Demografie

Téma prezentace: Demografie

Typ souboru: prezentace PPT

Přidal(a): EL CAPITANO

 

 

Popis materiálu:

Prezentace na téma demografie. Nechybí zde vývoj populace, demografická revoluce a její fáze, plodnost, migrace ani věková pyramida.

 

Osnova:

Demografie

Obsah

Vývoj populace

Demografická revoluce

Plodnost

Věková pyramida

Migrace

Vývoj populace

1804… 1 miliarda obyvatel

1927… 2 miliardy obyvatel

1960… 3 mil. obyv.

1974… 4 mil. obyv.

1987… 5 mil. obyv.

1999… 6 mil. obyv.

2011… 7 mil. obyv.

1,1% přírůstek ročně – „populační exploze“

Vývoj

vývoj populace závisí na ekonomickém rozvoji země a na fázi demografické revoluce

ve většině zemí J Ameriky a JV a V Asie již došlo poklesu úmrtnosti, klesá i úroveň porodnosti, přirozený přírůstek je mírně nad celosvětovým průměrem.

Čína – pokles z 1,7% na 0,6% přírůstku

v Subsaharské Africe se ženám rodí přes pět dětí X v některých zemích J Afriky dochází k úbytku obyvatel

Demografická revoluce

První fáze:

porodnost i úmrtnost se pohybuje na vysokých a stabilních hodnotách

do průmyslové revoluce

Druhá fáze:

snížila se úmrtnost, porodnost zůstala

revoluce zemědělství,  pokrok ve výživě, hygieně, lékařství

počátek 18. st v Anglii; 2. pol. 18. st. ve Francii, Německu; Rakousko – Uhersko 1820-30; Rusko o dalších 50 let

Třetí fáze:

pokles porodnosti, stabilizace úmrtnosti,

modernizace společnosti, socioekonomický pokrok

Čtvrtá fáze:

stárnutí populace

naděje na dožití nad 70 let, kojenecká úmrtnost klesá téměř k nule

úmrtnost v oblasti civilizačních a degeneračních poruch

Pátá fáze:

budoucí fáze

buď výšení porodnosti nebo naopak jejím snížení

v zemích s velmi vysokým indexem lidského rozvoje nastává zvýšení porodnost – blíží se dvou dětem na ženu (výjimka: Německo a Japonsko)

Věková pyramida

představuje grafické znázornění věkové struktury obyvatelstva regionu

znázorňuje počet mužů a žen v daném věku

Migrace obyvatel

v roce 2010 se do EU přistěhovalo 3,1 milionu lidí a emigrovalo 2 miliony lidí

Nejvyšší počty přistěhovalců má Spojené království (591 500), dále Španělsko (465 000), Itálie (458 900) a Německo (404 100)

Španělsko má nejvyšší počet vystěhovaných osob (403 000), dále Spojené království (339 400) a Německo (252 500)

Latinská Amerika – USA

Zdroje

http://cs.wikipedia.org/

http://www.rozvojovka.cz/

http://www.zemepis.com/

https://www.google.cz/

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/

Děkuji za pozornost