Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Cena

Téma prezentace: Cena
Typ souboru: prezentace PPTX
Přidal(a): bennybenik
 


 
Popis materiálu:
Jedná se o prezentaci do Ekonomie. Téma prezentace je cena. Upozornění! Prezentace je pouze okrajově a neručím za 100% správnost.
 
Osnova:
—Cena
—Benešl Lukáš
—Co je to cena
—Cena vyjadřuje směnný poměr mezi směňovanými statky. Dnes obvykle ukazuje množství peněz potřebných k uskutečnění směny daného statku. Ceny mohou být vyjádřeny též v ostatních statcích (např. 1 kráva = 2 ovce a opačně 1 ovce = 1/2 krávy), ale dnes se již takový obchod využívá jen minimálně. Pojem cena zahrnuje též zvláštní druhy odměňování, jako např. mzdu (cena práce), kurz (cena cizí měny), úrok (cena peněz).
—Tvorba ceny
—Především psychologický vliv mají různé dílčí techniky:
—ceny končící číslicí 9 – vypadají opticky nižší,
—cenové řady – např. výrobce kompaktních disků vytvoří cenovou řadu 159,– Kč, 189,– Kč a 229,– Kč a každý ze svých výrobků zařadí do některé z těchto „škatulek“ . Je to rychlá orientace pro zákazníky i pro obchodníky.
—délka splatnosti zboží – 14 dní, 21 dní, měsíc, u zahraničních odběratelů není výjimkou i splatnost 3 nebo 6 měsíců. Délkou doby splatnosti vlastně poskytuje dodavatel odběrateli obchodní úvěr. Některé obchodní partnery přesvědčíte lépe poskytnutím delší splatnosti než slevou z ceny.
—přeškrtnuté ceny
—noviny s údaji o slevách
—apod. – viz. supermarkety
—
Rozdílné (diferencované) ceny může podnik uplatnit:
—v různých místech prodeje (město, venkov)
—v různém čase (v sezóně, mimo sezónu)
—ve vztahu k různým spotřebitelům (věrnostní karty, apod.
—ve vztahu k výrobku (horší, lepší provedení)
—
—Rovnovážná cena – cena, za kterou se obchoduje v případě rovnosti nabídky a poptávky
Tržní cena – cena, která vzniká na trhu při aktuálním vztahu nabídky a poptávky
—Je-li tržní cena příliš vysoká, pak výrobci příliš vyrábějí a spotřebitelé málo nakupují, důsledkem je přebytek zboží. Kvůli odstranění přebytku je nutno cenu snížit. Opačná situace nastane, je-li cena příliš nízká, pak spotřebitelé více nakupují a poptávka obvykle převyšuje nabídku. Chtějí-li spotřebitelé svoji poptávku uspokojit, musí zaplatit více a tím dojde ke zvýšení ceny. Stavu rovnováhy se dosahuje jen výjimečně a krátkodobě.
—
—Životní cyklus produktu
—Většina produktů se vyrábí léta. Životním cyklem produktu nemyslím jeho trvanlivost nebo životnost, ale právě dobu, po kterou se vyskytuje ve výrobním programu firem a je tedy nabízen na trhu. Životní cyklus každého výrobku má své typické jaro, léto, podzim i zimu. Čtyři typická období v životním cyklu produktu se nazývají:
—období uvádění na trh
—období růstu
—období zralosti
—období poklesu
—
—Metody stanovení ceny
—1. Nákladově orientovaná cena – jejím cílem je dosahování určité míry zisk. Podnik si stanoví náklady na výrobu a k nim připočítá určitou míru
—2. Metoda orientovaná na konkurenci – podnik zde stanoví ceny vyšší nebo nižší nebo stejnou jako konkurence. Výrobek podniku však musí být podobný nebo shodný s výrobkem konkurence. Stanovení ceny podle konkurence neznamená, že netušíme své náklady.
-vyšší než konkurence (především u značkového zboží) tzv. skimming
-nižší než konkurence (pobízíme se zákazníkovi a počítáme s tím, že tím hodně zákazníků přesvědčíme a přes malý zisk na jednom výrobku dosáhneme velkého celkového zisku). U této ceny pozor – nižší cenou můžeme u zákazníka vzbudit dojem nižší kvality.
-stejná jako konkurence (spoléháme na necenovou konkurenční výhodu, např. lepší reklamu).
—3. Cena podle hodnoty vnímané zákazníkem – jedna z nejlepších metod. Vychází s marketingové koncepce a zahrnuje ocenění výrobku nebo služby z pohledu zákazníka. Jakou hodnotu má výrobek z hlediska zákazníka. Výhody – reálnost a odpovídá způsobu rozhodnutí, nejlépe vyjadřuje zákazníkovy potřeby a přání. Nevýhody – musí se zjišťovat formou průzkumu.
—4. Metoda orientovaná na poptávku – vychází z cenové přizpůsobivosti poptávky a jejím cílem je opět maximalizace zisku.
—5. Smluvní cena – vzniká dohodou mezi prodávajícím a kupujícím
—6. Konkurzní cena – tuto cenu vždy vyhlašuje nějaká instituce a z nabídky firem si potom v konkurzním řízení vybírá tu firmu, která je z hlediska stanovených kritérií nejlepší.
—
—Klamavá reklama
—Klamavá reklama je taková reklama, která souvisí s podnikáním nebo povoláním, sleduje podpořit odbyt movitých nebo nemovitých věcí nebo poskytování služeb, včetně práv a povinností, klame nebo je způsobilá klamat podáním nebo jakýmkoli jiným způsobem osoby, jimž je určena nebo k nimž dospěje, a tím i zřejmě způsobilá ovlivnit hospodářské chování takových osob.
—Cenová regulace
—V ČR je stále ještě několik odvětví, ve kterých regulují ceny státní úřady. Postupně dochází k tzv. deregulaci některých cen (nájemné, apod.). Cenová regulace je patrná v těchto odvětvích:
—nájemné, elektrická energie, plyn
—telekomunikace
 
