Feminismus

Téma prezentace: Feminismus

Typ souboru: prezentace PPTX

Přidal(a): Puldová

 

 

 

Popis materiálu:

Tato prezentace se týká feminismu. Je zde vysvětleno co to je, nejdůležitější data, a nechybí zástupkyně nebo popsané feministické směry.

 

Osnova:

—Feminismus je odvozen od latinského slova femina, tedy žena

— Je to název pro komplex filosofií, sociálních teorií, politických hnutí a ideologií →  cílem je výzkum jevů, které lze považovat za projevy a součást utlačování ženského pohlaví

—Přesná definice je velmi složitá, kvůli obsáhlosti tohoto tématu

 

—Vznik

—Tento pojem je relativně mladý

—Teprve v pol. 20 století se dostal do podvědomí veřejnosti

—Předtím se používal pojem → ženské hnutí

—Feminismus má hodně odnoží → od umírněných hnutí prosazujících základní lidská práva pro ženy v radikálních muslimských zemích, až po nejradikálnější směry feminismu, které mají vyloženě nepřátelský přístup k mužům

 

—ÚVOD

—Na akademické půdě se některé feministky zaměřují na zkoumání nerovnosti pohlaví a změny v sociálním postavení žen, jiné zase usilují o to, aby byla celosvětová rovnoprávnost

—Politické vystupování feministek je zaměřeno především na kampaně o právo na děti, násilí na ženách, mateřství, rovné platové podmínky nebo sexuální obtěžování

—Feministické názory se začaly rozšiřovat  hlavně v 60. a 70. letech

—Dnešní mladé ženy berou feminismus jako něco radikálního , to mnoho z nich odradí od myšlenky aktivně se do feministického hnutí zapojit

 

—HISTORIE

—Feminismus má i svou prehistorii, která sahá do Anglie a Francie na přelomu 17. a 18. století

—Samotný termín pocházející z francouzštiny původně označoval „ženské hnutí“ usilující o zlepšení postavení žen ve všech oblastech společenského života

 

—Historie feminismu bývá dělena na 3 vlny:

→ První vlna feminismu (zhruba 19. století až počátek 20. století)

lze ji charakterizovat jako kritiku nerovností

→ Druhá vlna (zhruba 60.-80. léta 20. století) se soustřeďovala především na boj s nerovnostmi, které i přes oficiální rovnost mužů a žen dále přetrvávaly

→ Třetí vlna (od 90. let 20. století) se zaměřuje na jednolitý feminismus a na mnoho dalších směrů, které zohledňují různost žen (podle věku, barvy pleti, sexuální orientace nebo původu

 

—HLAVNÍ PŘEDSTAVITELKY

—Mary Wollstonecraftová

—Poprvé vystoupila s požadavkem rovnosti mužů a žen

—Zabývala se výchovou a vzděláváním děvčat a její nejznámější dílo nese titul „Obrana ženských práv“, které vyšlo v roce 1792

—Zde jsou už v podstatě definovány hlavní cíle a složky emancipačního hnutí

—

—V Evropě se začal feminismus vyvíjet souběžně s osvícenstvím v 18. století

— Došlo zde k významné emancipaci žen během Francouzské revoluce, která propukla v roce 1789 → jednou z největších bojovnic této doby byla Olympe de Gougesová, jejím úkolem bylo osvobodit ženy od nadvlády mužů

— Jako odpověď na slavnou Deklaraci lidských práv (Deklarace práv muže a občana) vydala hlavní dokument revoluce v roce 1791 → Deklaraci práv ženy a občanky

—

—Olympe de Gougesová bojovala za práva žen tak dlouho a tvrdě, až byla na podzim 1793 popravena gilotinou

—Byla obviněna z touhy po státnické moci a z opomenutí ctností náležícím jejímu pohlaví

—V Čechách se prosazovalo hnutí za politická a občanská práva žen a mezi významné osobnosti patří M. D. Rettigová, B. Němcová, S. Podlipská, E. Krásnohorská,  K. Světlá ale také T. G. Masaryk

—

—K. Světlá založila “Ženský výrobní spolek český” v roce 1871 → cílem spolku bylo vzdělávání žen a jejich zapojení do výdělečné pracovní činnosti

— Betty Friedanové odstartovala druhou vlnu feminismu → napsala Tajemství ženy

—V knížce analyzuje zejména nespokojenost žen, které jsou v domácnosti a mají roli manželek a matek

—LIBERÁLNÍ FEMINISMUS

— Nejsilnější proud podporující rovnoprávnost žen

— Bojuje za jejich možnost prosazovat se jako muži podle individuálních předpokladů a zájmů

—Probíhal v první vlně

—Preferuje plynulé postupné reformy před radikální revolucí a věnuje se zejména změnám zákonů

—Mezi hlavní představitelky patří např. Elizabeth Janewayová, Cynthia F. Epstainová a hlavně Betty Friedanová

—

—SOCIALISTICKÝ FEMINISMUS

—Zaměřuje se na ekonomický způsob života a prosazuje zejména rovné přístupy žen k zaměstnání a k finančním zdrojům obecně

—Pouze na základě ekonomické nezávislosti se žena může stát nezávislou a rovnoprávnou i v dalších rovinách

—Východisko vidí pouze ve změně struktury společnosti jako takové

—Významnými myslitelkami jsou např.: Sheila Rowbothamová, Nancy M. Hartsocková, Klára Zetkinová

 

—RADIKÁLNÍ FEMINISMUS

—Vychází z přesvědčení, že ženy jsou na všech rovinách utlačovány muži, což je důsledkem společenské nadřazenosti mužů

—Zaměřuje se především na otázku sexuálního vykořisťování a zneužívání žen muži

—Zásadně se dívá na realitu z hlediska žen a dialog s muži odmítá

—Jednoznačně se přiklání k radikálním formám politického boje za osvobození žen

—Mezi významné osobnosti tohoto proudu patří např.: Mary Dalyová, Sulamit Firestonová, Germaine Greerová

—

—DALŠÍ SMĚRY

—Lesbický feminismus

—Psychoanalytický feminismus

—Mužský feminismus

—Postmoderní feminismus

—Ekofeminismus

—Náboženský feminismus

—Kyberfeminismus

 

—Vypracovaly: Karolína Puldová, Veronika Karešová

—Zdroje:

—http://www.revuepolitika.cz/clanky/630/feminismus-a-jeho-soucasne-podoby

—http://cs.wikipedia.org/wiki/Feminismus

—http://www.feminismus.cz/

—http://wikipedia.infostar.cz/f/fe/feminism.html