Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Post Type Selectors
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Inkvizice

Téma prezentace: Inkvizice
Typ souboru: prezentace PPTX
Přidal(a): Jan Hořeňovský
 


 
Popis materiálu:
Tato prezentace popisuje středověkou inkvizici, torturu, španělskou inkvizici, římskou inkvizici nebo i čarodějnické procesy v českých zemích.
 
Osnova:
¢Co to inkvizice je ?
¢Inkvizice byla právní instituce katolické církve, která se měla vypořádávat s kacířstvím
 
¢Termín inkvizice ale označuje také i samotné vyšetřování v otázkách víry a mravů, které vykonávala příslušná církevní autorita
¢Středověká inkvizice – obecně
¢Odpověď církve na rostoucí vliv kacířů ( od roku 1184 )
– Církev viděla v těchto hnutích ohrožení křesťanského učení
 
¢Decentralizace
– spravování inkvizice příslušelo místním hodnostářům na základě směrnic vydaných papežem
– mezi jednotlivými institucemi inkvizice neexistoval vztah nadřízenosti a podřízenosti jako později v novověku
¢Nejdříve záležitost pouze biskupů, později ( Od začátku 13. stol. )  spolupráce se světským právem
 
¢Dělení středověké inkvizice
¢Biskupská inkvizice (od roku 1184 )
– Zodpovědnými osobami byli sídelní biskupové
– 1184 – bula Ad abolendam – papež Lucius III.
– Tato inkvizice měla odpovědět na katarskou herezi ve Francii
 
¢Papežská inkvizice (Od konce 12. stol. )
– Řízením inkvizice byli povětšinou pověřováni příslušníci nedávno vzniklých žebravých řádů – dominikáni a františkáni
Čtvrtý lateránský koncil (1215)
– stvrzení exkomunikace valdenských papežem Inocence III.
 
¢Summis desiderantes affectibus
¢Středověká inkvizice – 13. Století
¢Od začátku 13. stol. kacíři vydáváni k potrestání světské moci a mezi oběma složkami nastolena spolupráce
¢začala praxe upalování na hranici
¢papežem Inocencem IV. povoleno užití tortury
( polovina 13. stol )
¢Inkvizice centralizována v papežský úřad vedený
inkvizitory, převážně dominikány
¢Vrchol středověké inkvizice
¢Svého vrcholu dosáhla inkvizice v Itálii, Francii a Španělsku v roce 1478 (stala se dokonce státním úřadem)
¢v Německu spojena od pol. 15. stol. s pronásledováním čarodějnic – začátek novověkých procesů
 
¢Tortura – Právo útrpné
¢http://www.youtube.com/watch?v=-aAKYuotIyg
 
¢Tortura byla ve středověku a raném novověku běžnou součástí vyšetřování u světských a církevních soudů
¢V roce 1252 zmocnil papež Inocenc IV. bulou Ad extirpanda inkvizitory k užívání útrpného práva
¢Tortura = Mučení v rámci právně vymezeného schématu během vyšetřování a výslechu
 
¢Metody mučení a mučicí nástroje

¢palečnice – drcení palců na rukou
¢španělská bota – železný obal na lýtko opatřený zevnitř hroty, které se zarývaly do nohou při uzavírání obalu
¢natažení na žebřík – skřipec
¢železná panna
¢bičování
 
¢Vznik španělské inkvizice
¢Roku 1478 vzniká z popudu krále Ferdinanda II. Aragonského samostatná inkvizice španělská, která podléhala přímo španělskému králi a nikoli papeži.
¢Tato inkvizice jakožto nástroj státní moci patří k nejtemnějším stránkám dějin.
¢U zrodu jejího největšího rozmachu stál Tomás de Torquemada, kterého ustanovil papež Inocenc VIII. Velkým inkvizitorem Španělska.
¢Ze španělské inkvizice vzešla peruánská inkvizice a mexická inkvizice, která zůstala činná až do vzniku nezávislého Peru a Mexika. Španělská inkvizice byla zrušena roku 1834.
 
¢Aragonský král Ferdinand používal náboženství jako prostředek vlády nad svým obyvatelstvem.
¢Snažil se vyhladit na svých územích židovské a muslimské obyvatelstvo – a jako prostředku užil inkvizice.
¢Mnoho historiků se domnívá, že španělská inkvizice vznikla z Ferdinandovy snahy oslabit jeho hlavní politické oponenty. Je také možné, že motivy pro její vznik byly finanční. Židovští bankéři financovali mnoho fondů Jana II. Pokud byli věřitelé odsouzeni soudem, tyto dluhy by byly odpuštěny.
¢Dnešní pohled
¢ Někteří historikové udávají, že zmiňované počty trestů smrti jsou velmi přehnané, jiní historikové jdou až do stovek tisíců obětí.
¢Podle generálního sekretáře inkvizice v letech, Juana Antonia Llorente, bylo mezi roky 1480 a 1808 odsouzeno k smrti 31 912 lidí.
 
