Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Post Type Selectors
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Obchodní právo

Téma prezentace: Obchodní právo
Typ souboru: prezentace PPTX
Přidal(a): Valtr K
 


 
Popis materiálu:
Tato prezentace zpracovává tématiku obchodního práva. Najdete zde informace o podnikání, zákonech, společnostech, neoprávněném podnikání nebo třeba likvidaci.
 
Osnova:
Obchodní právo
Obecně

 • Upravuje postavení a vztahy obchodníků
 • Obchodní společnosti, obchodní rejstřík, obchodní knihy, obchody, smlouvy s obchodní povahou
 • např. pojištění, bankovní smlouvy, komisionářské smlouvy, obchodní zastoupení, přepravní smlouvy, obchody s cennými papíry), směnek a dalších cenných papírů, nekalé soutěže, kapitálového trhu, průmyslového vlastnictví
 • Struktura obchodního práva
 • Obecná část
 • Zvláštní část
 • Obecná část

 
Upravuje

 • právní postavení podnikatelů
 • jednání a účetnictví podnikatelů
 • obchodní firmu a práva na označení
 • obchodní rejstřík
 • Zvláštní část
 • právo obchodních společností (tzv. společenstevní právo)
 • právo obligační (závazkové)
 • právo soutěžní (právo hospodářské soutěže a nekalé soutěže)
 • právo průmyslového a jiného duševního vlastnictví
 • právo cenných papírů
 • právo kapitálového trhu
 • rozhodování obchodních sporů
 • insolvenční právo

 
Podnikatel

 • Podnikatel je fyzická nebo právnická osoba, která soustavně podniká. Nezáleží přitom na objemu podnikatelských aktivit, může tedy jít jak o velikou akciovou společnost, tak i malého živnostníka.
 • OSVČ
 • Obchodní rejstřík
 • Obchodní rejstřík je veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje o podnikatelích, jako je např. firma, sídlo, předmět podnikání nebo společníci. Každý do něj může nahlížet a pořizovat si z něj výpisy.

 
Druhy firem

 • Společnost s ručením omezeným
 • Společnost, jejíž základní kapitál je tvořen předem stanovenými vklady společníků. Společnost s ručením omezeným může být založena i jednou osobou, může mít maximálně padesát společníků a je nejčastější formou drobného a středního podnikání.
 • Minimální vklad u s.r.o. je od 1. 1. 2014 pouze 1 Kč.
 • Akciová společnost (a.s., akc. spol.)
 • Základní kapitál akciové společnosti je rozvržen na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě. Povinný kapitál je ve výši dvou milionů korun.
 • Veřejná obchodní společnost (v.o.s.)

 
Veřejná obchodní společnost (v.o.s.)

 • V této společnosti musí podnikat alespoň dvě osoby pod společnou firmou a ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně celým svým majetkem.
 • K jednání jménem společnosti s jinými subjekty je oprávněn každý společník (nevylučuje-li to společenská smlouva). o interních věcech rozhodují všichni společníci jednomyslně.
 • Statutárním orgánem jsou všichni společníci (nestanoví-li společenská smlouva jinak).
 • Ručení – v.o.s. ručí za své závazky celým svým majetkem, všichni společníci ručí solidárně celým svým majetkem

 
Státní podnik

 • Státní podnik vzniká vydáním zakládací listiny a jeho činnost je zahájena zápisem v obchodním rejstříku, zřizovatelem a vlastníkem je stát, podnik označen s.p., státní podnik.
 • Stát může držet také majoritní či minoritní podíl v dalších obchodních společnostech (zpravidla a.s. – např. České dráhy, a.s.)
 • Tiché společenství
 • Tichý společník se zaváže poskytnout vklad, aniž by se podílel na rozhodování o podnikání. Za svůj vklad získává předem dohodnutý podíl na zisku společnosti.
 • Holdingová společnost
 • Je sdružením právně samostatných kapitálových společností ve formě tzv. mateřské a dceřiné společnosti.

 
Vztah k jiným odvětvím práva

 • Obchodní právo má blízký vztah k
 • Správnímu právu (živnostenské právo)
 • Finančnímu právu (daňové právo)
 • Trestnímu právu(hospodářská trestná činnost)
 • Právu mezinárodního obchodu

 
Základní prameny Obchodního Práva v ČR

 • Základní prameny:
 • Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (ObchZ)
 • Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (OZ)
 • Vzájemný vztah obou zákoníků
 • Výlučně nebo komplexně upraveno v ObchZ
 • Např. prokura, ručení, bankovní záruka
 • Obecně upraveno v OZ a zvláštně v ObchZ
 • Např. smluvní pokuta
 • Upraveno pouze v OZ
 • Např. plná moc, náležitosti právních úkonů

 

 • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
 • Zákon č. 77/1992 Sb., o státním podniku
 • Zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech
 • Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže
 • Zákon č. 10/2004 Sb., o veřejných zakázkách
 • Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu
 • Zákon č. 360/2004 Sb., o Evropském hospodářském zájmovém sdružení
 • Zákon č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti
 • Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
 • Zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení
 • Zákon č. 307/2006 Sb., o evropské družstevní společnosti
 • Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev
 • Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
 • Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů
 • Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)

