrožuje společenské vztahy a zájmy chráněné trestním zákoníkem,
útok přímo hrozí nebo trvá,
nejde o nutnou obranu, jestliže byla obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku.
 
Krajní nouze:
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník – § 28
Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému trestním zákoníkem, není trestným činem.
Při krajní nouzi jde o střetnutí různých právem chráněných zájmů, přičemž na záchranu jednoho z nich je nutno obětovat zájem druhý.
Příklad: Je třeba strhnout střechu sousedního domu, tím vlastníka poškodit, aby se zabránilo šíření požáru.
Podmínky:
Odvrací se nebezpečí, které přímo hrozí některému ze zájmů chráněných trestním zákoníkem,
nebezpečí hrozí přímo, tj. bezprostředně,
nebezpečí nebylo možno za daných okolností odvrátit jinak,
způsobený následek nesmí být stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil,
ten, komu nebezpečí hrozí, nemá povinnost ho snášet.
 
Nejde o krajní nouzi, jestliže bylo možno toto nebezpečí za daných okolností odvrátit jinak anebo způsobený následek je zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil, anebo byl ten, komu nebezpečí hrozilo, povinen je snášet.
 
Projekty sociální prevence jsou zaměřeny na rizikové chování cílových skupin:
Děti a mladí dospělí
Projekty zaměřené na vyhledávání kriminálně rizikových dětí
Projekty zaměřené na efektivní práci s kriminálně rizikovými dětmi
 
Rodiny
Projekty zaměřené na kriminální chování u jejich členů
Projekty sanace takový rodin
Projekty zaměřené na spolupráci rodiny a školy
 
Recidivisté
Projekty efektivní psychosociální a materiální podpory osob po návratu z výkonu trestu odnětí svobody
Reintegrace do společnosti
Projekty sociálních odborů a organizací poskytujících podporu
 
Oběti trestných činů
Projekty zvláště zaměřené na dětské oběti a seniory (zejména žijící osaměle)
 
Prevencí kriminality se rozumí kvalitní práce a vytvořené strategie hledící na snížení výskytu kriminálního chování, zvýšení bezpečí na veřejných místech, pravidelná a stabilní podpora financí, efektivní aktivita prevence kriminality.
Takovýto stav je cílem snahy v prevenci kriminality.
 
Karin Balogová – 2 BP
VOŠ A SŠ Varnsdorf