¢Římská inkvizice
¢byla nazývaná také Svaté oficium
¢existovala v letech 1542-1908
¢Jejím úkolem byla ochrana katolického učení před herezemi (kacířství).
¢založil 21. července 1542 papež Pavel III. bulou Licet ab initio
¢V roce 1908 byla zreformována a přejmenována na Posvátnou kongregaci Svatého oficia, ze které se vyvinula dnešní Kongregace pro nauku víry.
¢Nejznámější procesy římské inkvizice
¢V roce 1616 vydala římská inkvizice nález, podle kterého je myšlenka, že Slunce je nehybné, je středem vesmíru a Země kolem něj obíhá, hloupou a absurdní filosofií a formální herezí.
¢S touto inkvizicí je spojen např. proces s Galileem v 30. letech 17. století.
¢V roce 2000 se papež Jan Pavel II. omluvil za hříchy, které římští katolíci spáchali ve jménu své víry včetně přehmatů během inkvizice, systematického útlaku prováděného církevními hodnostáři, aby byly chráněny ortodoxní doktríny.
¢Pro zmírnění depresivity tohoto tématu :D:D:D
– Inkvizor z RED DWARF
¢Série V Epizoda 2, „Inkvizitor“
Čarodějnické procesy
– Středověké procesy
¢Čarodějnickými procesy se rozumí světské a církevní trestní jednání proti čarodějnicím
¢ Jedná se o historický jev, který trval od 15. do 18.století, prováděný jak katolickými, tak protestantskými vrchnostmi.
¢V raném středověku díky sv. Bonifáci a sv. Agobardu, kteří čarodějnictví považovali za pouhou pověru a iluzi, čarodějnické procesy prakticky neexistovaly.
¢Situace se změnila kontaktem s arabským světem po křížových výpravách
 
¢Vývoj trestů
¢Až do 13.st trestala církev čarodějnictví pouze církevními tresty (exkomunikace apod.)
¢V zákonících některých zemí začali tresty upálení za čarodějnictví ve třináctém století.
¢K této změně dochází až v okamžiku, kdy bylo s čarodějnictvím nakládáno jako s kacířstvím a vyžadovalo se pro ně světské potrestání.
¢čarodějnictví se stalo zločinným stavem – smíšený trest (církevně-světský) – oheň !
 
¢Čarodějnické procesy
– Novověké procesy –
¢5. prosince 1484 – bula „Summis desiderantes affectibus“ (papež Inocenc VIII. )
¢1486 – kniha „Kladivo na čarodějnice“
¢Masovost procesů souvisela s proměnou vesnice
¢Do procesního práva na místo obžaloby pod vlivem této knihy nastoupilo udavačství
¢průvodní řízení bylo ovládáno pomocí mučení
¢zkoušky čarodějnice (jehlou, koupel čarodějnic) a také prostředky přízně (podplácení)
¢ V lehčích případech jsou jako tresty uváděny mrskání, vypovězení ze země, veřejné církevní pokání, zabavení majetku … v těžších smrt …
 
¢novověké procesy s čarodějnicemi
– datace
¢od 30. let 15. století na hranicích Francie a Itálie a v západním Švýcarsku.
¢Na sever od Alp se prováděly čarodějnické procesy od 16. století
 
¢Pád novověké inkvizice
¢Význam inkvizice poklesl vlivem osvícenské kritiky a odtržením církve od státu ( přelom 17. a 18. století )
¢V polovině 17. století již začínají štvavé hony na čarodějnice ustupovat ( v evropě )
¢od roku 1750 ještě v Kanadě, Nové Anglii a Mexiku
¢Poslední soudní proces, kdy byla žena obviněna z čarodějnictví se konal v roce 1950 v belgickém městě Turnhout
 
¢Procesy v českých zemích
 
¢Čarodějnické procesy byly v českých zemích ojedinělé. Jediným územím, které významněji postihly, bylo Jesenicko a Šumpersko odtud na naše území pronikala pověra o moci čarodějnic.
¢Během 17. století zde bylo upáleno asi sto lidí. Známý je případ Jindřicha Bobliga z Edelstadtu, který, podobně jako několik dalších osob, zneužil svého postavení světského soudce a vynucoval torturou doznání ke smyšleným zločinům.
¢
¢Šumperský děkan Kryštof Alois Lautner vystoupil jakožto zástupce církve na obranu čarodějnic, avšak sám roku 1685 skončil na hranici..
¢K posledním procesům došlo v Šumperku roku 1696. Tyto procesy zachycuje též známý historický román Václava Kaplického Kladivo na čarodějnice, podle něhož byl natočen stejnojmenný film.
 
vizice, tento tribunál soudící myšlenky, toto mohutné zřízení, jehož pouhá představa ruší naše slabé nervy a nažene úzkost našim ptačím mozkům; Inkvizice věděla velmi dobře, že nejtěžší zločiny jsou zločiny ducha, ba proto tak bezlítostně trestala jich…“
Jules Barbey d’Aurevilly
¢Zdroje
¢http://cs.wikipedia.org/wiki/Inkvizice#Extern.C3.AD_odkazy
¢http://leccos.com/index.php/clanky/inkvizice
¢http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Carod%C4%9Bjnick%C3%A9_procesy
¢http://www.schade.borec.cz/inkvizice.html