 
Neoprávněné podnikání:

 • Uskutečňování činnosti, k níž se podle zvláštních právních předpisů vyžaduje ohlášení nebo povolení, bez takového ohlášení nebo povolení,
 • Identifikace podnikatele
 • K odlišení podnikatelů slouží zejm.
 • obchodní firma, jméno a příjmení nebo název
 • sídlo, bydliště (místo podnikání)
 • identifikační číslo
 • Povinnost uvádět na obchodních listinách
 • pokud je zapsán v obchodním rejstříku, musí uvést údaj o tomto zápisu
 • pokud není zapsán v obchodním rejstříku, musí uvést údaj o zápisu do jiné evidence
 • Identifikační údaje je nutno uvádět
 • na všech obchodních listinách a na www stránkách

 
Fyzická nebo právnická osoba?

 • Fyzická
 • Je člověk jako jednotlivec
 • Právnická
 • je většinou skupina lidí, pokud splní podmínky dané zákonem (registrace v obchodním rejstříku atd.)
 • Sídlo právnické osoby
 • musí být zřízeno při založení PO
 • v zakladatelském dokumentu postačí uvést název obce, při zápisu do OR již plnou adresu
 • sídlo = adresa, kde je umístěna její správa a kde se veřejnost může s PO stýkat
 • při zápisu do OR musí být prokázán právní důvod k užívání prostor
 • liší-li se skutečné sídlo PO od evidovaného sídla, každý se může dovolat skutečného sídla

 
Podnik

 • Definice: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání, které patří podnikateli a slouží k podnikání.
 • Podnik je věc hromadná, tj. funkční celek
 • Podnik je objektem právního vztahu nikoliv subjektem (podnikatelem) !!!
 • Podnik je tedy předmětem vlastnictví podnikatele
 • Nakládání s podnikem
 • smlouva o prodeji podniku, smlouva o nájmu podniku
 • podnik může být vkladem do obchodní společnosti
 • může být předmětem zástavního práva

 
Podnik tvoří

 • HMOTNÁ NEHMOTNÁ OSOBNÍ složka
 • Prokura
 • Vznik prokury
 • udělení zmocnění podnikatelem (např. pověřovací listina, zápis z valné hromady) a jeho přijetí prokuristou
 • vzniká až zápisem do OR
 • Zánik prokury
 • Odstoupení prokuristy
 • Odvolání prokury
 • Smrtí prokuristy
 • Zánikem PO podnikatele

 

 • Smrtí FO zaniká prokura jen tehdy, pokud podnikatel stanovil, že má trvat jen za jeho života

 
Ohlašovací živnosti

 • Vznik dnem ohlášení
 • Výpis z živnostenského rejstříku vydá ŽÚ do 5 dnů ode dne ohlášení
 • Podmínka: podnikatel splnil při ohlášení náležitosti

 

 • Podnikatel povinnost ohlašování změn
 • Koncesované živnosti
 • Vznik dnem právní moci rozhodnutí o udělení koncese
 • Výpis z živnostenského rejstříku vydá ŽÚ do 5 ode dne právní moci rozhodnutí

 

 • Podnikatel povinnost ohlašování změn

 

 • Nově – výpis z živnostenského rejstříku
 • Práva společníka
 • Povinnosti společníka vyjádřené velikostí jeho podílu
 • Rušení společnosti v čase

 
Neoprávněné podnikání

 • Důvody zrušení společnosti s likvidací
 • Likvidace
 • Mimosoudní vyrovnání majetkových vztahů zanikající PO
 • Vstupuje dnem kdy byla zrušena
 • U obch.firmy se musí uvádět dovětek
 • „v likvidaci“
 • Vstupu do likvidace i osoba likvidátora se zapisují se do OR

 
Likvidááátor

 • Jmenování likvidátora – FO
 • Při dobrovolném zrušení – likvidátora vybere společnost sama
 • Při nuceném zrušení – vybrán soudem
 • Soud může jmenovat likvidátorem i společníka nebo člena statutárního orgánu bez jeho souhlasu
 • Je orgánem společnosti – jedná jejím jménem a nese odpovědnost

 

 • Povinnosti:
 • Oznámit vstup do likvidace všem věřitelům (výzva)
 • Zveřejnit vstup do likvidace v obchodním věstníku (výzva)
 • Jestliže zjistí předlužení, musí podat návrh na konkurz
 • Do 30 dnů od skončení likvidace podat návrh na výmaz spol. z OR
 • Oprávnění
 • Oprávněn činit jen úkony směřující k likvidaci
 • Plnit závazky – přednostně mzdové nároky zaměstnanců
 • Přijímat plnění
 • Zastupovat společnosti před soudy a jinými orgány
 • Návrh na rozdělení likvidačního zůstatku mezi společníky
 • Likvidace končí rozdělením likvidačního zůstatku

 
Zdroje:
-PELIKÁNOVÁ, Irena. Obchodní právo 1. 2.. vyd. Praha : Woters Kluwer ČR, a.s., 2010. 576 s. ISBN 978-80-7357-525-0
-http://zakony.centrum.cz/obchodni-zakonik
-Struktura prezentace Wikipedia.org – Obchodní právo