Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Post Type Selectors
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Pedosféra

Téma prezentace: Pedosféra
Typ souboru: prezentace PPTX
Přidal(a): terezka977
 


 
Popis materiálu:
V této prezentaci najdete informace o půdě a základních složkách půdy, půdotvorných činitelích, půdních horizontech, druzích a typech. Nechybí ani zmínka o erozi nebo vertikální zonálnosti.
 
Osnova:
žPEDOSFÉRA

 • půdní obal Země
 • vznikl přeměnou svrchní části zemské kůry
 • vědy zabývající se pedosférou:

pedologie – studuje vznik, vývoj a vlastnosti půd
pedogeografie – studuje půdy a jejich rozšíření na Zemi
žpůda

 • trojrozměrný výřez pedosféry od jejího povrchu až po podložní (matečnou) horninu
 • základem půdy je matečná hornina
 • leží na rozhraní mezi živou a neživou přírodou

žZákladní složky půdy
neživá složka: pevná – úlomky minerálů a hornin
kapalná – půdní voda
plynná – půdní vzduch
humus – zbytky odumřelých rostlin a živočichů
živá složka = půdní edafon – půdní organismy a kořeny rostlin
žPůdotvorní činitelé

 • matečná hornina
 • podnebí
 • živé organismy
 • podzemní voda
 • reliéf území
 • čas
 • člověk

žPůdní horizonty

 • 3 základní horizonty: A, B, C
 • další např. G, Ca
 • HORIZONT A – tvořen zvětralými částicemi, má vysoký obsah humusu
 • HORIZONT B – je iluviální, barva závislá na druhu hromadících se látek
 • HORIZONT C – půdotvorný substrát a nezvětralá matečná hornina
 • HORIZONT G – glejový
 • HORIZONT Ca – karbonátový

žpůdní druhy

 • dělíme podle zrnitosti (textury):

půdy lehké lehce obdělávatelné
(písčité)      – obsahují málo humusu
– dobře propustné pro vodu i vzduch
– výskyt: na vátých píscích a pískovcích
půdy středně těžké – středně obdělávatelné
          (hlinité)           – hluboké → zemědělsky nejvíc využívané
– výskyt: v nížinách
půdy těžké – těžce obdělávatelné
  (jílovité)    – hůře propustné pro vodu i vzduch
– výskyt: v horských oblastech
žpůdní typy

 • určujeme podle uspořádání půdních horizontů
 • rozšíření půd se řídí zákonitostmi zeměpisné zonálnosti:

qhorizontální zonálnost – vlivem klimatických podmínek
qvertikální zonálnost – vlivem změny nadmořské výšky
žHORIZONTÁLNÍ   ZONÁLNOST

 • díky změně klimatu od pólů k rovníku

tundrové půdy – sever Eurasie a sever Ameriky
podzolové půdy – sever Ruska a Kanady, Skandinávie
černozemě – stepi a lesostepi mírného pásu
žlutozemě a červenozemě – vlhké subtropické lesy
pouštní a polopouštní půdy – subtropické podnebí
červené země – savany (od 10º  zem. šířky k obratníkům)
červenožluté půdy – vlhké tropické lesy (ekvatoriální oblast – Amazonská nížina, Konžská pánev)
žVertikální  zonálnost

 • podmíněna nadmořskou výškou

nivní půdy (fluvizemě) – podél vodních toků
lužní půdy (černice)
černozemě – nejteplejší a nejsušší oblasti
hnědozemě – pahorkatiny
illimerizované půdy (luvizemě) – vyšší polohy
hnědé lesní půdy (kambizemě) – vrchoviny
podzolové půdy – vyšší hornatiny
žpůdní eroze

 • rozrušování a odnos půdy vodou nebo větrem
 • způsobována: orbou po spádnici, odlesňováním, prudkým tokem vody