Atomismus

Téma prezentace: Atomismus

Typ souboru: prezentace PPTX

Přidal(a): modrakonvicka

 

 

Popis materiálu:

Atomismus je filozofický směr, který chápe vesmír jako složený z nedělitelných a neměnných částic. Představitelé atomismu patří do řecké přírodní filozofie.

 

Osnova:

žAtomismus

žatomos – “nesmírně malý”, “nedělitelný”

ž

žfilosofický směr, který chápe vesmír jako složený z nedělitelných (řecky a-tomos), neměnných a věčných částeček, které se pohybují v prázdnu

žvznikl ve Starověkém Řecku, patrně v 5. století př. n. l.

žPředstavitelé arché ( podstata světa)

žPatřili k poslední předsokratické škole

žSvérázná reakce na aktuální problémy své doby (pohyb-klid, bytí – nebytí)

ž

žAtomisté ovlivnili vědu do konce 19. století

žatomismus se používá jako protiklad holismu a znamená metodu zkoumání, při níž se složité předměty rozkládají na nejjednodušší

žZákladní principy jsou dva: atomy (jsoucno) a prázdno (nejsoucno). Věci vznikají a zanikají slučováním a rozlučováním atomů.

ž

žLeukippos z Milétu (500-440 př.n.l.)

žZakladatel atomismu, učitel a přítel Démokrita

žUsiloval o překonání rozporů mezi eleatským učením a nemožnosti pohybu

žUznával existenci nebytí (prostoru)

žPrvní formuloval logický zákon ( vše je podmíněno nutností, nic se neděje nadarmo)

žAni jedna věc na světě nevzniká bez příčiny, vše vzniká z nějakého důvodu a příčiny.“

žDémokritos (460-370 př.n.l.)

žPocházel z Abdér

žřecký filozof a hlavní představitel antického atomismu.

žOznačoval svět jako jednotu atomů(jsoucna) a prázdna, v němž se atomy pohybují po předurčených drahách.

žSpojováním atomů vznikají jednotlivé věci i duše.

žAtomy jsou odlišné tvarem, velikostí i místem, jsou neměnné a nezničitelné. Spojení vždy dočasné.

žAtomistickou teorii uplatňoval i při výkladu jiných vědních oborů, například gramatiky, lékařství, estetiky nebo pedagogiky.

žByl stoupencem antické demokracie.

žDémokritovo tematicky rozsáhlé dílo, dochované jen ve zlomcích, bylo prvním velkým antickým pokusem o jednotný výklad světa.

ž

žMyšlenky spíše konzervativní. Vysoko si cenil svobody i rovnosti, která se ovšem nevztahuje na ženy a otroky.

žVe starověku se Démokritem zabýval hlavně Aristotelés, i když jeho domnělé příčiny často kritizuje. Na jeho myšlenky navázal Epikúros i Lucretius Carus

žEpikuros ze Samu (341-270 př.n.l.)

žRozvinul Démokritův atomismus (parenklize atomů – spontánní odchylky atomů od přímého směru )

žPodle něj se z povrchu těles oddělují nejmenší částice eidola, vnikají do smyslových orgánů a vyvolávají obrazy věcí.

žCíl: poznání je osvobodit člověka od pověr, strachu z bohů a smrti

žOdmítá: předurčenost drah atomů a dává jím svobodnou odchylku (odchylují se od svislého směru v libovolném místě a čase)