Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v obsahu
Hledat prezentace
Hledat stránky
Vybrat obor/předmět
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Pedosféra

Téma prezentace: Pedosféra

Typ souboru: prezentace PPTX

Přidal(a): terezka977

 

 

Popis materiálu:

V této prezentaci najdete informace o půdě a základních složkách půdy, půdotvorných činitelích, půdních horizontech, druzích a typech. Nechybí ani zmínka o erozi nebo vertikální zonálnosti.

 

Osnova:

žPEDOSFÉRA

 • půdní obal Země
 • vznikl přeměnou svrchní části zemské kůry
 • vědy zabývající se pedosférou:

pedologie – studuje vznik, vývoj a vlastnosti půd

pedogeografie – studuje půdy a jejich rozšíření na Zemi

žpůda

 • trojrozměrný výřez pedosféry od jejího povrchu až po podložní (matečnou) horninu
 • základem půdy je matečná hornina
 • leží na rozhraní mezi živou a neživou přírodou

žZákladní složky půdy

neživá složka: pevná – úlomky minerálů a hornin

kapalná – půdní voda

plynná – půdní vzduch

humus – zbytky odumřelých rostlin a živočichů

živá složka = půdní edafon – půdní organismy a kořeny rostlin

žPůdotvorní činitelé

 • matečná hornina
 • podnebí
 • živé organismy
 • podzemní voda
 • reliéf území
 • čas
 • člověk

žPůdní horizonty

 • 3 základní horizonty: A, B, C
 • další např. G, Ca
 • HORIZONT A – tvořen zvětralými částicemi, má vysoký obsah humusu
 • HORIZONT B – je iluviální, barva závislá na druhu hromadících se látek
 • HORIZONT C – půdotvorný substrát a nezvětralá matečná hornina
 • HORIZONT G – glejový
 • HORIZONT Ca – karbonátový

žpůdní druhy

 • dělíme podle zrnitosti (textury):

půdy lehké lehce obdělávatelné

(písčité)      – obsahují málo humusu

– dobře propustné pro vodu i vzduch

– výskyt: na vátých píscích a pískovcích

půdy středně těžké – středně obdělávatelné

          (hlinité)           – hluboké → zemědělsky nejvíc využívané

– výskyt: v nížinách

půdy těžké – těžce obdělávatelné

  (jílovité)    – hůře propustné pro vodu i vzduch

– výskyt: v horských oblastech

žpůdní typy

 • určujeme podle uspořádání půdních horizontů
 • rozšíření půd se řídí zákonitostmi zeměpisné zonálnosti:

qhorizontální zonálnost – vlivem klimatických podmínek

qvertikální zonálnost – vlivem změny nadmořské výšky

žHORIZONTÁLNÍ   ZONÁLNOST

 • díky změně klimatu od pólů k rovníku

tundrové půdy – sever Eurasie a sever Ameriky

podzolové půdy – sever Ruska a Kanady, Skandinávie

černozemě – stepi a lesostepi mírného pásu

žlutozemě a červenozemě – vlhké subtropické lesy

pouštní a polopouštní půdy – subtropické podnebí

červené země – savany (od 10º  zem. šířky k obratníkům)

červenožluté půdy – vlhké tropické lesy (ekvatoriální oblast – Amazonská nížina, Konžská pánev)

žVertikální  zonálnost

 • podmíněna nadmořskou výškou

nivní půdy (fluvizemě) – podél vodních toků

lužní půdy (černice)

černozemě – nejteplejší a nejsušší oblasti

hnědozemě – pahorkatiny

illimerizované půdy (luvizemě) – vyšší polohy

hnědé lesní půdy (kambizemě) – vrchoviny

podzolové půdy – vyšší hornatiny

žpůdní eroze

 • rozrušování a odnos půdy vodou nebo větrem
 • způsobována: orbou po spádnici, odlesňováním, prudkým tokem vody