—Cenu také někdy nazýváme jinak
—1) Obchodní marže – (obchodní přirážka) je cena služby obchodu, představuje rozdíl mezi
cenou, za kterou obchodní podnik zboží kupuje a cenou, za kterou ho prodává.
2) Přepravné – což je cena služby nákladní dopravy.
3) Jízdné – je cena sužby osobní dopravy
4) Poštovné – je cena služby pošty za dopravu zásilek
5) Telekomunikační poplatky – tj. cena služby za používání telefonu, faxu
6) Vodné a stočné – je cena za dodávku užitkové vody a odvod vody znečištěné
7) Nájemné – je cena za propůjčení (pronájem) bytových a nebytových prostorů.
—Funkce tržní ceny
Jak ceny odpovídají na otázku Co?
—Chtějí-li kupující více nějakého zboží, jsou ochotni za něj více zaplatit. Výroba se stává výnosnější a přitahuje další výrobce. Vzrůst výroby vyžaduje zaměstnat další pracovníky, proto se zvyšují mzdy. Upadá-li poptávka po určitém zboží, stane se opak.
Jak ceny odpovídají na otázku Jak?
—Několik výrobců vyrábí boty. Jednomu z nich se podaří technickými a organizačními opatřeními snížit množství vynakládaných prostředků a práce na 1 pár bot. Zisková pohnutka povede ostatní výrobce k obdobnému postupu. Cenový systém a snaha dosáhnout zisku podněcuje výrobce, aby produkovali způsobem, který snižuje náklady a zvyšuje zisk.
Jak ceny odpovídají na otázku Kdo?
—Ten kdo více vydělává, může si dovolit kupovat více statků a služeb než ten, kdo vydělává méně. Ohodnocování práce, kterou lidé vykonávají, a ceny zboží ovlivňují objem a strukturu spotřeby.
—Složky tržní ceny
—1) Náklady podniku
2) Zisk
Náklady podniku – rozumíme peněžní vyjádření spotřeby prostředků, služby a práce, vynaložených na výrobu výrobku nebo uskutečňování jeho oběhu. Krátce řečeno, je to peněžní ocenění spotřeby.
Zisk – je odměna podniku za úroveň jeho hospodaření a podnikatelské riziko, které podstupuje. Představuje to, co z ceny zbude po uhrazení nákladů. V ceně se zisk zpravidla stanoví procentní přirážkou k nákladům.
Ceny výrobků a služeb v sobě navíc obsahují tzv. nepřímé daně, především daň z přidané hodnoty, příp. spotřební daň, které podniky odvádějí do státního rozpočtu.